Skip to content

A & E
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-03-08 10:57:02
JSON

Tax Registration Number: K49322502N
Administrators: Astrit Baka
Scope: Import-export, tregtim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem. Tregtim me shumice dhe pakice i mobiljeve te ndryshme te te gjitha llojeve dhe i lendes se pare drusore. Tregtim me shumice dhe pakice i pjeseve te kembimit. Zbatime projektime dhe punime elektrike per rryma te dobeta dhe te tensionit te larte. Aktivitete ne fushen e ndertimit. Prodhime materiale ndertimi. Rikonstruksion godinash civile e ekonomike, veshje fasadash, hidroizolime termoizolime. Montim dhe instalim, impianteve elektrik, impianteve hidraulik dhe termik, impianteve te avullit. Montimi dhe instalimi i linjave dhe pajisjeve ne fabrikat e industrise se rende edhe ne ate ushqimore. Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industriale. Ndertim rruge, autostrada, mbikalime, impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut, sinjalistika rrugore jo ndricuese , barrierra dhe mbrojtje rrugore , hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nentokesore, ura e vepra arti. Ndertim ujesjellesa. kanalizime, gazsjellesa, vajsellesa, vepra kullimi e vaditje. Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndertime per N/stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Punime per prishjen e ndertimeve. Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre. Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle 4levizese, transportues). Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese . Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. Impiante teknologjik, termike dhe te kondicionimit. Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, Impiante te brendeshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. Punime topogjeodezike.
Other Trade Names: A & E
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 07/07/2004
District: Tepelene
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tepelene, Lagjja Mustafa Matohiti, rruga Baba Abaz, zona kadastrale 3574, nr. pasurise 4384, pallati 24

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.03.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 04.06.2005
Kontrate Shitje Kuotash date 25.07.2008
Kontrate Shitje Kuotash date 17.06.2010
Kontrate Shitblerje Kuotash date 12.05.2017
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 5 497 617,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 3 902 484,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 14 270 366,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 52 062 336,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 36 928 744,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 20 827 871,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 6 274 302,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 099 296,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 4 852 835,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 627 123,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 3 258 469,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 1 004 376,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 6 672 273,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:70 717 303,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:54 567 764,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:131 747 517,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:222 921 665,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:168 553 230,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:146 708 988,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:48 938 715,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 30 040 136,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 43 951 541,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 8 505 482,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 27 387 612,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 30 934 572,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 81 558 304,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Baja