Skip to content

BISTRICA 3 ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-07 13:39:54
JSON

Tax Registration Number: K82118005R
Administrators: Sazan Piro
Scope: Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentraleve Bistrica 3 dhe Bistrica 4 tek autoriteti kontraktues brenda së cilës përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës konçensionare nr. 1106 Kol nr. 193 Rep dt.19.05.2008 të miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 711 datë 21.05.2008.
Other Trade Names: BISTRICA 3 ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 10/09/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: BISTRICA-3 sh.p.k, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.03.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K72230029K, me adresë në Tiranë, Vorë, Muçaj, Rruga Industriale, Ndërtesa Nr. 3, 1053, me administrator Viktor Hykollari. Ortaket e shoqerise jane: Sazan Piro (83%), Viktor Hykollari (17%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.04.2022)

Subjekti BISTRICA 3 ENERGY nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 28.04.2015, asambleja e ortakëve vendosi:

a) Miratimin e marrjes së kredisë pranë shoqërisë “Banka Credins’ sh.a në shumën 497.000.000 (katërqind e nëntëdhjetë e shtatë milion) Lekë me afat 15 vjet, nga shoqëria "Bistrica 3 Energy" Sh.p.k.

b) Miratimin e vendosjes si kolateral të kuotave të kapitalit të shoqërisë "Bistrica 3 Energy" Sh.p.k., nëpërmjet marrëveshjes siguruese Nr. 4581 Rep. Nr. 1353 Kol. datë 15.05.2015.

II. Më datë 01.02.2016, me anë të urdhërit Nr. 948 Prot, "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga "Zyra Përmbarimore Tiranë", u vendos të bllokohen kuotat që zotëron pala debitore Viktor Hykollari tek Bistrica-3 ENERGY shpk, për shkak të shumës së papaguar ndaj kreditorit Hytbi Kambo.

III. Më datë 03.05.2017, me anë të urdhërit Nr. 241 Prot., lëshuar nga Përmbaruese Gjyqësore Private Enirjeta Zisi, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet që zotëron pala debitore, shoqëria BISTRICA 3 7 ENERGY sh.p.k, për Ekzekutimin e Urdhërit të Ekzekutimit Nr. 2880., datë 13.04.2017 të Gjykatës së Rrethit Tiranë. Aksionet e debitorit do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë. Kjo sekuestro u vendos për shkak të detyrimeve të papaguara ndaj shoqërisë “Telniks” shpk.

IV. Më datë 29.05.2017, me anë të urdhërit Nr. 337 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 7808 Prot., lëshuar nga Përmbaruese Gjyqësore Private Enirjeta Zisi, u vendos heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet që zotëron pala debitore, shoqëria BISTRICA 3 ENERGY sh.p.k, për Ekzekutimin e Urdhërit të Ekzekutimit Nr. 2880., datë 13.04.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lëshuar për faturat tatimore të shitjes Nr. 35., datë 30.05.2014.

V. Me date 29.07.2019, me ane te urdherit Nr.1151/3 Prot, Nr.1875/1 Dosje, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor “ TDR GROUP” shpk, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore, shoqeria BISTRICA 3 ENERGY sh.p.k pajisur me NUIS (NIPT)- K82118005R.

VI. Me date 10.12.2019, me ane te Vendimit per Pushimin e Ekzekutimit Nr.1764 Prot., Nr.1875/1 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “TDR GROUP” sh.p.k, u vendos zhbllokimi i aksioneve/kuotave te subjektit, BISTRICA 3 ENERGY SHPK me NUIS (NIPT) K82118005R, te bllokuara me shkresen Nr.1151/3 Prot., date 29.07.2019.

VII. Me date 23.01.2020, me ane te Urdhrit Nr.802 Prot, protokolluar ne QKB me Nr. 1510 Prot datë 30.01.2020 të Zyrës Përmbarimore Tiranë, u urdherua bllokimi i kuotave dhe aksioneve të regjistruara në emër të debitorit Viktor Hykollari dhe vendosja e sekuestros mbi kuotat dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për shumën e detyrimit prej 70.766 lekë në subjektin Bistrica 3 Energy shpk me NUIS ( NIPT) K82118005R.

VIII. Me date 29.12.2021, me ane te urdhrit Nr.1422 Prot , Nr. 2241 Dosje, protokolluar në QKB me Nr. 165 Prot date 05.01.2022, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “ TDR Group” SHPK, u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori Shoqëria “BISTRICA 3 ENERGY” SHPK, me NIPT K82118005R.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Vorë, Muçaj Lagjja Nr. 1, Rruga Dytësore Sh 3, Objekti Nr. 1, Zona kadastrale Nr. 135/10

Address:
Vlorw, Mesopotam, KRANE Lagjja Krane, Rruga Krane, Zona kadastrale Nr. 2264, Komuna Mesopotam

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 3 005 996,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 2 550 047,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 000 235,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 393 532,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:62 169 499,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:95 339 399,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:116 068 214,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 335 457 652,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 20 676 279,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala