Skip to content

IEC VISOKA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-01-28 15:08:57
JSON

Tax Registration Number: K82101027I
Administrators: Wolfgang Hertel
Scope: Marrje me konçesion nga Qeveria Shqiptare e fushës së naftës Visoka, kërkim, nxjerrje, përpunim dhe import eksport i saj dhe nënprodukteve të saj.
Other Trade Names: IEC VISOKA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 22/08/2008
District: Fier
Country: Shqipëri
Capital Origin: Ishujt Britanike Virgin
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: IEC VISOKA Inc, një shoqëri e regjistruar në regjistrin e shoqërive të Ishujve britanike Virgin, e përfaqësuar në këtë akt nga Z. Shefqet Dizdari (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, datë 22.08.2008, të dorëzuar në QKB).
Sipas vendimit të ortakut të vetëm, datë 28.07.2008, të dorëzuar në QKB, IEC VISOKA Inc është e zotëruar në masën 100% prej IEC Technologies INC, sipas çertifikatës së themeluesve datë 18.06.2009, kjo e fundit e përfaqësuar nga Drejtorët e saj, Znj. L. Pauline Champ dhe Z. Larry J. Ammerman
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 14.05.2010, me vendim të ortakut të vetëm, u miratua prishja e shoqërisë nëpërmjet likudimit të saj dhe u emërua si likuidatore e shoqërisë ekspertja kontabël e autorizuar Znj. Irena Jahja Hoxha, me liçencë nr. 20. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Shoqëri në likudim e sipër”.

II. Më datë 01.02.2011, me vendim të ortakut të vetëm, u anullua tërësisht vendimi i datës 14.05.2010 për prishjen e shoqërisë me anë të likuidimit dhe emërimin si likuidatore të Zj. Irena Jahja Hoxha. Shoqëria u rikthye në gjendje aktive. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Shoqëri në likuidim e sipër” në “Aktiv”.

III. Më datë 02.02.2012, me vendim të ortakut të vetëm, u mirauta pezullimi i aktivitetit të shoqërisë “IEC Visoka” shpk për një afat të papërcaktuar për arsye të transferimit të të drejtave të Marrëveshjes Hidrokarbure datë 03.12.2008.
Changes
Address:

Seat:
Fier, Lagjia 15 Tetori, Rruga Kastriot Muço, ish hotel Leone

Akte. Tjetërsim Kapitali: Marreveshjet hidrokarbure date 28.01.2023 http://www.akbn.gov.al/marreveshjet-hidrokarbure-kompanite/
Situata aktuale e licencimit sipas AKBN date 28.01.2023 http://www.akbn.gov.al/situata-aktuale-e-licencimit/
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala