Skip to content

FAVINA.1. SH.P.K. Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-23 12:02:11
JSON

Tax Registration Number: K54624001I
Administrators: Viktor Qylafi
Scope: Prodhim i energjisë elektrike nga centralet elektrike ekzistues me kapacitet ekzistues të përgjithshëm jo më të madh së 5 MW. Blerja dhe shitja me shumicë e energjisë elektrike nga njësite e prodhimit të subjekteve të licencuar dhe shitja me pakicë tek konsumatorët. Furnizimi me energji elektrike për konsumatorët brenda zonës të caktuar me tarifa të rregulluara nga ERE. Blerje trojesh prona të tjera. Prerje dhe shfrytezim pyjesh.Prodhim, manipulim, perpunim, ruajtje, klasifikim, transportim, shperndarje dhe tregtim produktesh bujqesore dhe blegtorale ne gjendjen e tyre natyrore ose te perpunuara me pare, si dhe te mekanikes bujqesore. Marrje me qira e pasurive te paluajtshme ne porosi apo ne pergjegjsi administrimi te institucioneve qendrore, institucioneve te qeverisjes vendore dhe te gjitha institucioneve shteterore shqiptare. Prodhim dhe tregtim i Energjise Elektrike nga Burime Hidrike. Prodhim dhe tregtim i Energjise Elektrike nga Burime Diellore, Fotovoltaike. Prodhim dhe tregtim i Energjise Elektrike nga Gjenerues me Ere, Eolike. Dhenie me qira , dhenie me nenqira e pasurive te paluajtshme te cdo lloji, individeve, personva fizike ose/dhe personave juridike.
Other Trade Names: FAVINA.1. SH.P.K
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 14/10/2005
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 84 000 000,00
Shares: 2
Child Company: 1) HIDROCENTRALI CANGONJ, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 31.05.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L34203001F, me adrese ne Korçë, Pojan, Objekt Privat, Në Fshatin Cangonj, me administrator Adnan Qylafi. Ortaket e shoqerise jane : shoqeria FAVINA SHPK me 51% te kapitalit dhe shoqeria FAVINA.1. SH.P.K. me 49% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.05.2022)

2) KAMENICA - HPP, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 12.12.2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L74815008F, me adrese ne Korce, Mollaj, Kamenice, Hidrocentrali Kamenice, Zona Kadastrale 2063, Nr. Pasurie 241/12, me administrator Adnan Qylafi. Ortak i vetem i shoqerise eshte shoqeria FAVINA.1. SH.P.K. me 100% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.05.2022)

3) OSOJA HPP , nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 17.01.2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L83719003E, me adrese ne Korce, Moglice, Osoje, Hidrocentrali Osoje, Zona Kadastrale 2843, Nr. Pasurie 163/7, Bashkia Maliq, Qarku Korce, me administrator Adnan Qylafi. Ortaket e shoqerise jane: shoqeria FAVINA SHPK me 50% te kapitalit; shoqeria FAVINA.1. SH.P.K. me 30% te kapitalit dhe shoqeria OSOJA - ENERGY me 20% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.05.2022)

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Vithkuq , Hidrocentrali Vithkuq

Address:
1) Korce, Vithkuq, Nr.pasurie 79/2, zona kadastrale nr.3790, tek Urra e Madhe.

2) Korce, Voskopoje, Pasuria nr.1371, vol.11, fq.161, zona kadastrale 3819.

Website:
[email protected]

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve per Zmadhim Kapitali 28.02.2006
Vendim i Asamblese se Ortakeve per Zmadhim Kapitali 03.10.2006
Vendim i Asamblese se Ortakeve per Zmadhim Kapitali 02.06.2009
Vendim i Asamblese se Ortakeve per Zmadhim Kapitali 14.07.2011
Vendim i Asamblese se Ortakeve per Zmadhim Kapitali 26.06.2015
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2007-2008
Pasqyrat Financiare 2010-2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 390 568,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 21 225 768,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 21 692 401,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 2 071 406,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 16 716 674,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 19 158 146,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 17 506 280,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 21 442 665,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 17 046 451,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 8 572 009,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 9 287 360,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 4 739 821,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 3 274 084,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:110 591 225,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:129 041 449,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:129 107 659,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:53 669 291,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:89 441 591,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:87 086 685,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 82 514 721,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 106 048 413,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 85 002 565,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 44 549 261,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 35 886 390,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 25 753 565,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 24 040 126,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Baja