Skip to content

DELIA ENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-14 14:12:04
JSON

Tax Registration Number: K92108014N
Administrators: Viktor Delia
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Thanë" dhe "Mollas" tek Autoriteti Kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Koncesionit Nr. 3430 Rep Nr. 753 Kol date 18. 08. 2009 si dhe çdo aktivitet tjetër që veças ose së bashku me ato të përmendura me sipër do të ndikojnë në zhvillimin e rritjen e veprimtarisë së shoqërisë.
Other Trade Names: DELIA ENERGJI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 03/09/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: DELIA GROUP, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar më datë 09.06.1994, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT J81517002U, me adresë Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga “Ramazan Demneri”, Nd. 24, H. 2, me administrator dhe ortak te vetem Viktor Delia (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 29.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 22.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Viktor Delia, shtetas shqiptar, i datelindjes 1956, pronar perfitues pasi zoteron 100% te pronesise te DELIA GROUP. Data e percaktimit si pronar perfitues: 09.09.2009.
Child Company: Hydro Green Energy Murriz, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar më datë 14/08/2018, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT L82028008U, me adresë Tiranë, Rruga Ramazan Demneri, Ndertesa 24, Hyrja 2, me administrator Luljeta Delia. DELIA ENERGJI zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.04.2022)
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Me date 16.05.2022, eshte depozituar vendimi ku eshte vendosur, pezullimi i aktivitetit te shoqerise, nga data 16.05.2022, deri me date 23.05.2023
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga ''Ramazan Demneri'', Godina Nr. 24, Hyrja 2

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -231 206,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -449 620,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -39 778 769,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -1 153 327,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -1 144 619,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 53 194,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani