Skip to content

PNI-2001
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-09 08:18:07
JSON

Tax Registration Number: K51519042K
Administrators: Arian Lako
Scope: Projektime ne fushen e arkitektures dhe te ndertimit. Masterplane studime e plane rajonale urbanistike. Plane rregullues fshatrash dhe qendrash te banuara – qytete. Studime pjesore urbanistike. Projektim objekte civile, industriale dhe turistike deri 5 kate. Projektim objekte civile, industriale dhe turistike mbi 5 kate. Projektim objekte sportive. Projektim inerte. Projektim peisazhi, sistemim siperfaqe te gjelberuara, lulishte e parqe. Objekte civile, industriale, turistike prej murature e skelet beton arme deri 5 kate. Objekte civile, industriale, turistike prej murature e skelet beton arme mbi 5 kate, objekte me skelet metalik. Objekte me shkalle te larte veshtiresie b/a, metalike, troje dhe shpate me qendrueshmeri te ulet. Instalime hidrosanitare. Linja e rrjeta eletrike , telefonike, radiotelefoni, citofoni, sistem alarmi, televiziv etj. per objekte civile, industriale, turistike. Sisteme komplekse te telekomunikacionit. Furnizim me uje, kolektore shkarkimi. Projektim ujesjelles kanalizime, urbane dhe rurale. Projektim rruge auto kategoria V dhe IV. Projektim rruge auto kategoria III, II dhe I. Projektim shtresa rrugore e projektim asfaltim. Autostrada, pista, aeroporte, helioporte. Hekurudhe, degezime hekurudhore. Projektim ura dhe vepra arti deri 10m. Projektim ura dhe vepra arti mbi 10m. Estakada. Ura metalike, te varura. Tunele rrugore, hekurudhore. Centrale hidraulike, elektrike, (primare, sekondare). Centrale termike (primare, sekondare). Prodhim impiate te prodhimit dhe shperndarje te energjise elektrike, diellore, era etj. Projektim nenstacione elektrike, primare, linja te tensionit te larte. Kabina elektrike te rrjetit shpemdares, linja te tensionit te ulet, te mesem. Projektim i sinjalizimit ne rruge auto kategoria V, IV, III, II. Projektim i sinjalizimit ne rruge auto kategoria I, autostrada dhe degezime me hekurudhave. Projektim i sinjalizimit ne aeroporte dhe helioporte. Zbatime ne fushen e arkitektures dhe te ndertimit, punime dheu, sistemime, terracime terrenesh etj, ndertime civile dhe industriale, ndertime rrugore dhe aeroporte, ndertime hekurudhore, punime speciale te shinave dhe te binareve, ndertim vepra arti rrugore dhe hekurudhore, rikonstruksion godinash civile, ekonomike, veshje fasadash etj. Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industrial. Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale,veshje fasada. Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nentoksore, ura e vepra arti. Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi dhe vaditje. Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike. Ndertime per N/stac, kabina e transform, linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Punime per prishjen e ndertimeve. Impjante hidro - sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre. Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me te, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Impiante te sinjalistikes ndriçuese te trafikut. Sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Punime topogjeodezike. Punime strukturore special. Shtresa dhe mbistruktura special. Punime mbi shina dhe 3 traversa. Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacioni. Impiante te brendeshme, telefoni, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj. Auditime. Inspektime te Sigurise Rrugore.
Other Trade Names: PNI-2001
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 17/05/2000
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 140 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.2, Rruga Themistokli Germenji, Ndertesa nr.9, Hyrja 5, Apartamenti 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.10.2021
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese per doreheqjen e administratorit 13.11.2018
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 5 744 901,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 6 186 231,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 647 796,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 955 659,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 080 596,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 8 266 462,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 6 311 335,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 636 280,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 7 765 437,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 076 696,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:14 156 049,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:25 659 791,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:8 629 708,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:13 134 996,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:26 139 230,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:31 753 912,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:36 172 809,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 11 850 612,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 22 674 440,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 6 251 022,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja