Skip to content

BOLT
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-10 12:45:23
JSON

Tax Registration Number: K91517011V
Administrators: Bardhyl Beqiri
Scope: Të zhvillojë aktivitet në fushën e Prodhimit, tregtimit dhe ekspozimit te mobiljeve, por pa u kufizuar vetëm në to. Arredim i apartamenteve, hotele, bare. F.V. Dyer dhe dritare druri e metalike te cdo lloji, te vetratave te ndryshme te xhamit,me profile druri e metalike, Tregetim dhe F.V. te portave dhetrareve elektronike,Produkte te ndryshme metalike. Materiale Stervitje,paisje te ndryshme outdoor. Import-eksport dhe tregti me shumice e pakice per artikuj te ndryshem industrial e teknologjik ne cdo fushe si; ne ndertim,arsim,shendetesi,ushtri,bujqesi,te konsumit,etj,si dhesherbime te ndryshme ne fushat e trajtuara me siper.Import-eksport dhe tregeti te artikujve te bute per perdorim spitalor, hoteleri, shkolla etj,uniforma te ndryshme per punonjesit,si dhe lenden e pare per prodhimin e tyre. Kultivimin(mbareshtimin e drureve pyjore,perpunimin dhe tregetimin e lendes drusore. Tregetimin e druve te zjarrit,produkteve te ngjashme dhe nenproduktet e tyre,pellet,briket etj. F.V. te prodhimeve artistike, dizenjim dhe grafike, per materiale promocionale etj. F.V punime dhe tregetim artikuj qendistarie. Import dhe tregetim makineri e 2 paisje industriale,teknollogjike e te sherbimit. Veprimtari ne fushen e projektimit, ndertimit, mirembajtjes dhe rikonstruksioneve per objekte te ndryshme. Tregetim materiale ndertimi,bojra muri,metalesh,printeri dhe kompjuteri. Tregetim, te gureve dekorative dhe tetjera te ngjashme. Artikujve te kancelarise, letres dhe shtyp shkrimeve. Te artikujve te sinjalistikes rrugore dhe sherbime ne kete fushe. Import-Eksport dhe tregetim te artikujve e paisjeve elektronike per te gjithe sektoret. Tregetim,lmpEksp per paisje hidraulike si pompa te ndryshme dhe artikuj te tjere hidraulike, rakorderi, matesa per ujin, energjine elektrike etj. Imp-Eks dhe tregetim te automjeteve te ndryshme,pjeseve te nderrimit, goma, bateri, alkol,vajra lubrifikante, antifrize, graso etj. Tregetim impute te ndryshme dhe sherbime bujqesore. Tregetim te kimikateve per ujin e pijshem.Shoqeria nderton,administron dhe miremban ambiente te gjelberuara, per entet publike dhe private.Realizon denzifektim,deratizim dhe pastrim te ambienteve te brendeshme dhe te jashtme. Tregetim, projektim dhe administrim qendra lojrash, qendra relaksioni, pushimi dhe reabilitimi,ne ambiente te brendeshme dhe te jashtme, per te gjitha moshat si dhe furnizim me paisjet e nevojshme. Tregeton pajisje dhe mjete te mbrojtjes nga zjarri, realizon furnizim -vendosje dhe sherbime te tjera ne kete fushe. Sherbime te ndryshme ne fushen e bujqesise,turizmit,etj te ngjashme me keto veprimtari. Tregetim te artikujve te pastrimit, detergjente,denzifektanete, etj. Realizon veprimtari ne fushen e prodhimit,shperndarjes dhe tregetise se energjise elektrike nga te gjitha burimet alternative. Per sisteme te impianteve te prodhimit te energjise dhe avullit. Per sisteme te impianteve te kondicionimit dhe trajtimit teresor te ajrit. Tregetimin e paisjeve dhe pjeseve te nderrimit per keto sisteme si dhe sherbimin e mirembajtjes ne keto sisteme.Tregetim soba dhe kaldaja per ngrohje.lmp-Eksp dhe tregeti per paisje mjeksore dhe artikuj te ndryshem laboratorike per sektore shendetesore , industrial shkollore etj. Imp-Eks dhe tregetim te artikujve te radiollogjise, imazherise etj. Import-eksport, shperndarje dhe tregetimin te mallrave ushqimore, industrial, konfeksioneve, elektroshtepiake, ne natyren e lendes se pare , produkteve gjysem te gatshme dhe te gateshme,makinerive, paisjeve,pjeseve te nderrimit, teknollogjive per fushen e ndertimitjndustrise se lehte e ushqimore, Realizon veprimtari ne prodhim,amballazhim dhe tregetim ne cdo forme te ujit mineral,pijeve alkolike dhe jo alkolike si dhe tregetimin e 3 amballazheve te ndryshme.Shit-blerje te pasurise se paluajtshme,nepermjet te zyrave perkatese imobiliare. Shoqeria ka te drejte sipas ligjit, te marre pjese ne fitime nepermjet bashkpunimeve me te trete. Sherbim mirembajtje dhe riparim mjete motorrike dhe paisje zjarrfikese, sherbim lavazhi per mjete te ndryshme,tregetim klor,gelqere,ushqimore te ndryshmejransport per te trete, Abonim ne shtypin vendas dhe fletore zyrtare, tregtim dhurata per evente te ndryshme, Blerje veshmbathje per punonjesit, Blerje bime decorative. Te realizoje marketimin dhe ekspozimin e produktet te prodhuara, ne te gjitha format e marketimit, duke perfshire edhe pjesmarrjen ne panaire.
Other Trade Names: BOLT
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 13/03/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Mashkull
Assets: Tirane, Kashar, Kamioncine modeli Sprinter 311 CDI me targe: AA 871 XX
Tirane, Kamion Fiat Iveco me targe AA 627 HD
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Rruga Kastriotet, Ndertese me zone kadastrale 2679, Nr.pasurie 60/74-G2, 60/74-G3, 60/74-G4, 60/74-N36, 60/74-N3, 60/74-N27, Kati 0+1+2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.06.2022
Akti i themelimit
Marreveshje per shitjen dhe blerjen e kapitalit 11.04.2018
Kontrate shitje kuotash 22.04.2011
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 258 258,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -634 868,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 7 179 648,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 5 584 256,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 9 244 755,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 13 931 114,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 4 137 621,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 2 202 623,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 439 465,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:114 997 842,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:78 969 597,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:96 847 296,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:76 394 493,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:82 938 783,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:82 894 795,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 50 793 562,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 36 865 372,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 21 326 654,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala/ A.Baja