Skip to content

AGROTAL 1 Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-16 10:17:23
JSON

Tax Registration Number: K71709015R
Administrators: Klodian Shatraj
Scope: Agrobiznes, prodhim e tregtim vaji, përpunim, kultivim ulliri dhe bimëve të tjera që lejohen nga ligji, import - eksport dhe tregti me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshëm industriale, ushqimore, artikuj bujqësore e blegtorale, bimë medicinale. Prodhim dhe tregtim të artikujve të ndryshëm mobilierie, dyer dritare, artikuj duralumini, tregtim pajisje zyre, kancelari, pajisjesh ventilimi dhe kondicionimi. Tregtim medikamentesh dhe barnash mjekësore, pajisje diagnostikuese etj. Ofrimi i shërbimeve të konsulencës për kultivimin, mbjelljen dhe vjeljen e inputeve të ndryshme bujqësore. Asistence teknike në fushën e prodhimit bujqësore dhe fuqi punëtore. Përveç veprimtarive të parashikuara me lart, në 2 veprimtarinë e shoqërisë do të hyje çdo veprimtari që do të konsiderohet nga ortaket si e nevojshme dhe e përshtatshme për arritjen e objektit të shoqërisë dhe që nuk vjen në kundërshtim me Ligjin Shqiptar.
Other Trade Names: AGROTAL 1
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 27/03/2007
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 419 022 000,00
Shares: 419 022
Child Company: AGROTAL2, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 02/10/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92202030O, me adrese ne Tirane, Ndroq, Fshati Varosh, Rruga Nacionale Tirane - Durres Km. 12, Zona Kadastrale 3714, Pasuria Nr. 292/15, me administrator Durim Meta. AGROTAL 1 zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 16.03.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Artur Dojaka, Eno Hoxha, Vera Hoxha
Status: Aktiv
License(s): II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Legal Cases: I. Me date 16.04.2013, me ane te urdherit Nr.5138 Prot., Nr.Dosje 716, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat qe zoteron debitori Z.Artur Harun Dojaka, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

II. Me date 15.05.2013, me ane te Urdhrit Nr.6051 Prot., Nr. Dosje 716, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruesve private "E.P.S.A” sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros mbi kuotat, Artur Harun Dojaka ,e kerkuar nga ana juaj me shkresen Nr. 5138 Prot dt. 16.04.2013.

III. Me date 13.11.2015, u lidh marreveshja siguruese Nr.10249 Rep Nr.3253 Kol, lidhur midis barremarresit "Banka Credins" sh.a dhe barredhenesit "Agrotal 1" sh.a.

IV. Me date 22.11.2016, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 11356 Rep. Nr. 3694 Kol, ndermjet barredhenesit Artur Dojaka, shoqerise Agrotal 1, Natural Farming (Nafa) shpk dhe barremarresit Banka Credins sha, per krijimin e nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per huane e akorduar nga Banka Credins.

V. Me date 27.06.2017, u lidh marreveshja siguruese Nr.6156 Rep., Nr.1970 Kol, e lidhur midis Z.Artur Dojaka dhe “AGROTAL 1” sh.a (barredhenesi) dhe shoqerise “BANKA CREDINS” sh.a, (barremarresi), me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per kredine e akorduar nga “BANKA CREDINS” sh.a ne shumen 380.000.000 (treqind e tetedhjete milion) leke, mbi objektin e meposhtem: Barredhenesi Z.Artur Dojaka vendos barre mbi 100 % te kuotave qe zoteron ne shoqerine “AGROTAL 1 ” sh.a.

VI. Me date 24.09.2018, me ane te Urdhrit Nr.1204 Regj., Nr.1204/4 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.10812 Prot, date 24.09.2018, lëshuar nga Sherbimi Permbarimor Jus u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet/aktivet dhe biznese te regjistruara ne emer te debitorit “Agrotel ”sha me NIPT K71709015R.

VII. Me date 29.10.2018, me ane te Urdhrit Nr. 1024/6 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore JUS Shpk, u hoq sekuestro e vendosur me urdhrin Nr. 1024/4, date 24.09.2018 ndaj shoqerise Agrotal 1 Sha, me NUIS (NIPT) K71709015R.

VIII. Me date 28.05.2019, u lidh marreveshja siguruese Nr. 5005 Rep. Nr. 1707 Kol, me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per kredine e akorduar nga Banka Credins.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rr.Konfezenca e Pezes,( Kombinati Ushqimor) Tirane, Zona kadastrale 8240, Nr Pasurie 2.

Address:
Vlore, Himare Fshati Himare, magazinat e vjetra, Vlore
Tirane Peze Varosh.
Vlore, Fshati Hoshtime, afer SMT, Vlore
Fier, Mbrostar Fshati Mbrostar, afer autostrades, Fier

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.03.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Akti i transferimit te aksioneve date 24.10.2016
Kontrate transferim aksionesh date 05.07.2007
Marreveshje siguruese date 22.11.2016
Marreveshje siguruese date 27.06.2017
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 29.10.2018
Financial Documents: Pasqyra financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -3 880 421,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -4 248 824,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -17 458 864,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -12 184 665,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -225 568 759,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -14 545 856,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -10 684 578,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 154 659,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 2 843 551,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:400 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:953 888,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 037 162,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:4 999 833,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:8 329 167,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:16 746 212,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 5 500 805,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 5 621 082,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 6 527 898,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala