Skip to content

EMIR STAR Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-30 17:19:06
JSON

Tax Registration Number: K51725006E
Administrators: Mirvjen Lamçe
Scope: Ndërtim dhe sipërmarrje për ndërtime të konstruksioneve dhe veprave civile e publike të gjitha kategorive. Imp-eks tregtim me shumicë e pakicë të produkteve të ndryshëm, industrial, elektroshtëpiak, bizhuteri, manifaktura kimike tekstile, plastike, xhama, materiale dhe pajisje zyrash, materiale ndërtimi, pajisje dhe makineri elektrike, transport, artikuj bujqësor dhe blegtoral , fruta-perime, servis automjetesh, tregtim automjetesh dhe pjese këmbimi, tregtim karburanti me pakicë.
Other Trade Names: EMIR STAR
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 31/12/2003
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: HEC-i LABINOT FUSHE, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 02.12.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K98505601E, me adrese Elbasan, Rruga Sul Misiri, nr. 5., me administrator Fatos Ormenaj. Ortaket e shoqerise jane : shoqeria SENKA me 10% te kapitalit dhe shoqeria EMIR STAR me 90% te kapitalit. Shoqeria aktualisht eshte e pezulluar.(Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): Leje per perdorim rezerves ujore, baseni Shkumbin -
Legal Cases: I. Me date 15.04.2009, me vendim te ortakut te vetem, u vendos pezullim aktiviteti pa afat. Statusi i shoqerise behet nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

II. Me date , 28.04.2009, me vendim te ortakut te vetem, u vendos riaktivizim aktiviteti. Statusi i shoqerise behet nga "Pezulluar" ne "Aktiv".

III. Me date 23.09.2009, me vendim te ortakut te vetem, u vendos pezullim aktiviteti pa afat. Statusi i shoqerise behet nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

IV. Me date , 26.04.2010, me vendim te ortakut te vetem, u vendos riaktivizim aktiviteti. Statusi i shoqerise behet nga "Pezulluar" ne "Aktiv".

V. Me date 25.01.2012, sipas Urdhrit Nr.076-12 Regj., Nr.01777, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k., u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet që zotëron pala debitore Z.Mirvjen Shpetim Lamçe, si dhe në aktivet që ky debitor zotëron në shoqëritë e regjistruara pranë regjistrit tregtar. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë nga ana jonë". Kreditor : Banka e Bashkuar e Shqiperise, Sh.a. Objekti : Kthim Shume.

VI. Me date 20.06.2012, me vendim te ortakut te vetem, u vendos pezullim aktiviteti pa afat. Statusi i shoqerise behet nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

VII. Me date 11.06.2014, sipas shkresës Nr.36348/30 Prot, të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, u vendos të mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore për tatimpaguesin me NUIS (NIPT)- K51725006E.

VIII. VI. Me date 08.05.2015, me vendim te ortakut te vetem, u vendos pezullim aktiviteti pa afat. Statusi i shoqerise behet nga "Pezulluar" ne "Aktiv".

IX. Me date 29.05.2015, me vendim te ortakut te vetem, u vendos pezullim aktiviteti pa afat. Statusi i shoqerise behet nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

Changes
Address:

Seat:
KASHAR Godine banimi tek Kompleksi GARDEN CITY, Kthesa e Kamzes

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 30.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Urdher per Venie Sekuestro, date 25.01.2012
Kerkese per Vendosje Barre Sigurie mbi titujt e pronesise, date 11.06.2014
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2007-2008
Pasqyrat Financiare 2009-2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -2 197 896,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 13 159 749,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 10 843 314,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 265 850,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 36 099 757,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 54 644 069,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 2 666 534,00
Worked By : A.Baja