Skip to content

ELECTRAL Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-29 12:57:47
JSON

Tax Registration Number: K92114006G
Administrators: Redi Frashëri
Scope: Ndertim, financim, venie ne pune, prodhim, furnizim, transmetim, shperndarje, eksportim dhe shitje te energjise elektrike. Germime dheu, prodhime materialesh inerte, prodhime elemente beton e betonarme, prodhime materiale me baze bitumi-sintetik. Ndertime civile, industriale, rruge te te gjitha kategorive, ura dhe vepra arti, porte, bankina, kanale e impiante vaditjeje, impiante te trajtimit te ujit, gazsjelles, naftesjelles, vajsjelles, diga, ujesjelles e kanalizime. Punime nentokesore e perforcim themeli, punime hekurudhore, punime mbrojtje te sistemit hidraulik, punime bojatisje, punime ne sherbesa funerale, punime karpentjerie, punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge. Pastrim i siperfaqes urbane, izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat, instalimi i impianteve higjenike dhe mirembajtja e tyre, etj. Importeksport, tregtim me shumice dhe pakice te barnave, medikamenteve dhe produkteve farmaceutike e kozmetike. Import-eksport,tregtim me shumice e pakice e mallrave te ndryshem, shoqeri pastrimi te rrugeve e ambienteve publike. Veshje, dizenjim/stilim veshjesh, mode, bizhuteri. Studim dhe projektim ne ndertim, agjensi modelimi. Publikime mediatike, revista, reklamimi i subjekteve tregtare, individeve dhe modeleve/aktoreve ne reviste. Shërbime konsulencë ligjore dhe ekonomike. Konsulence dhe projektim sistemesh per infrastrukturen informatike. Realizim dhe perpunim video. Realizim dhe zhvillim websitesh dhe aplikacionesh. Realizim punimesh grafike dhe virtuale ne 3D. Konsulence per projekte turistike. Konsulence per rregjistrimin e markave nderkombetare. Pershtatje ne gjuhe te ndryshme te paneleve dhe sistemeve te ndryshme online. Realizim hartash me video kamera 360°. Snapfood, restorant, shperndarje, shitje dhe reklamim te produkteve ushqimore ne faqe online. Chicregime, tregeti me pakice te veshjeve dhe aksesoreve ne dyqane dhe faqe online. Iconstyle.al, demonstrimi i mallrave, ekspozita per qellim tregtimi ose reklamimi, venie ne dispozicion i hapesirave per reklama, prezantime te mallrave ne median komunikuese, per qellime shitjeje, publicitet, reklamim ne internet nepermjet nje rrjeti kompjuterash, sherbime per qellime reklamash, reklamime, urdherime blerje.
Other Trade Names: ELECTRAL; MANTIS, Iconstyle.al, Snapfood.al
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 11/09/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 300 000,00
Shares: 1
Child Company: I. ELECTRAL BATRA HPP, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 21.12.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L62423006M, me adresë në Tiranë, Rruga "Sami Frashëri, qendra "Metropol", pallati "Vortek", Nr. 14, kati 2, përballë Drejtorisë së Policisë, me administrator Indrit Gashi. ELECTRAl zotëron 90% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.03.2022).

II. HEC HOTOLISHT, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.07.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51929012G, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 10, Rruga Sami Frashëri, Qendra Metropol, Ndërtesa 14, Kati 2, përballë Drejtorisë së Policisë, me administrator Indrit Gashi. ELECTRAl zotëron 90% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.03.2022).

III. TROJET ENERGJI, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 14/07/2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L59320601D, me adresë në Tiranë, Rruga "Sami Frasheri", perballe Drejtorise se Policise, qendra "Metropol", kati i dyte, me administrator Redi Frashëri. ELECTRAl zotëron 50% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.03.2022).
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Me date 23.05.2016, u nenshkrua marreveshja e bashkimit me perthithje ndermjet shoqerise “ Electral”, shoqeri perthithese, dhe shoqerive“Albhydro” shpk, “Ecogen” shpk. – shoqeri te perthithura. Te dy shoqerite e perthithura do te kalojne aktivet dhe pasivet e tyre ne shoqerine perthithese ELECTRAL shpk. Ortaket e shoqerive te perthithura do te behen ortake te shoqerise perthithese. Shoqerite e perthithura do te konsiderohen te prishura dhe do te c’regjistrohet nga QKB. Kapitali i shoqerise ELECTRAL pas bashkimit do te behet 300.000 (treqind mije) leke.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Nr. 7, Rruga Sami Frasheri, Qendra Metropol, Pallati Vortek, Kati 2 (dyte) perballe Drejtorise se Policise.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 29.03.2022
Akti i themelimit
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 892 696,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 498 378,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 778 406,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 994 963,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 135 395,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -4 908 824,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 4 039 492,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:19 203 942,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:8 244 242,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:10 601 366,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:9 118 446,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:4 410 341,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:3 811 480,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 36 400 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala