Skip to content

LENGARICA & ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-19 13:27:52
JSON

Tax Registration Number: K83026602A
Administrators: Ylli Halili, Jurgen Gaisberger
Scope: Projektimi, Ndërtimi, Operimi dhe Transferimi i hidrocentralit Langarica tek Autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi i energjisë së rinovueshme, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe tregtimi i energjisë së rinovueshme në baze të kontratës së Koncesionit me Autoritetin Kontraktues. Në përputhje me legjislacionin shqiptar, në mënyrë për të arritur qëllimin e lart përmendur, Shoqëria mund: të kryeje çdo veprimtari tregtare, financiare, qiramarrëse, hipotekare dhe barre, që mund të konsiderohet e dobishme ose e nevojshme për të arritur qëllimin e Shoqërisë, me kusht që këto veprimtari të mos kryhen në një mase me të madhe së ajo e përcaktuar me sipër në ketë Statut. Shoqëria kryen çdo aktivitet që bën pjese në qëllimin e saj dhe që ka lidhje me këtë qëllim.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: LENGARICA & ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 25/06/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 856 000 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: ENSO HYDRO ENERGJI, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.08.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L12017010Q, me adresë në Tiranë, Rruga “Jul Varibova”, Vila nr. 10, Njësia Bashkiake Nr. 2, me administratorë Ulrike Krapinger dhe Daniela Till. Ortaket e shoqerise jane: enso hydro gmbH (80%) dhe International Finance Corporation (20%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 08.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.05.2022, terhequr nga QKB ne daten 30.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Gilbert Frizberg, shtetas austriak, i datelindjes 1956, pronar perfitues per 47.5% te pronesise. Data e percaktimit si pronar perfitues 01.04.2021
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): leje per perdorim te burimit ujor,baseni Vjose -
Legal Cases: I. Më datë 17.04.2014, u nënshkrua marrëveshja e pengut mbi kuotat e zotëruara nga ENSO HYDRO ENERGJI dhe HASI ENERGJI në shoqërinë Lengarica & Energy shpk, në favor të Raiffeisen Bank, GREEN FOR GROWTH FUND, SOUTHEAST EUROPE S.A, SICAV-SIF dhe OESTERREICHISCHE ENTËICKLUNGSBANK AG.

Më datë 2.10.2013, është lidhur marrëveshja e kredisë ndërmjet huamarrësit Lengarica & Energy sh.p.k, GGF dhe OeEB si kredidhënësit fillestarë, Green For Growth Fund, Southeast Europe S.A, SICAV – SIF si agjent i kredise dhe Raiffeisen Bank si agjent sigurues.

Si kusht paraprak për lëvrimin e kredisë të përcaktuar nëpërmjet marrëveshjes së kredisë, datë 2.10.2013, pengdhënësit do të vendosin një Peng mbi Kolateralin si një garanci për përmbushjen e detyrimeve.

II. Më datë 11.01.2017, me anë të urdhërit Nr. 24 Prot, "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"KREON", u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet e palës debitore "Lengarica & Energy" dhe moskryerjen e asnjë veprimi i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit të debitorit "Lengarica & Energy". Kjo sekuestro u vendos për shkak të detyrimeve të pashlyera të shoqërisë ndaj Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve.

III. Më datë 09.06.2017, me anë të urdhërit Nr. 799 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore KREON, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë “LENGARICA & ENERGY" shpk.

IV. Më datë 27.09.2017, u nënshkrua marrëveshja për barrë siguruese Nr. 2086 Rep., Nr. 576 Kol., ndërmjet barrëdhënësve: Enso Hydro Energji shpk dhe Hasi Energji shpk, dhe barrëmarrësit: Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a.

Barrëmarrësi, në cilësinë e kreditorit dhe Lengarica & Energy shpk, në cilësinë e huamarrësit, kanë nënshkruar kontratën e huasë Nr. 2083 Rep., Nr. 573 Kol, datë 27.09.2017, për një vlerë principali 12.300.000 (dymbëdhjetë milion e treqind mijë) euro.

Barra siguruese vendosit mbi kolateralin:

a) 99.997% të kuotave që Enso Hydro Energji sh.p.k zotëron në shoqërinë Lengarica & Energy sh.p.k
b) 0.0027% të kuotave që Hasi Energji sh.p.k zotëron në shoqërinë Lengarica & Energy sh.p.k.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 2, Rruga" Jul Variboba", Vila nr. 10.

Address:
Gjirokastër, Petran, Godina e centralit HEC Lengarica

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 72 222 070,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 54 632 977,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -130 893 068,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 19 767 375,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 74 627 950,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -180 761 601,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 10 857 846,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -95 596 836,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -46 447 368,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -47 537 721,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -62 663 121,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -26 116 138,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -4 353 384,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:191 698 898,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:235 340 995,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:139 974 016,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:224 963 073,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:232 017 020,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:91 610 894,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:365 613 572,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:38 401 955,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 5 535 540,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 851 673,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani