Skip to content

"EKSPRES-BETON LEZHE" Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-24 13:25:44
JSON

Tax Registration Number: K58515501V
Administrators: Petrit Deda
Scope: Prodhim betoni të markave të ndryshme dhe tregtimit të tij me shumicë e pakicë. Prodhim dhe tregtim të materialeve të ndërtimit, të inerteve, blloqe e soleta betoni, nyje për prodhim betoni, tregtim të prodhimit të betonit dhe elementeve beton - arme, tregtimin e pjesëve të këmbimit për makina dhe automjete, pikë servisi, lavash makinash, gomisteri, pikë shitje me pakicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante si dhe gazit të lëngët me pakicë, import - eksport të artikujve ushqimorë dhe atyre industrial, importimin e makinerive bujqësore, elektroshtëpiake dhe transportin e mallrave dhe pasagjerëve brenda dhe jashtë vendit.
Other Trade Names: "EKSPRES-BETON LEZHE"
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 18/03/2004
District: Lezhë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 43 384 000,00
Shares: 43 384
Child Company: ALBANIAN HYDROPOWER 2013, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 06.08.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L34428601L, me adrese ne Korçë, Pogradec, lagjja nr 1, ndërtesë private, rruga e Volorekës, kati 1, me administrator Ervin Braho. Ortaket e shoqerise jane : FADA 1 me 95% te kapitalit dhe "EKSPRES-BETON LEZHE" me 5% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 24.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Lezhe Zejmen MARKATOMAJ "EKSPRES BETON LEZHE", AA180HV, Autobetoniere RENAULT.

2) Lezhe Zejmen MARKATOMAJ "EKSPRES BETON LEZHE", AA052ID, Pompe betoni IVECO.

3)Lezhe Zejmen MARKATOMAJ "EKSPRES BETON LEZHE", AAR977, Autobot ADR.

4)Lezhe Zejmen MARKATOMAJ "EKSPRES BETON LEZHE", TR7551U, Koke terheqese SCANIA.

5)Lezhe Zejmen MARKATOMAJ "EKSPRES BETON LEZHE", AA860HK, Autobetoniere ASTRA.

6)Lezhe Zejmen MARKATOMAJ "EKSPRES BETON LEZHE", AA185IP, Autobetoniere MAN.

7)Lezhe Zejmen MARKATOMAJ "EKSPRES BETON LEZHE", AA802HK, Kamion BENZ.

8) Lezhe Zejmen MARKATOMAJ "EKSPRES BETON LEZHE", AA488IE, Autobetoniere IVECO.

9)Lezhe Zejmen MARKATOMAJ "EKSPRES BETON LEZHE", AA572HE, Autobetoniere ASTRA.

10)Lezhe Zejmen MARKATOMAJ "EKSPRES BETON LEZHE", TR7552U, Gjysem rimorkio CARDI.

Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: I. Me date 17.03.2014, sipas Urdhrit Nr.1794 Prot, Nr.320 Dosje, "Për Vendosjen e sekuestros mbi kuotat e debitorit", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"E.P.S.A", u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat e debitorit, shoqëria "Ekspres-Beton Lezhë", sh.p.k, ,me përfaqësues ligjor Z.Dritan Kola, me NIPT K58515501V dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota. Kreditor : Shoqeria Vod Albania Sh.a, Objekti : Kthim Shume.

II. Me date 07.01.2015, sipas Urdhrit nr.639/21 akti permbaruesit gjyqesor privat “Besnik Bajraktari”, u urdherua vendosja e masess se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e regjistruara ne emer te debitorit, shoqeria “Ekspres-beton Lezhe” me NUIS (NIPT)-K58515501V.

III. Me date 18.03.2016, sipas Urdhrit nr.2055 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbaruese "E.P.S.A" shpk., protokolluar nga QKR me Nr.2817 Prot., datë 21.03.2016, u kerkua bllokimi i kuotave/aksioneve dhe e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave për debitorin : - Shoqëria " EKSPRES-BETON LEZHE " shpk., me NUIS (NIPT)- K58515501V, me administrator : Dritan Kola, deri në një urdhër të dytë.

IV. Me date 30.11.2016, sipas Urdhrit Nr.4311Prot Nr. 1733 Regj protokolluar nga QKB me Nr.10417Prot., date 01.12.2016, leshuar nga Shoqeria permbarimore “Ardael” , u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kapitalin dhe kuotat e debitorit Shoqeria “Ekspres- Beton Lezhë”shpk me Nipt K58515501V perfaqesuar nga Gjyste Gjinaj dhe dorezanesve Gjyste Gjinaj dhe Pashk Gjinaj. Kreditor : BKT Sh.a, Objekti : Kthim Kredie Bankare.

V. Me date 27.01.2017, sipas Urdhërit Nr.592 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 1248 Prot., date 27.01.2017 "Për heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"EPSA", drejtuar QKB, u urdherua heqja e masës sekuestro konservative ne kuotat/aksionet dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorin Shoqeria "Ekspres-Beton Lezhe" Shpk me NIPT K58515501 me administrator Dritan Kola.

VI. Me date 13.03.2017, sipas Urdherit Nr. 767 Prot., , lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Elvin HOXHA, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative kuotat/aksionet e pales debitore, shoqeria "EKSPRES-BETON LEZHE" sh.p.k me NUIS (NIPT) - K58515501V, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i tyre duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.Dokumentacioni do te qendroje I bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga permbaruesi Elvin HOXHA. Kreditor Shoqeria Segment Sh.p.k

VII. Me date 23.06.2017, sipas Urdhrit Nr. 6773 Prot. leshuar nga shoqeria permbarimore "Strati Bailiff's Service" Shpk, per vendosjen e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e regjistruara qe zoterohen nga pala debitore: Shoqeria "Ekspres-Beton Lezhe" Shpk, me NUIS (NIPT) K58515501V, per ekzekutimin e Urdhrit te Ekzekutimit Nr. 79/U AKti, date 09.02.2017 i Gjykate se Rrethit Gjyqesor Lezhe. Keto aktive te qendrojne te bllokuara deri ne nje urdher te dyte. Kreditor : Shoqeria Euro Aditiv Sh.p.k, Objekti : Kthim Shume.

VIII. Me date 02.03.2018, sipas Urdhrit Nr.248 Prot.,protokollua nga QKB me Nr.2473 Prot., date 02.03.2018, leshuar nga Permbarues Gjyqesor Altin Vako, u urdherua vendosja e smases se ekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria "EKSPRES-BETON LEZHE" sh.p.k. me NUIS (NIPT) K58515501V dhe Petrit Deda ne cilesine e administratorit te shoqerise.

IX. Me date 22.01.2019, sipas Urdhërit Nr.641 Prot, Nr.130 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.1216 Prot., datë 23.01.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “BAILIFF SERVICE E. Hoxha”sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me anë të shkresës Nr. 767Prot., datë 13.03.2017, mbi kuotat e debitorit shoqëria "EKSPRES-BETON LEZHE" sh.p.k., me Nuis (Nipt)- K58515501V.

X. Me date 19.11.2020, sipas Urdhrit Nr. 3316 Prot, Nr. 1733 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.10566 Prot date 20.11.2020 lëshuar nga Zyra Përmbarimore “ Ardael” shpk , u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kapitalin dhe kuotat ne emer te debitorit Shoqeria "EKSPRES-BETON LEZHE" shpk me NIPT K58515501V perfaqesuar nga znj. Gjyste Gjinaj dhe dorezanesve Gjyste Gjinaj , Pashk Gjinaj dhe Shoqeria BETON-EXPRES shpk NIPT K02327001F perfaqesuar nga Pashk Gjinaj.

XI. Me date 19.11.2020, sipas Urdhrit Nr.639/75 Akti lëshuar nga Përmbaruesi Privat "BESNIK BAJRAKTARI" SHPK., protokolluar nga QKB me Nr. 10660 Prot., datë 24.11.2020, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative te vendosur me urdhërin Nr.639/21 akti date 07.01.2015, mbi kuotat/aksionet e debitorit “Ekspres-Beton Lezhë” SHPK me nipt K58515501V.

XII. Me date 27.01.2022, sipas Kërkesës Nr. 2349/5 Prot “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Verior u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “EKSPRES-BETON LEZHE” pajisur me NUIS (NIPT) K58515501V, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

XIII. Me date 09.05.2022, sipas Urdhrit Nr. 365/2 Prot., leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Najada R. Beqaraj, u urdherua vendosja menjehere e sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore Debitorit : “EKSPRES- BETON LEZHE “ SHPK NIPT K58515501V . Kreditor: Shoqeria Albtelecom Sh.a, Objekti : Kthim Shume.
Changes
Address:

Seat:
Zejmen MARKATOMAJ Godine ( Zyra ) dhe shesh prodhimi nr. pasurie 82/61, ZK. 2604.

Address:
1) Lezhe Shenkoll TALE 1 Komuna Shenkoll, Fshati Tale 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 24.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem per Zmadhim Kapitali date 18.12.2008
Vendim i Ortakut te Vetem per Zmadhim Kapitali date 18.12.2010
Vendim i Ortakut te Vetem per Zmadhim Kapitali date 09.12.2012
Vendim i Ortakut te Vetem per Zmadhim Kapitali date 21.07.2013
Urdher per Venie Sekuestro date 17.03.2014
Urdher per Venie Sekuestro date 18.03.2016
Urdher per Venie Sekuestro date 30.11.2016
Urdher per Heqje Sekuestro date 27.01.2017
Urdher per Venie Sekuestro date 13.03.2017
Urdher per Venie Sekuestro date 23.06.2017
Urdher per Venie Sekuestro date 02.03.2018
Urdher per Heqje Sekuestro date 22.01.2019
Urdher per Heqje Sekuestro date 19.11.2020
Urdher per Heqje Sekuestro date 19.11.2020
Urdher per Venie Sekuestro date 27.01.2022
Urdher per Venie Sekuestro date 09.05.2022
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2007-2008
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2010-2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -925 614,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -105 304,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -3 349 749,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -16 869 345,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -10 299 758,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -24 831 671,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 5 850 148,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 5 715 871,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 42 199 899,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 3 502 654,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 1 579 740,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 14 557 011,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: -6 239 449,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:4 525 829,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:3 149 837,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:3 056 250,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:52 246 908,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:103 507 860,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 178 774 030,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 140 235 298,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 178 986 736,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 107 487 837,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 91 525 566,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: -149 043 940,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: -255 998 563,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Baja