Skip to content

ERDAT LURA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-05 14:59:10
JSON

Tax Registration Number: K82321008Q
Administrators: Silvio Allamandi
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja, prodhimi dhe shitja e energjisë elektrike në hidrocentralet Lura 1, Lura 2, Lura 3 dhe transferimi tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të kontratës.
Other Trade Names: ERDAT LURA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 15/09/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali, Shqipëri
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 1 000
Parent Company / Owner: ERDAT shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.04.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi NIPT K51401008G, me adresë në Tiranë, Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati përballë Spitalit Hygeia, Kati 4, me administrator Davide Degiovanni. Ortaket e shoqerise jane: Leze Doçi (2.5%), Teuta Dekovi (2.5%), David Doçi (2.5%), Ervin Doçi (2.5%), INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE (90%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 22.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 24.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

ELENA FRANDINO, shtetase italiane, i datelindjes 1974, pronar perfitues pasi zoteron 60% te kapitalit ne shoqerine FRANDINO MARIO (94024990049)-pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE – zoteruese e shoqerise ERDAT shpk (shoqeria meme e ERDAT LURA). Data e percaktimit si pronar perfitues: 26.01.2021.

ANNA FRANDINO, shtetase italiane, i datelindjes 1979, pronar perfitues per 60% te pronesise pasi eshte ortake ne shoqerine FRANDINO MARIO (94024990049) -pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE – zoteruese e shoqerise ERDAT shpk (shoqeria meme e ERDAT LURA). Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.02.1995.

LUISA FRANDINO, shtetase italiane, i datelindjes 1972, pronar perfitues per 25% te pronesise pasi eshte ortake ne shoqerine L AMICIZIA (94027850042) -pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE – zoteruese e shoqerise ERDAT shpk (shoqeria meme e ERDAT LURA). Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.

DAVIDE FRANDINO, shtetas italian, i datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise se shoqerise L AMICIZIA (94027850042)-pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE – zoteruese e shoqerise ERDAT shpk (shoqeria meme e ERDAT LURA). Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.

GIUSEPPE FRANDINO, shtetas italian, i datelindjes 1966, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise se shoqerise L AMICIZIA (94027850042) -pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE – zoteruese e shoqerise ERDAT shpk (shoqeria meme e ERDAT LURA). Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.

STEFANO FRANDINO, shtetas italian, i datelindjes 1974, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise se shoqerise L AMICIZIA (94027850042)-pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE – zoteruese e shoqerise ERDAT shpk (shoqeria meme e ERDAT LURA). Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1. Tiranë, Kashar, Kamionçinë Sprinter AA 902 BB
2. Tiranë, Kashar, Kamion Actros TR 82-18 T
3. Tiranë, Kashar, Trailer TR 52-75 U
5. Tiranë, Kamion Mercedes Benz TR 85-17 T
6. Tiranë, Kashar, Trailer TR 52-74 U
7. Tiranë, Kashar, Kamion Actros TR 00-89 U
8. Tiranë, Kamion, Mercedes Benz TR 52-61 R
9. Tiranë, Kashar, Kamion Man TR 82-17 T
10. Tiranë, Kashar, Kamion Benz TR 27-04 U
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 30.03.2012, është lidhur një marrëveshje siguruese Nr.1562 Rep, 320 kol, ndërmjet barrëdhënësit “ERDAT” Sh.p.k dhe barrëmarrësit “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA”, me anë të së cilës, në mënyrë të parevokueshme, barrëdhënësi vendos barrë siguruese të rradhës së parë të preferimit në favor të barrëmarrësit, mbi të gjitha kuotat e zotëruara prej tij në shoqërine “ERDAT LURA” sh.p.k. Marrëveshja është lidhur për të siguruar kontratën e kredisë bankare nr. 1454 rep., nr. 316 kol., datë 30.03.2012, sipas së cilës INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ka marrë përsipër dhënien e kredisë, sipas afateve dhe kushteve të parashikuara në kontratën e kredisë. Kusht paraprak për lëvrimin e kredisë është edhe vendosja e barrës siguruese në favor të bankës, mbi kolateralin - objekt të kësaj marrëveshje siguruese.

II. Më datë 23.10.2015, është lidhur kontrata e pengut ndërmjet bankës Intesa Sanpaolo Bank në cilësinë e kredidhënësit dhe shoqërisë “ERDAT” shpk në cilësinë e kredimarrësit, sipas të cilës banka i jep kredimarrësit një. Kjo kredi bankare shërben për të rimbursuar me shumën prej 8.612.256 euro dhe 581.710.473 lekë vlerën e mbetur të huasë ndaj shoqërisë Inisiativa Hidroelektrike Shqiptare sh.p.k, e cila ka lidhur një marrëveshje nën-huaje me shoqëritë ERDAT LURA shpk dhe Gjo-Spa Power shpk duke ia kaluar këtyre të fundit huanë që ajo kishte me bankën Intesa Sanpaolo Bank. Barra siguruese do të vendoset mbi kolateralin:

a) Të gjitha shumat e arkëtueshme, të tashme ose të ardhme të shoqërisë që vijnë nga KESH sh.a
b) Të gjitha kuotat e shoqërisë që zotërohen nga ortaku i vetëm si garanci për përmbushjen e detyrimit të Erdat Lura shpk që rrjedhin nga marrëveshja e huasë.
c) Makineritë në pronësi të Erdat Lura sh.p.k, me vlerë blerje 6.184.813 euro, si garanci për përmbushjen e detyrimeve të Erdat Lura sh.p.k, që rrjedhin nga marrëveshja e huasë së Erdat Lura.

III. Më datë 21.11.2017, është lidhur marrëveshjes siguruese datë Nr. 3645 Rep., Nr. 1177 Kol., midis shoqërisë “ERDAT LURA” sh.p.k (barrëdhënësi) dhe shoqërisë “Intesa SanPaolo Bank Albania” sh.a, (barrëmarrësi) për garatimin e kontratës së kredisë me kufi Nr. 1566 Rep., dhe Nr.479 Kol., datë 10.05.2013 në shumën prej 140.000.000 lekë dhe kontratës së kredisë bankare nr. 3537 Rep., nr. 1615 kol, datë 23.10.2015 me shumë principali 8.612.256 euro dhe 581.710.473 lekë.

Për qëllime të garantimit të shlyerjes së detyrimeve që lindin për kredimarrësin nga kontrata e kredisë, kërkohet barrë siguruese në favor të Bankës mbi kolateralin - objekt të kësaj marrëveshje siguruese. Kolaterali përbëhet nga të ardhurat që rrjedhin nga kontrata me nr. 24342 prot. datë 24.10.2016 për shitblerje të energjisë elektrike ndërmjet OSHEE sh.a dhe prodhuesve me përparësi të energjisë elektrike.

IV. Me date 25.11.2021, me ane te shkresës nr. 16979 Prot, për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane (Rajoni Qëndror), u kerkua te mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit “ERDAT LURA” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K82321008Q, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore.

V. Me date 02.03.2022, me ane te shkresës Nr. 5424 Prot për Vendosjen e Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua te mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe të drejtat pasurore që i përkasin subjektit “ERDAT LURA”, pajisur me NUIS (Nipt)- K82321008Q.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati përballë Spitalit Hygeia, Kati 4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Marreveshje siguruese (30.03.2012)
Marreveshje siguruese (21.11.2017)
Vendim I asamblese per huamarrje (2015)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 4 448 355,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 76 958 126,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 268 859 793,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 002 325,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 141 705 396,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 11 237 733,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 101 303,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 403 540 471,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -33 421 403,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 22 309 355,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 170 854 091,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:217 427 656,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:284 026 013,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:404 040 471,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:213 002 574,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:378 581 829,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:296 074 527,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 386 334 764,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 577 485 263,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 317 395 881,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 1 083 587 904,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 339 209 871,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala