Skip to content

AMOS OIL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-07-29 08:33:55
JSON

Tax Registration Number: K87508801F
Administrators: Henri Skënderaj, Hasan Kortoçi
Scope: Tregtim dhe shitje blerje me shumice dhe pakice te naftes dhe te nenprodukteve te saj.Transport te naftes dhe te gazit dhe nenprodukteve te tyre. Import-eksport i naftes dhe gazit, vajit lubrifiikant, solsrit, bitumit etj dhe nenproduketeve le tyre, sherbime te ndryshme, veprimtari prodhuese. Akumulim, grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim dhe modifikim strukturor te vajrave lubrifikante te perdorur, i distilateve te pirolizave dhe mbetjeve te hidrokarbureve me destinacion prodhimin e bitumit dhe derivateve te tij ( vaj, graso etj).Aktivitetin e ndertimit dhe ate qe ka lidhje me pasurite e paluajtshme, si dhe per llogari te vet ashtu dhe per llogari te enteve publike dhe private, si dhe ndertimin, restaurimin, riparimin, shkembimin, blerjen, shitjen, dhenien me qera, menaxhimin, administrimin e pasurive te paluajtshme te veta ose te treteve, tregtare ashtu dhe industriale dhe te mobiluara, lidhja e kontratave te sipermarrjes si dhe zhvillimi i te gjitha aktiviteteve te lidhura direkt ose indirekt me aktivitetin e ndertimit dhe ate qe ka lidhje me pasurite e paluajtshme ne pergjithesi perfshire aktivitetin e ndermjetesimit ne lidhje me pasurite e paluajtshme. Aktivitetin e ndertimit, drejtimin dhe dhenien e marrjen me qira te strukturave akomoduese dhe hotelerie (hotele, pensione, fshat turishke), te strukturave akomoduese, ekstra hotelerie (kampingje, bungalou, qendra akomodimi), te ndermarrjeve me restaurimet; Realizimin dhe aktivitetin e drejtimit te impianteve, apararurave dhe teknologjive te ndryshme ne fushen e industrise. Perfaqesimin direkt si agjent ose mbi baza porosie te shoqerive qe veprojne ne sektorin e pasurive te paluajtshme. Shoqeria mund te kryej cdo operacion tregtar import-export, operacione qe lidhen me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe te blerje dhe shese ose marre me qira ndermarrje, dege ndermarrjesh, si dhe te kete interesa ose pjesmarrje ne shoqeri tregtare, ente, konsorciume, shoqeri te thjeshta, te themeluara apo ne themelim e siper, qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me te vetin apo gjithesesi, te marre hua dhe ofroje garanci, pasurore ne favor te te treteve. Ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryej cdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te shoqerise.
Other Trade Names: AMOS OIL
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 05/01/2008
District: Fier
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 3 500 000,00
Shares: 3 500
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Board Members: Altin Kortoçi, Durim Skënderaj, Alment Skënderaj
Assets: Tirane, TR 4815 T
Tirane, Targe AA 179 DZ
Tirane, TR 9657 R 4
Fier, Ballsh, Automjet tip Man me targe AB 245 AL
Tirane, TR 4814 T
Tirane, TR 7106 T
Tirane, TR 4812 T
Tirane, TR 9744 H.
Tirane, TR 4813 T
Tirane, TR 9662 R
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
X - Leje e integruar mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Fier, Ballsh, Lagjia 5 Shkurti, Prane Karburant Neri, Perballe Bashkise

Address:
Tirane Vaqarr VAQARR Godine 1-kateshe, zona kadastrale 3321, nr pasurie 342/17

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 29.07.2021
Akti i themelimit
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 3 275 872,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 5 791 639,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 45 518 450,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 628 821,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 304 905,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -1 829 058,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 599 233,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 517 032,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:46 128 680,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:67 509 757,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:203 840 056,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:32 942 347,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:8 809 926,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:28 889 267,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 50 001 912,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 79 616 287,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala