Skip to content

KISI-BIO-ENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-14 12:11:25
JSON

Tax Registration Number: K86907701E
Administrators: Julian Çela, Ardita Rama
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, prodhimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë së përfituar, mirëmbajtja e hidrocentralit "Kacni" që do të ndërtohet në rrjedhën e përroit të peshkut në rrethin e Dibrës, si dhe transferimi i tij në përfundim të Kontratës së Konçensionit nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues.
Other Trade Names: KISI-BIO-ENERGJI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 04/07/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 241 757 650,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: FREE CO, nje shoqëri me përgjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 31.07.2019 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numër identifikimi biznesi NIPT L92015001P, me adrese ne Tirane, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Abdi Toptani, Ndërtesa Torre Drin, Kati 4, Ap. 10, me administrator Ledia Beçi. Ortaket e shoqerise jane: LO (50%) dhe PAFA (50%) (Sipas te dhënave te QKB deri ne daten 09.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 04.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 09.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

PAOLO BOTTO POALA, shtetas italian, i datelindjes 1939, pronar perfitues pasi zoteron 46.27% te kapitalit te PAFA S.R.L. (02494210020)-zoteruese e 50% te kapitalit te FREE CO. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.12.2019.

CLAUDIA VIGNUDA, shtetase italiane, i datelindjes 1975, pronar perfitues pasi zoteron 33.33% te kapitalit te LO S.R.L-zoteruese e 50% te kapitalit te FREE CO. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.12.2019.

FABIO VIGNUDA, shtetas italian, i datelindjes 1968, pronar perfitues pasi zoteron 33.33% te kapitalit te LO S.R.L-zoteruese e 50% te kapitalit te FREE CO. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.12.2019.

MASSIMO VIGNUDA, shtetas italian, i datelindjes 1972, pronar perfitues pasi zoteron 33.33% te kapitalit te LO S.R.L-zoteruese e 50% te kapitalit te FREE CO. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.12.2019.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: 1 M/1 F
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 15.02.2016, u nënshkrua marrëveshja e kolateralit financiar Nr. 855 Rep., Nr. 517 Kol, me palë (Kredidhënësi/ Marrësi i Koletaralit): “Raiffeisen Bank” sha dhe dhënësit e kolateralit: shoqëria “K.I.S.I Shpk” dhe shoqëria “BIO ENERGY 15”, Kredimarrës: Shoqëria ”KISI-BIO-ENERGJI”, me objekt: Venje peng mbi kuotat e pjesëmarrjes që pengdhënësit, shoqëritë: “K.I.S.I Shpk” dhe shoqëria “BIO ENERGY 15” zotëron dhe do të zotërojnë në të ardhmen në kapitalin e shoqërisë “KISI-BIO-ENERGJI”.

II. Kolaterali financiar objekt i kësaj marrëveshje janë kuotat e pjesëmarrjes që pengdhënësit “K.I.S.I” shpk dhe “BIO ENERGY 15” shpk zotërojnë dhe do të zotërojnë në të ardhmen në kapitalin e shoqërisë “KISI-BIO-ENERGJI” shpk, në mënyrë që të sigurojë përmbushjen e detyrimeve të shoqërisë “KISI-BIO-ENERGJI” shpk dhe “BUILDING CONSTRUCTION” shpk sipas kontratës së kredisë bankare Nr. 851 Rep., dhe Nr. 513 Kol., datë 25.02.2016.

III. Më datë 09.03.2017, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 1368 Rep., Nr. 505 Kol, me palë barrëdhënësin “K.I.S.I Shpk” dhe barrëmarrësi shoqëria "ALSI & CO Shpk”, me objekt: vendosjen peng të kuotave që barrëdhënësi zotëron në shoqërine KISI-BIO-ENERGJI sh.p.k si mjet për të garantuar detyrimet në vlerën 10.000 (dhjetë mijë) euro, sipas deklaratës noteriale Nr. 1367 Rep., dhe Nr. 504 Kol., datë 09.03.2017.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga e Elbasanit, Vila nr.71

Address:
Diber, Selishte, KACNI, Fshati Kacni. Diber

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 20 093 108,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 11 073 099,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 709 357,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 517 158,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 10 444 930,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 019 554,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 14 288 351,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 481 160,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -4 236 813,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:50 211 515,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:47 844 537,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:38 118 963,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:27 149 572,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:67 639 563,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:22 834 082,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:49 835 797,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:11 897 041,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 45 936 992,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 12 218 891,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 2 000 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani