Skip to content

RESTAURIM GURRA-KACA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-06-22 12:12:32
JSON

Tax Registration Number: K87706601M
Administrators: Tahir Kaca
Scope: Projektim dhe zbatim të punimeve të të gjitha llojeve të ndërtimit në godina banimi civile, industriale, bujqësore, turistike, shoqërore etj. Punime dheu, sistemime, tarracime. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industrial, veshje fasada. Rruge, autostrada mbikalime, hekurudha, punime mbi shina, traversa, diga dhe tunele hidroteknik, punime nëntokësore, ura e vepra arti.. ujësjellës, gazsjellës, vepra kullimi e vaditje, pastrimi i ujërave detar, liqenor, lumor, ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimin e tij puse shpime për ujë punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndërtim i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike dhe shpërndarjen e energjisë. Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre. Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me te, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik, xhami dhe rifinitura të natyrës teknike ndërtues. Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. Prodhim elemente betoni e beton arme të zakonshme-paranderuar, gurë dekorativ. 2 Prodhim materiale inerte, gur. Import-eksport të të gjitha llojeve të materialeve të ndërtimit, të mallrave të ndryshme industrial, ushqimor, etj. Tregtimi i tyre me shumicë e pakicë, çeljen e lokaleve për ketë qellim. Përmirësim dhe shfrytëzim të pyjeve. Përpunim dhe tregtim të lëndës drusore, mobilieri, orendi shtëpiake dyer, dritare, import eksport i tyre. Shfrytëzim mineralesh, eksport i tyre. Transport mallrash të ndryshme, brenda dhe jashtë vendit. Grumbullimin dhe shitjen e kafshëve të gjalla për mish, shërbimin e therjeve (Thertore) për vetë dhe për të trete.
Other Trade Names: Restaurim Gurra-Kaca
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 01.03.2008
District: Librazhd
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 57 900 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Elbasan, Qender, Librazhd Dragostunje Automjeti Mercedes Benz AA 987 IV.
Elbasan, Librazhd, Kamion Mercedes Benz AA 610 ST
Elbasan, Qender Librazhd Dragostunje Automjet Tip Kamion, LB 2446 A.
Elbasan, Qender Librazhd Dragostunje Automjet Tip JBC, LB 2725 A.
Elbasan, Qender Librazhd Dragostunje Automjet Tip Kamion, LB 2657 A.
Elbasan, Librazhd, Targe AA 321 PV.
Elbasan, Librazhd, Kamion Man, AA 167 ES.
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, LIBRAZHD Zona Industriale, Ish Ndermarja e Ndertimit, zona kadastrale 2446, numri pasurise 1/564.

Address:
Elbasan, Prrenjas, Lagjja nr 1, Rruga Nacionale, objekt me numer 5.
Elbasan, Librazhd, Zona Industriale, Ish Ndermarja e Ndertimit, zona kadastrale 2446, me numer pasurie 1/564, godina nr 2.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.06.2021
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 05.12.2012
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 10.11.2013
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 25.08.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 25.08.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 25.08.2019
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 7 761 747,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 5 262 470,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 3 467 057,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 37 281 394,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 245 734,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -1 631 338,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 13 474 645,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 3 449 747,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:86 498 382,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:81 038 590,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:64 450 898,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:69 700 241,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:19 119 973,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 13 778 740,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 57 353 375,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 26 987 266,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala