Skip to content

ICMS Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-07 15:55:19
JSON

Tax Registration Number: K81902014E
Administrators: Olti Peçini
Scope: Sherbime konsulence per studime fizibiliteti ne fushen tregetare; sherbime kontrolli, teste, analiza fizike e kimike, ne fushen tregtare apo ligjore per sistemet e manaxhimeve ose produkteve te sherbimeve, ne fushen e sigurise tregetare, te peshmatjes e kalibrimit; ofrimi i sherbimeve mjeksore spitalore jo publike; menaxhimin dhe ndertimin e shtepive te perkujdesjes ne territorin e Republikes se Shqiperise per pritjen e te semureve nepermjet ambulatoreve te vet te specialiteteve te ndryshme; menaxhimin dhe ndertimin e hoteleve, pensioneve si dhe te aktiviteteve te tjera komplementare, te lidhura ose te ngjashme me te; ndertimin, blerjen, menaxhimin dhe shitjen e pasurive te paluajtshme edhe per perdorime te ndryshme nga sa me siper; menaxhimin dhe/ose ndertimin e strukturave per formimin e mjekeve dhe paramjekeve; import-eksportin dhe tregtimin me shumice te materialeve mjekesore dhe farmaceutike dhe te pajisjeve shendetesore; furnizimin e sherbimeve te mirembajtjes se pajisjeve shendetesore; kerkimin dhe prodhimin e ilaceve, materialeve shendetesore dhe pajisjeve mjekesore ne pergjithesi; menaxhimin e sherbimeve komplementare per aktivitet si me lart si per shembull: sherbime restoranti, farmaci, pastrimi, mbledhjes, trajtimit dhe transformimit te mbeturinave. Shoqeria, me qellim investimin e kapitaleve te saj, mund te kete interesa dhe te marre pjese ne shoqeri te tjera qe kane objekte veprimtarie te cfaredo lloj natyre, te ngjashme, apo qe lidhen me aktivitetin e saj. Te gjitha aktivitetet e mesiperme duhet te kryhen brenda limiteve ose ne perputhje me normat qe rregullojne aktivitetin.
Other Trade Names: ICMS
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 27/06/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 70 000 000,00
Shares: 100
Child Company: S2 ALBANIA, shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 19.03.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L31722010Q, me adrese ne Tirane, Kashar, Rruga dytësore Tiranë-Durrës, km 9, godina me nr pasurie 83/7/3, zona kadastrale 2105, me administrator Jonathan Fleming. ICMS zoteron 49% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.03.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Me date 07.12.2013, me vendim te ortakut te vetem, u miratua lenia peng e 49 % te kuotave te shoqerise "ICMS" sh.p.k ne favor te Banka Kombetare Tregtare sh.a. si garanci per kontraten e kredise nenshkruar me date Nr.3084 Rep., Nr.1409 Kol neni 3.9 pika vii. Shoqeria "ICMS" sh.p.k nuk do te shese kuotat qe ajo zoteron tek shoqeria konçesionare “S2 Albania” sh.p.k, pa miratim nga Banka Kombetare Tregtare sh.a .
Changes
Address:

Seat:
TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 4, Rruga Bardhyl, 7 (vile 3 kateshe)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 07.03.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash date 07.09.2010
Vendimi i asamblese se ortakut per rritjen e kapitalit date 12.10.2015
Marreveshje pengu date 07.12.2013
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 208 906 650,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 154 512 345,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 156 553 520,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 162 471 211,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 73 808 844,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -2 061 181,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -3 531 769,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -10 540 062,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -1 470 924,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:344 396 738,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:332 263 723,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:334 242 845,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:338 681 836,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:192 463 766,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:23 101 870,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala