Skip to content

TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare (Ish DEGA NË SHQIPËRI E STREAM OIL & GAS LTD)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-28 09:42:38
JSON

Tax Registration Number: K72205016P
Administrators: Naim Kasa
Scope: Shfrytëzim, Prodhim dhe Zhvillim të Hidrokarbureve etj
Other Trade Names: TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare
Legal Form: Degë të Shoqërive të Huaja
Registered: 05/10/2007
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Ishujt Cayman
Foreign Parent Company: TRANSATLANTIC ALBANIA LTD (Ish Stream Oil & Gas Ltd), një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e përjashtuar nga taksat, e themeluar në Ishujt Cayman si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, që prej datës 11.06.2007 (Sipas Çertifikatës së Themelimit, datë 11.06.2007, të dorëzuar në QKB)
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: Më datë 26.03.2015, me anë të urdhrit Nr. 206 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore "ZIKE" sh.p.k, për vendosjen e masës së sekuestros konservative në kuotat e subjektit, shoqëria "TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd, me NUIS (NIPT) - K72205016P, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre, si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qendrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

Më datë 03.04.2015, me anë të urdhrit Nr.249 Prot., Nr.133 Regj., date, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ZIKE” sh.p.k, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd”, Degë e shoqërisë së huaj, me NUIS (NIPT) - K72205016P, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave të urdhëruar me shkresën Nr. 206, datë 26.03.2015.

Më datë 05.05.2015, me anë të Urdhrit Nr. 38- Regj, Nr.662/6 -330-15 -Prot, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Privat “ KODRA BAILIFF SERVICE " sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore, shoqërisë " TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare " sh.p.k, me NUIS (NIPT) K72205016P. Këto aktive do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë.

Më 08.05.2015, me anë të urdhrit Nr. 671/6-338-15 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service’, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin që zotëron debitori “ Transatlantic Albania Ltd ”, me NIPT K72205016P. Këto aktive të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë.

Më datë 18.05.2015, me anë të urdhrit Nr. 557 Prot, lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor Agim Sulçe, u bllokuan të gjitha kuotat/aksionet, të cilët rezultojnë të jenë regjistruar në emër të subjektit "Transatlantic Albania" Ltd.

Më datë 18.05.2015, me anë të urdhrit Nr. 662/23-330-15 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ KODRA BAILIFF SERVICE ”, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative vendosur mbi aktivet që zotëron shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd” Degë e shoqërisë së huaj, me (NUIS) Nipt K72205016P.

Më datë 25.05.2015, me anë të urdhrit Nr. 671/21-338-15 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ KODRA BAILIFF SERVICE”, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative vendosur mbi aktivet që zotëron shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd” Degë e shoqërisë së huaj, me (NUIS) Nipt K72205016P.

Më datë 26.05.2015, me anë të urdhrit Nr. 759/6-416-15 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ KODRA BAILIFF SERVICE ”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konserva mbi aktivet që zotëron pala debitore, shoqëria " TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd ". Këto aktive të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë të përmbaruesit.

Më datë 01.06.2015, me anë të urdhrit Nr.581 Prot, Nr.632 Dosje, lëshuar nga zyra përmbarimore, “ Agim Sulçe”, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me anë të shkresës Nr. 557 Prot, date 18.05.2015, mbi kuotat/aksionet e debitorit Transatlantik Albania ltd, me NUIS K72205016P.

Më datë 09.06.2015, me anë të urdhrit Nr.759/21-416-15 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ KODRA BAILIFF SERVICE ”, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative vendosur mbi aktivet që zotëron shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd” Degë e shoqërisë së huaj, me (NUIS) Nipt K72205016P.

Më datë datë 21.08.2015, me anë të urdhrit Nr. 713 Prot., Nr.99/ Regj., protokolluar nga QKR me Nr. 7498 Prot., datë 21.08.2015, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Lekë Dodaj” shpk, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative, në kuotat e palës debitore, shoqërisë “Transatlantic Albania” shpk, me NUIS (NIPT) K72205016P.

Më datë 23.09.2015, me anë të urdhrit Nr. 128/7 Prot, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “ALINDRO”, drejtuar QKR” , u urdhërua vendosja e masës së sekuestros për aksionet e shoqërisë “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”, me NIPT K72205016P. Aksionet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë.

Më datë 27.10.2015, me anë të Urdhërit Nr. 241 Prot, protokolluar nga QKR me Nr. 9758 Prot., datë 30.10.2015 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Përmbaruese Gjyqësore "Ina Bajramaj", drejtuar QKR, u urdhërua bllokimi i kapitalit si person fizik apo juridik i subjektit debitor "Transatlantic Albania" ltd Dega Shqipëri me NIPT K72205016P.

Më datë 13.10.2015, me anë të Urdhërit Nr. 128/12 Prot, protokolluar nga QKR me Nr. 9803 Prot., datë 02.11.2015 "Për Heqen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"ALINDRO", drejtuar QKR, u urdhërua heqja e masës sekuestro konservative në aksionet e shoqërisë "Trans Atlantic 2007" L.t.d. (ish "Stream Oil & Gas LTD"), me NIPT K72205016P.

Më datë 20.11.2015, me anë të urdhrit Nr. 954 Prot., lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor Lekë Dodaj, u hoq masa e sekuestros konservative të urdhëruar me shkresën Nr. 713 Prot. datë 21.08.2015, mbi kuotat apo aksionet e debitorit, shoqërisë "Transatlantic Albania" sh.p.k, me NUIS (NIPT) K72205016P.

Më datë 07.12.2015, me anë të Urdhrit Nr. 5321 Prot., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ERMIR GODAJ”, protokolluar nga QKR, me Nr. 11136 Prot., datë 10.12.2015, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi pasuritë e debitorit, si më poshtë : - Të vendosë sekuestro konsevative mbi kapitalin që zotëron debitori, Shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”, me NUIS(NIPT) K72205016P, në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetërsimi apo disponimi.

Më datë 13.01.2016, me anë të urdhrit Nr. 798 Regj., Nr.60 Prot., lëshuar nga Zyra Përmbarimore "BLEK-K" sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e debitorit “TRANSATLANTIC ALBANIA” Ltd. - Dega Shqiptare, me NUIS (NIPT) - K72205016P dhe mos kryerja e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat në Regjistrin Tregtar.

Më datë 18.01.2016, me anë të urdhrit Nr.3775, 12 Nr.602 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ STRATI BAILIFF SERVICE ” protokulluar ne Q.K.R me Nr.615, Datë 20.01.2016, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konserva mbi aktivet që zotëron pala debitore, shoqëria "TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd " Degë e shoqërisë së huaj, me NUIS(NIPT) K72205016P. Këto aktive të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë të përmbaruesit.

Më datë 19.01.2016, me anë të urdhërit Nr. 74 Prot, Nr. 235-260 Regj, protokolluar nga QKR, me Nr. 652 Prot, datë 21.01.2016, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “ ZIKE ”, u urdhërua vendosja e sekuestros konservative, në kuotat e shoqërisë “ Transatlantic Albania Ltd-Dega e Shqipërisë, me NUIS K72205016P si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

Më datë 27.01.2016, me anë të urdhrit Nr.299-478 Prot dhe Nr. 01-479 Prot, protokolluar nga QKR me Nr. 927 dhe Nr. 928 Prot, datë 28.01.2016, lëshuar nga Studio Përmbarimore “Prestige Bailiff Services”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet/kuotat që zotëron pala debitore “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd - Dega Shqiptare” me NIPT K72205016P. Dokumentacioni do të qëndriojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

Më datë 01.02.2016, me anë të urdhrit Nr. 838 Prot, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit “Ermir Godaj”, sh.p.k, drejtuar QKR, u urdhërua Qendra Kombëtare e Regjistrimit të vendosë masën e sekuestros konservative mbi kapitalin që zotëron debitori shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”, pajisur me NIPT K72205016P, në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetërsimi apo disponimi.

Më datë datë 03.02.2016, me anë të Urdhrit Nr.3-Regj, 68-Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruesi Privat “ BAILIFF SERVICE EXECUTIVE " sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros mbi pjesët/kuotat/aktivet e palës debitore shoqëria " TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd " Degë e shoqërisë së huaj, me NUIS(NIPT) K72205016P. Këto aktive do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë të përmbaruesit.

Më datë 15.02.2016, me anë të Urdhrit Nr. 510-491–Prot, lëshuar nga Zyra Përmbarimore private “PRESTIGE “ sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin e shoqërisë "TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd" Degë e shoqërisë së huaj, me NUIS (NIPT) K72205016P. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë nga përmbaruesi.

Më datë 25.02.2016, me anë të Urdhrit Nr. 1418 Prot., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ERMIR GODAJ”, protokolluar nga QKR me Nr. 2024 Prot., datë 29.02.2016, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur mbi kapitalin që zotëron debitori, shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”, me NUIS(NIPT) K72205016P, urdhëruar vendosja e sekuestros me shkresën Nr.5321 Prot datë 07.12.2015 te Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ERMIR GODAJ”.

Më datë 01.03.2016, me anë të urdhrave Nr.1614 Prot., protokolluar nga QKR me Nr. 2170 Prot., datë 01.03.2016, Nr.1610 Prot., datë 01.03.2016, protokolluar nga QKR me Nr.2171 Prot., datë 02.03.2016 lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Z. Ermir Godaj , u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin që zotëron debitori “Transatlantic Albania LTD” degë e shoqërisë së huaj, me Nuis (Nipt) K72205016P, në mënyrë që të mos kryhet asnje veprim tjetërsimi apo disponimi.

Më datë 02.03.2016, me anë të urdhërit Nr.1671 Prot, protokolluar nga QKR, me Nr. 2266 Prot, datë 04.03.2016, lëshuar nga studio përmbarimore “ Ermir Godaj ”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi pasuritë e debitorit, mbi kapitalin që zotëron debitori shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA LTD”, në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetërsimi apo disponimi.

Më datë 01.03.2016, me anë të urdhrit Nr. 203 Prot, lëshuar nga Përmbarues Gjyqesor Ina Barjamaj, u urdhërua bllokimi i kapitalit si person juridik, të subjektit debitor shoqëria tregtare “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”, pajisur me NIPT K72205016P, në kuadër të ekzekutimit të detyrimit që rrjedh nga titulli ekzekutiv me objekt detyrimin në shumën 1.764.077 (një milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e shtatëdhjetë e shtatë) lekë.

Më datë 03.05.2016, me anë të urdhrit, Nr. 1181 Prot, Nr. 310 Regj, protokolluar nga QKB, me Nr. 777 Prot, datë 04.05.2016, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “ Debit Collection”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros mbi titujt e pronësisë të debitorit “ Transatlantic Albania” Ltd, me NUIS K72205016P, me qëllim mostjetërsimin e tyre nga debitori.

Më datë 03.05.2016, me anë të urdhrit Nr. 1180 Prot, Nr. 312 Regj, protokolluar nga QKB me Nr. 778 datë 04.05.2016, lëshuar nga Studio Përmbarimore “Debit Collection” drejtuar QKB, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros mbi titujt e pronësisë në pronësi të debitorit “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”, me NIPT K72205016P, me qëllim mostjetërsimin e tyre nga debitori.

Më datë datë 11.03.2016, me anë të Urdhërit Nr. 811 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 2572 Prot., datë 15.03.2016 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor "Agim Sulçe" drejtuar QKB, u urdhërua vendosja e masës sekuestro konservative në kuotat e debitorit Transaltintic Albania Ltd.

Më datë 09.05.2016, me anë të urdhrit Nr. 239 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.1189 datë 13.05.2016, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Neritan Çuko” drejtuar QKB, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros mbi pasuritë e luajtshme të shoqërisë “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”, me NIPT K72205016P, në vlerën prej 100% të aksioneve të shoqërisë, të cilat janë aksione të tashme dhe të ardhshme të shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”, me NIPT K72205016P duke përfshirë edhe aksionet në të cilat shoqëria mund të bëhet aksionare. Pasuria e sipërcituar vendoset në sekuestro deri në shlyerjen e plotë të detyrimit.

Më datë 10.05.2016, me anë të Urdhrit Nr.6 Regj., protokolluar nga QKB me Nr.1097 Prot., datë 11.05.2016, nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ARLOND KËRMAJ”, u urdhërua vendosja e sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”, me NUIS (NIPT) K72205016P, me datë regjistrimi 05.10.2007.

Më datë 27.05.2016, me anë të Urdhrit Nr. 769 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Altin Vako, protokolluar nga QKB me Nr.1958 Prot., datë 27.05.2016, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga “Transatlantic Albania Ltd" shpk, me NUIS (NIPT) K72205016P.

Më datë 18.05.2016, me anë të urdhrit Nr. 236 Regj., protokolluar nga QKB me Nr. 1561 Prot., datë 20.05.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Ylli Hysaj” person fizik , u urdhërua vendosja e sekuestros konservative mbi kuotat që zotëron “ Trans Atlantic Albania Ltd dega Shqiperi” dega Shqipëri, Nuis (Nipt) K72205016P, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar disponimin ose tjetërsimin e tyre, si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjeshin nga këto kuota.

Më datë 16.05.2016, me anë të urdhrit Nr.245 Regj., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Neritan Çuko, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi pasurinë e luajtshme të “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd.” - Dega Shqiptare, me NUIS (NIPT) - K72205016P, në vlerën prej 100% të aksioneve të shoqërisë.

Më datë 06.06.2016, me anë të Urdhrit Nr. 147, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “AVDULAJ BAILIFF SERVICES”, protokolluar nga QKB, me Nr.2427 Prot., datë 07.06.2016, u urdhërua bllokimi i aktiveve të regjistruara, deri në një urdhër të dytë, në emër të debitorit “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”, me NUIS (NIPT) K72205016P.

Më datë 13.07.2016, me anë të Urdhrit Nr.957 Prot, lëshuar nga përmbarues gjyqesor Altin Vako, protokolluar nga QKB me Nr.4206 Prot., datë 14.07.2016, u urdhërua vënia e masës së sekuestros konservative në aksionet që zotëron "Transatlantic Albania Ltd" me NIPT-K72205016P.

Më 28.07.2016, me anë të urdhrit Nr. 4871 Prot, lëshuar nga studio përmbarimore “ Ermir Godaj ”, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin e shoqërisë “ TRANSATLANTIC ALBANIA LTD”, vendosur me anë të urdhërit Nr. 1671 Prot, datë 02.03.2016.

Më datë 08.07.2016, me anë të urdhrit Nr. 269 Regj, protokolluar nga QKB me Nr. 4009 datë 11.07.2016, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Neritan Çuko” drejtuar QKB, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros mbi pasuritë e luajtshme të shoqërisë “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”, me NIPT K72205016P, në vlerën prej 100% të aksioneve të shoqërisë, të cilat janë aksione të tashme dhe të ardhshme të shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”, duke përfshirë edhe aksionet në të cilat shoqëria mund të bëhet aksionare. Pasuria e sipërcituar të vendoset në sekuestro deri në shlyerjen e plotë të detyrimit.

Më datë 16.08.2016, me anë të Urdhërit Nr. 2865 Prot., Nr. 358 Regj., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AEF Bailiff Service” sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së bllokimit në kuotat e palës debitore TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare me NUIS ( NIPT)- K72205016P si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe /ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

Më datë 11.10.2016, me anë të Urdhrit Nr. 48 Regj. Nr. 603 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 8307 Prot., datë 12.10.2016, lëshuar nga Shoqëria "B.S.E Bailiff Service Executive" sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në personin juridik Transatlantic Albania Ltd në pjesët/kuotat/aktivet që ky debitor zotëron të regjitruara. Pjesët/ Kuotat/ Aktivet do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

Më datë 28.10.2016, me anë të urdhrit Nr.1539/3 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr. 9156 Prot, datë 01.11.2016, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “JUSTITIA” shpk, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore “Transatlantic Albania Ltd”, me NUIS K72205016P.

Më datë 07.11.2016, me anë të urdhrit Nr. 1516 Prot, Nr. 794 Dosje, protokolluar nga QKB, me Nr. 9452 Prot, datë 08.11.2016, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Altin Vako, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori shoqëria “Transatlantic Albania Ltd”, me NUIS K72205016P.

Më datë 05.12.2016, me anë të urdhrit Nr. 51429 Prot, Nr. 429 Dosje, protokolluar nga QKB, me Nr. 10793 Prot, datë 09.12.2016, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “ARB”shpk , u urdhërua vendosja e menjëhershme e masës së sekuestros konservative, në kuotat e shoqërisë “Transatlantic Albania Ltd-Dega e Shqipërisë”, me NUIS K72205016P dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Vendosja e sekuestros konservative, në të tjera kuota/aksione të cilat zotërohen nga debitori shoqëria “Transatlantic Albania Ltd-Dega e Shqipërisë”, me NUIS K72205016P në shoqëri të tjera të regjistruara pranë regjistrit tregtar.

Më datë 28.12.2016, me anë të urdhrit Nr. 57/7 0053-16 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr. 110 Prot, datë 05.01.2017, lëshuar nga shoqëria përmbarimore private “BESA”shpk, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative, në kuotat e shoqërisë “Transatlantic Albania Ltd-Dega e Shqipërisë, me NUIS K72205016P si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve/ kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër, i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

Më datë 31.01.2017, me anë të urdhrit Nr. 274 Prot., lëshuar nga Përmbaruesja Gjyqësore Private Ina Barjamaj, u kërkua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi titullin e pronësisë, kapitali si person juridik të subjektit debitor “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”, me qëllim mostjetërsimin e tyre në kuadër të ekzekutimit të detyrimit që rrjedh nga tituli ekzekutiv me objekt detyrimin shpërblim dëmi në favor të kreditorit, në vlerën prej 100 % të aksioneve të shoqërisë, të cilat janë aksione të tashme dhe të ardhshme të shoqërisë, duke përfshirë edhe aksionet në të cilat shoqëria mund të bëhet aksionare.

Më datë 27.01.2017, me anë të Urdhërit Nr. 144 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 1893 Prot., datë 18.02.2017 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Përmbarues Gjyqesor "Arben Matani", drejtuar QKB, u ndalua tjetërsimi i pasurive të luajtshme e të paluajtshme të shoqërisë Transatlantic Albania ltd- Dega në Shqipëri, me përfaqësues ligjor të degës së përfaqësimit Z. Naim Kasa, deri në ekzekutimin e plotë të detyrimit.

Më datë 10.02.2017, me anë të Urdhërit Nr. 585 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 2100 Prot., datë 13.02.2017 "Për Vënien e Sekuestros 23 Konservative”, lëshuar nga Përmbaruesja Gjyqesore "Gentiana Abdyl Madani", drejtuar QKB, u urdhërua vendosja e masës sekuestro konservative në kuotat/aktivet e palës "Transatlantic Albania LtD" Dega Shqiptare me NIPT K72205016P, apo ndryshimi i të dhënave në regjistrin tregtar, të këtyre aksioneve që zotëron debitori: Shoqëria "Transatlantic Albania LtD" Dega Shqiptare me NIPT K72205016P, për Ezekutimin e Urdhërit të Ekzekutimit nr. 8487/U datë 06.11.2015, marrë formë të prerë më 31.10.2016 lëshuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Më datë 22.02.2017, me anë të urdhrit Nr. 221-244 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr. 2868 Prot, datë 27.02.2017, lëshuar nga studio përmbarimore “Ina Barjamaj”, u urdhërua pezullimi në sistem i Niptit të subjektit debitor “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd” me NUIS K72205016P, në kuadër të rikuperimit me forcë, në mënyrë të detyrueshme të detyrimit të përcaktuar me vendimin gjyqësor të formës së prerë.

Më datë 27.03.2016, me anë të Urdhrit Nr. 379 Prot., Nr. 934Dosje, protokolluar nga QKB me Nr. 4397 Prot., datë 27.03.2017 lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Altin Vako, drejtuar QKB-së, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”.

Më datë 04.04.2017, me anë të Urdhrit Nr. 123/7 0045-17 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 4942 Prot., datë 05.04.2017, lëshuar nga Shoqëria përmbarimore “BESA” shpk , u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet/kuota e zotëruara nga shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”, me NUIS-K72205016P si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve/ kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër, i cili mund të ndryshoje të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

Më 05.04.2017, me anë të Urdhrit Nr.418 Prot, lëshuar nga përmbarues Z. Altin Vako, protokolluar nga QKB me Nr. 5297 Prot., datë 10.04.2017, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e shoqerise “Transatlantic Albania LTD ”shpk me NIPT-K72205016P.

Më datë 05.04.2017, me anë të Urdhrit Nr. 418 Prot., 778 Dosje., lëshuar nga përmbarues Z. Altin Vako, drejtuar QKB, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë “Transatlantic Albania LTD ”shpk me NIPT-K72205016P.

Më datë 05.04.2017, me anë të Urdhrit Nr. 424 Prot, lëshuar nga përmbarues Z. Altin Vako, protokolluar nga QKB me Nr. 5294 Prot., datë 10.04.2017, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë ”TRANSATLANTIC ALBANIA LTD" shpk me NIPT K72205016P.

Më datë 05.04.2017, me anë të urdhrit Nr.424 Prot., Nr.780 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr. 5295 Prot., datë 10.04.2017 lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Altin Vako drejtuar QKB-se, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare” me NIPT K72205016P.

Më datë 24.04.2017, me anë të Urdhrit Nr. 549 Dosje, Nr. 426 Prot "Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Zyra Përmbarimore "E.G BAILIFF SERVICES", protokolluar nga QKB me Nr. 6224 Prot, datë 27.04.2017, u vendos masa e sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria "Transatlantic Albania" Ltd me NIPT K72205016P.

Më datë 25.05.2017, me anë të Urdhrit Nr. 293-299 Prot., lëshuar nga përmbaruesja gjyqësore private Ina Barjamaj, për vendosjen e e sekuestros mbi titullin e pronësisë, kapitalet e subjektit debitor "Transatlantic Albania" ltd dega në Shqipëri, me NUIS (NIPT) K72205016P, në vlerën prej 100% të aksioneve të cilat janë asksione të tashme dhe të ardhshme, me qëllim mostjetërsimin e tyre, në kuadër të ekzekutimit të detyrimit që rrjedh nga titulli ekzekutiv.

Më datë 29.05.2017, me anë të Urdhrit Nr. 479 Prot., Nr. 368 Regj., protokolluar nga QKB me Nr. 7882, datë 30.05.2017, lëshuar nga përmbarues gjyqësor private Ilir Dervishi, për vendosjen e masës së sekuestros konservative në kuotat / aksionet e palës debitore "Transatlantic Albania" ltd dega në Shqipëri, me NUIS (NIPT) K72205016P, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe, moslejimin e ndryshimit të adresave si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat në regjistrin tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër tjetër të përmbaruesit. Vendosjen e masës së sekuestros konservative në të tjera kuota / aksione të palës debitore "Transatlantic Albania" ltd dega në Shqiperi, me NUIS (NIPT) K72205016P.

Më datë 09.06.2017, me anë të urdhrit Nr. 367 Regj., protokolluar nga QKB me Nr. 8879 Prot., datë 16.06.2017, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Ylli Hysaj” person fizik , u urdhërua heqja e sekuestros konservative mbi kuotat që zotëron “ Trans Atlantic Albania Ltd dega Shqiperi me Nuis (Nipt) K72205016P, si dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin e tyre, si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota.

Më datë 21.06.2017, me anë të Urdhrave Nr. 386 Regj., dhe Nr. 387 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.9349 Prot., dhe Nr.9348 datë 23.06.2017, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Ylli Hysaj, u urdhërua vendosja e sekuestros konservative në aktivitetin e debitorit "TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd." me Nipt-K72205016P, si dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota.

Më datë 06.07.2017, me anë të Urdhrit Nr. 427 Regj., Nr. 606 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 10242 Prot., dt. 07.07.2017, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Gjyqësor “ANDANI BAILIFF OFFICE” , u urdhërua bllokimi i aksioneve si dhe i aseteve të lidhura me këto aksione, me qëllim mostjetërsimin e tyre në shoqërinë "TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd." deri në një urdhër tjetër nga përmbaruesi, për të bërë të mundur ekzekutimin e urdhërit Nr. 6133/U, dt. 20.07.2017 të Gjykatës së Rrethit Tiranë.

Më datë 17.07.2017, me anë të Urdhrit Nr. 657 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 10994 Prot., datë 18.07.2017, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Altin Vako, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/aksionet e zotëruara nga debitori TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd me Nipt-K72205016P.

Më datë 07.08.2017, me anë të Urdhrit Nr. 738 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 12025 Prot., datë 07.08.2017, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Altin Vako, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative ndaj debitorit shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd” mbi të gjitha të drejtat që lindin nga ”Marrëveshja Hidrokarbure për Zhvillimin dhe Prodhimin e Hidrokarbureve në Vendburimin Ballsh-Hekal” date 19.07.2007 lidhur midis, Shoqerise “Albpetrol” sh.a., dhe shoqërisë “Stream Oil&Gas Limited” (sot shoqëria “Transantlantic Albania LTD”.

Më datë 12.09.2017, me anë të Urdhrave Nr. 186/9 Prot dhe Nr. 197/9 Prot., lëshuar nga shoqëria Përmbarimore “BESA” shpk, për vendosjen e masës së sekuestros konservative në kuotat / aksionet e palës debitore "Transatlantic Albania" ltd dega në Shqiperi, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave /aksioneve duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe, mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat në regjistrin tregtar. Dokumentacioni do të qendrojë i bllokuar deri në një urdhër tjetër të përmbaruesit. U vendos masa e sekuestros konservative në të tjera kuota / aksione të palës debitore "Transatlantic Albania" ltd dega në Shqipëri, në shoqëri të tjera të regjistruara pranë regjistrit tregtar.

Më datë 04.10.2017, me anë të urdhrit Nr. 2407 Prot, Nr. 874 Dosje, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ ELITE BAILIFF S OFFICE ” protokolluar në Q.K.B me Nr. 14123, datë 04.10.2017, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/ aksionet që zotëron pala debitore, shoqërisë " TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd " Degë e shoqërisë së huaj.

Më datë 25.09.2017, me anë të Urdhrit Nr. 7793 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 13927 Prot., datë 29.09.2017, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Tiranë, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat dhe kapitalet e regjistruara në emër të debitorit subjektit TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare me NUIS (NIPT) K72205016P.

Më datë 10.10.2017, me anë të Urdhrit Nr. 1217/7 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 14382 Prot., datë 11.10.2017, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Enforcement Group" sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet e palës debitore shoqëria "TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd-Dega Shqiptare me NUIS (NIPT) K72205016P.

Më datë 06.11.2017, me anë të Urdhrit Nr. 321 Prot., lëshuar nga Përmbaruesja Gjyqësore Private "Ina Barjamaj", drejtuar QKB, u kërkua bllokimi i kapitalit të subjektit debitor “TRANSATLANTIC ALBANIA” Ltd, me NUIS (NIPT) - K72205016P, në kuadër të ekzekutimit të detyrimit që rrjedh nga titulli ekzekutiv Nr.62-2017-2631 (779)/U, datë 05.06.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.

Më datë 17.11.2017, me anë të Urdhrit Nr. 326 Prot., lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor privat Ina Barjamaj, u bllokua kapitali i subjektit debitor, shoqërisë tregtare "Transatlantic Albania" Ltd me NUIS (NIPT) K72205016P, në kuadër të ekzekutimit të detyrimit që rrjedh nga titulli ekzekutiv Nr. 99, datë 20.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.

Më datë 20.11.2017, me anë të urdhrit Nr. 250/7 0151-17 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “BESA” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd”, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat në Regjistrin Tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë nga ana jonë.

Më datë 19.12.2017, me anë të urdhrit Nr. 249 Dosje, Nr. 239/7 Prot., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor “Bislim Sinaj”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet dhe kapitalet që zotëron debitori “TRANSATLANTIC ALBANIA” Ltd, si dhe mbi çdo send tjetër me vlerë të regjistruar në emër të subjektit debitor.

Më datë 22.01.2018, me anë të Urdhërit Nr. 32 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 872 Prot., datë 24.01.2018, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Gjyqësor Bujar Mehilli, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e palës debitore TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare, në vlerën 100% të aksioneve të shoqërisë, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe moslejimin e ndryshimit të adresave si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë të përmbaruesit gjyqësor për shlyerjen e plotë të detyrimit sipas titullit ekzekutiv të formës së prerë Nr. 899., datë 16.06.2017 të Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë.

Më datë 26.02.2018, me anë të Urdhrit Nr. 2134 Prot Nr. 4555, lëshuar nga shoqëria përmbarimore ”Strati Bailiff’s service” shpk, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare, për ekzekutimin e urdhërit të Ekzekutimit Nr. 10640/U datë 13.12.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Këto aktive do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë.

Më datë 05.03.2018, me anë të Urdherit Nr. 21 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 2708 Prot., datë 08.03.2018, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Fisnik Bajrami, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e kapitalit të debitorit “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare” Degë e shoqërisë së huaj.

Më datë 02.05.2018, me anë të Urdhërit Nr. 1616 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 5111 Prot., datë 04.05.2018, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “PETANI BAILIFF'S OFFICE” sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare, me qëllim mostjetërsimin e tyre për tu shmangur nga detyrimi për ekzekutimin e Urdhërit të Ekzekutimit.

Më datë 09.07.2018, me anë të Urdhrit Nr. 92/9-0024-18 Prot, lëshuar nga studio përmbarimore DE NOVO Shpk, u vendos masa e sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit Transatlantik Albania ltd Dega në Shipëri, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve/kuotave, duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

Më datë 24.10.2018, me anë të Urdhrit Nr. 10887 Prot., lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Tiranë, protokolluar nga QKB me nr. 12270 Prot., datë 30.10.2018, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi subjektin dhe mbi koutat e debitorit “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”.

Më datë 03.12.2018, me anë të Urdhrit Nr. 887 Prot., Nr.4746, protokolluar nga QKB me Nr. 13780 Prot., datë 04.12.2018, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Strati Bailiff’s Service” sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit “Transatlantic Albania LTD-Dega Shqipëri” sh.a, për ekzekutimin e "Urdhërit të Ekzekutimit", datë 16.10.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Këto aktive do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë.

Më datë 14.12.2018, me anë të Urdhrit Nr. 9262 Prot., Nr. 3796, protokolluar nga QKB me Nr. 14265 Prot., datë 17.12.2018, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Strati Bailiff’s Service” sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit “Transatlantic Albania LTD-Dega Shqipëri” sh.a, me NIPT K72205016P, për ekzekutimin e "Urdhërit të Ekzekutimit" Nr. 329 Akti, datë 28.01.2015, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Këto aktive do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë.

Më datë 27.11.2018, me anë të Urdhrit nr. 928 Prot., nr. 185 Regj., lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Ilia Elezi, protokolluar nga QKB me nr. 1906 Prot., datë 04.02.2019, u urdhërua QKB për: “Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat dhe/apo aksionet që ndodhen në pronësi të debitorit: Shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd.” shpk.

Më datë 13.03.2019, me anë të Urdhërit Nr. 1217/4 Prot., Nr. 1217 Regj., protokolluar nga QKB me Nr. 4064 Prot., datë 15.03.2019, lëshuar nga shoqëria Përmbarimore “ENFORCEMENT GROUP” sh.p.k,, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare”, bazuar në Urdhërin e Ekzekutimit Nr. 3871/U, datë 03.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Më datë 22.12.2018, me anë të Urdhrit nr. 416 Regj., lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Neritan Çuko, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat dhe/apo aksionet që ndodhen në pronësi të debitorit “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd.” shpk.

Më datë 20.05.2019, me anë të urdhrave Nr. 07/2017 Dosje, Nr. 2001 Prot., Nr. 1012 Dosje, Nr. 2000 Prot., Nr. 1000 Dosje, Nr. 2002 Prot., Nr. 08/2018 Dosje, Nr. 1999Prot., lëshuar nga Zyra Permbarimore “Bailiff Services-Matani&Co”shpk, u urdhërua vendosja e shënimit në regjistrat e QKB-së për subjektin “TRANSATLANTIC 35 ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare” si më poshtë: Ndalimin e tjetërsimit të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme dhe të drejtave reale mbi kreditë e debitorit duke paralajmeruar çdo zyrë noteriale se çdo akt i ndërmarrë pas këtij shënimi përbën shkelje ligjore referuar nenit 531 e vijues të K.Pr.Civile, të ligjit nr. 7829 datë 01.06.1994 “Për noterinë” dhe nenit 428 dhe 320 i K. Penal. Ky urdhër të qëndrojë i regjistruar në regjistrat e QKB-së deri në shlyerjen e plotë të detyrimit.

Më datë 03.07.2019, me anë të Urdhërit Nr. 07 Prot., lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Gjyqësor Bujar Mehilli, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e palës debitore TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare, në vlerën 100 % të aksioneve të shoqërisë, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe, moslejimin e ndryshimit të adresave si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë të përmbaruesit gjyqësor për shlyerjen e plotë të detyrimit sipas Titullit ekzekutiv të formës së prerë Nr. 899., datë 16.06.2017 të Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë.

Më datë 09.07.2019, me anë të Urdhrave Nr. 472 Prot., Nr. 473 Prot, dhe Nr. 474 Prot, lëshuar nga përmbaruesja gjyqësore private Ina Barjamaj, u vendos masa e sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit, shoqërisë tregtare Transatlantic Albania ltd, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe ose disponimin e tyre, si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër për ekzekutimin e Urdhrave të Ekzekutimit të përmendura në këto shkresa, deri në një urdhër të dytë të përmbaruesit gjyqësor.

Më datë 11.10.2019, me anë të Urdhrit nr. 1893 Prot., nr. 1404Dosje, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Altin Vako, protokolluar nga QKB me nr. 13024 Prot., datë 14.10.2019, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare.

Me date 30.01.2020, me ane te Urdhrit Nr.30 Prot "Urdhër për Vendosjen e masës së sekuestros konservative", lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Gjyqësor Bujar Mëhilli, protokolluar nga QKB me Nr.1665 Prot, datë 03.02.2020, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e palës debitore, shoqëria "Transatlantik Albania ltd" me NIPT K72205016P, ne vlerën 100% të aksioneve të shoqërisë si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose dipsonimin e tyre si dhe moslejimin e ndryshimit të adresave si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat në regjistrin tregtar . Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë të përmbaruesit gjyqësor për shlyerjen e plotë të detyrimit sipas titullit ekzekutiv të formës së prerë Nr.899, datë 16.06.2017, të Gjykatës së Shkallës së Parë.

Me date 09.06.2020, me ane te Urdhërit Nr.260/3 Prot., Nr. 0024-18 Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “DE NOVO” sh.p.k, protokolluar nga QKB me Nr.5566 datë 25.06.2020, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitori shoqeria “Transatlantik Albania Ltd- Dega Shqiperi, me NUIS ( NIPT ) - K72205016P.

Me datë 01.09.2020, me ane te Urdhrit Nr.3746 Prot, Nr,934 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.7886 Prot., datë 04.09.2020, lëshuar nga Permbarues Besnik Dokushi, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit “Transatlantic Albania LTD ” dega shqiptare, me NIPT K72205016P, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve duke ndaluar me tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi qe do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

Me date 21.11.2020, me ane te Urdhrit Nr. 749/6 Prot, leshuar nga zyra e permbarimit privat "3H" SHPK, u bllokuan kuotat dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi aksioneve nga: TRANSATLANTIC ALBANIA, me NUIS (NIPT) K72205016P dhe perfaqesues Naim Kasa.

Me date 26.05.2021, me ane te Urdhrit nr. 986 Prot., nr. 1678 Dosje, dhe Urdhrit nr. 989 Prot., date 26.05.2021, lëshuar nga Altin Vako përmbarues 33 gjyqësor, u urdherua QKB per: “Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/akisonet e zotëruara nga debitori “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare” me Nipt K72205016P.

Me date 28.05.2021, me ane te urdhrave Nr. 1010 Prot, protokolluar në QKB me Nr. 5423 Prot date 01.06.2021 , Shkresa Nr. 1021 Prot datë 28.05.2021 protokolluar në QKB me Nr. 5422 datë 01.06.2021, shkresa Nr. 1013 Prot datë 28.05.2021 protokolluar nga QKB 5424 Prot datë 01.06.2021, lëshuar nga përmbarues gjyqësor Altin Vako, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga Shoqëria TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. Me NIPT K72205016P.

Me date 28.05.2021, me ane te urdhrave Nr. 1010 Prot, protokolluar në QKB me Nr. 5423 Prot date 01.06.2021 , Shkresa Nr. 1021 Prot datë 28.05.2021 protokolluar në QKB me Nr. 5422 datë 01.06.2021, shkresa Nr. 1013 Prot datë 28.05.2021 protokolluar nga QKB 5424 Prot datë 01.06.2021, lëshuar nga përmbarues gjyqësor Altin Vako, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga Shoqëria TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. Me NIPT K72205016P.

Me date 02.06.2021, me ane te Urdhrit nr. 1053 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 5511 Prot, datë 03.06.2021, lëshuar nga Altin Vako Përmbarues Gjyqësor Privat, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd.” degë e shoqërisë së huaj me Nipt K72205016P.

Me date 23.07.2021, me ane te Urdhrit nr.1348/1 Prot, lëshuar nga Altin Vako Përmbarues Gjyqësor Privat, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd.” degë e shoqërisë së huaj me Nipt K72205016P.

Me date 21.09.2021, me ane te Urdhërit Nr. 9445 Prot, lëshuar nga Zyra Përmbarimore E.G Bailiff Service, u urdherua vendosja e mases së sekuestros konservative mbi kuotat apo aksionet e zoteruara nga pala debitore, 34 "TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare" me Nuis( Nipt)- K72205016P.

Sipas Urdhrit nr. 320 Prot., date 06.04.2022, lëshuar nga Altin Vako përmbarues gjyqësor, u urdherua QKB per vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi pasurite dhe asetet ne pronesi te debitorit shoqeria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptar” me Nipt K72205016P”

Sipas Urdhrit nr. 4688Prot., datë 04.05.2022, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Enuar V Merko nga Zyra Permbarimore E.G Bailiff Service, protokolluar nga QKB me nr. 12808Prot., date 06.05.2022, u urdherua QKB per vendosjen e masës së sekuestros mbi kuotat apo aksionet që zotëron pala debitore “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare” identifikuar me NIPT K72205016P. Kreditor: Shoqeria “Serjani Er” sh.a. Objekti: Pagim shume.

Sipas Urdhrit nr. 320 Prot., date 06.04.2022, lëshuar nga Altin Vako përmbarues gjyqësor, u urdherua QKB per vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi pasurite dhe asetet ne pronesi te debitorit shoqeria “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptar” me Nipt K72205016P”.

Sipas Urdhrit nr. 4688Prot., datë 04.05.2022, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Enuar V Merko nga Zyra Permbarimore E.G Bailiff Service, protokolluar nga QKB me nr. 12808Prot., date 06.05.2022, u urdherua QKB për vendosjen e masës së sekuestros mbi kuotat apo aksionet që zotëron pala debitore “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare” identifikuar me NIPT K72205016P. Objekti i sekuestros eshte pagimi i shumes ndaj kreditorit, shoqerise “Serjani Er” sh.a.

Sipas Vendimit Nr. 1016 Prot, Nr.1749 Dosje, datë 09.09.2022, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Altin Vako, u vendos zhbllokimi i aksioneve apo kredive subjektit “TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd” , me NIPT- K72205016P, vendosur me ane te te shkreses NR.1348/1 Prot., datë 23.07.2021.

Sipas Urdhrit Nr. 129 Prot., date 09.01.2023, leshuar nga zyra e permbarimit Tirane, u vendos masa e sekuestros konservative mbi kuotat/aktivet e debitorit subjekti Transatlantic Albania LTD, me NUIS K72205016P. Objekti i sekuestros eshte detyrim doganor ndaj kreditorit Drejtoria e Doganes Rinas.

Me date 26.12.2023, eshte depozituar shkresa Nr.11198/1 Prot. për “Kërkesë për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor të tatimpaguesit shoqëria “ TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare “ Dege e shoqerise se huaj., pajisur me NUIS (Nipt)- K72205016P . Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Additions: Kapitali i shoqërisë është 30000 CDN (dollarë kanadezë) dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 07.04.2023 sipas BSH (1 CDN=76.58 All)
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati 4.

Address:
Fier, Cakran, Vendburimi Cakran-Mollaj (Zona Fier).
Durrës, Depozita bregdetare, karburanti "Porto Romano", Durrës.
Fier, Zyrat Fier, rruga Nacionale Fier-Patos, km 4- të.
Durrës, Shijak, Sallmone, Shijak.
Vlorë, Delvinë, Vendburimi Delvinë.
Fier, Ballsh, Vendburimi Ballsh-Hekal (Zona Fier).
Vlorë, La Petrolifera Italo Albanese Sh.A, Rruga Sazan, ish fabrika e Sodës
Vlorë, Vendburimi Gorisht-Kocul (Zona Vlorë).

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -1 944 137 327,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -441 218 136,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -1 170 336 390,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -626 306 434,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 3 119 799 024,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 2 953 574 406,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 2 020 844 170,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 740 320 861,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani