Skip to content

SHOQERIA "BELESOVA 1" Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-31 12:10:25
JSON

Tax Registration Number: K77606104C
Administrators: Aurel Toska
Scope: Objekti i veprimtarisë do të jetë: Punime ndërtim - montimi të impianteve për prodhim dhe shpërndarjes së energjisë elektrike. Ndërtim H/C të vegjël dhe të mesëm, instalime të kabinave elektrike të transformatorëve ndërtim rrjeteve të transmetimit për tensione të ulëta, të mesme dhe të larta. Import-eksport dhe përpunim aktiv i lendeve të para dhe gjysme produkteve. Tregti, import-eksport, prodhim, përpunim e shërbime në fushën e industrisë ushqimore, materialeve të ndërtimit, të industrisë kimike, artizanatit, farmaceutike, artistike etj. Projekte inxhinierike për linjat e përpunimit industrial, kërkime dhe studime të ndryshme në fushën e fizibilitetit për zbatimin e projekteve të ndryshme dhe asaj të marketingut. Veprime e operacione të tjera financiare, juridike , tregtare e civile që i shërbejnë objektit të shënuar me lart dhe në funksion të zhvillimit e rritjes së shoqërisë Aktivitet në fushën e veprimtarisë turistike; si agjenci turistike, akomodim të turisteve etj. Veprimtari në tregti me pakicë e shumicë dhe shërbime. Transport mallrash e ushtaresh.
Other Trade Names: SHOQERIA "BELESOVA 1"
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 28/04/2007
District: Kuçovë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: KORKIS-2009, një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04/06/2009 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K93008001E, me adresë në Berat, Lumas, BELESOVE Lagjja kryesore, rruga Belesove, Hidrocentrali Belesove, me administrator Aurel Toska, dhe ortak te vetem SHOQERIA "BELESOVA 1" (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 31.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 18.06.2009, me vendim te asamblese se ortakeve, u pezullua aktiviteti i shoqerise. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 20.05.2011, me vendim te asamblese se ortakeve, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi u kthye ne “Aktiv”.

III. Me date 21.06.2011, me vendim te asamblese se ortakeve, u pezullua aktiviteit i shoqerise per nje afat te pacaktuar. Statusi u be “Pezulluar”.

IV. Me date 24.12.2015, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi u kthye ne “Aktiv”.

V. Me date 29.12.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje periudhe kohe te pacaktuar. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Changes
Address:

Seat:
Kuçovë, LAGJA 11 JANARI

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 31.05.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitblerje e kuotave te kapitalit, date 20.02.2008
Kontrate shitblerje e kuotave te kapitalit, date 07.07.2008
Kontrate shitblerje e kuotave te kapitalit, date 06.10.2008
Kontrate shitblerje e kuotave date 20.05.2008
Kontrate shitje kuota kapitali date 16.02.2009
Kontrate shitje kuota kapitali date 12.11.2009
Kontrate shitje kuota kapitali date 23.05.2011
Kontrate shitje e kuotave te kapitalit date 05.02.2009
Vendimi i asamblese se ortakeve per aktivizimin e shoqerise date 20.05.2011
Vendimi i ortakeve per pezullimin e aktivitetit date 21.06.2011
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Financial Information
Worked By : A.Lala