Skip to content

Hidropower Elektrik
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-11-06 15:21:45
JSON

Tax Registration Number: K92115027K
Administrators: Enkelev Kurti
Scope: Financim, projektim, ndërtim, vënie në punë, administrim dhe mirëmbajtje e hidrocentraleve në lumin Shkumbin nga kuota 675 metra deri në kuotën 1540 metra dhe transferimi i tyre nga konçesionari tek autoriteti kontraktues sipas kontratës së konçesionit të firmosur ndërmjet palëve krijuese të shoqërisë dhe Ministrisë së Energjetikës. Prodhim dhe shitjen e energjisë elektrike.
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 14.09.2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 136 732 945,00
Shares: 2
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 05.11.2014, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ka lëshuar shkresën Nr. 81335/7 Prot, për vendosjen e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor.

II. Më datë 20.02.2018, pas shqyrtimit të kontratës “Për shitje kuotash dhe bashkëpunimi” dhe pasi konstatoi se Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka dhënë miratimin e saj (Shkresa Nr. 3686/1 Prot datë 31.01.2018 lëshuar nga MIE) për transferimin e një kuote që përfaqëson 34.66% të kapitalit të “Hidropower Elektrik” shpk tek shoqëria “Energjia Ekologjike” shpk, asambleja e përgjithshme e shoqërisë ka vendosur:

a) Bllokimin në favor të shoqërisë “Energjia Ekologjike” sh.p.k., të një kuote që përfaqëson 34.66 % të kapitalit themeltar të Shoqërisë “Hidropower Elektrik” sh.p.k.

b) Ky bllokim do të ketë efekt vetëm deri në datën 15.12.2018 dhe do të humbasë automatikisht fuqinë pas kalimit të kësaj date pa pasur nevojë për kryerjen e ndonjë veprimi. Nëse pas datës 15.12.2018 kuota prej 34.66 % të kapitalit themeltar vijon të figurojë e bllokuar pranë Regjistrit Tregtar, atëherë ajo do të zhbllokohet me një kërkesë/njoftim të thjeshtë dërguar QKB-së, nga shoqëria “Hidropower Elektrik” sh.p.k.

c) Deri në datën 15.12.2018 ortaku i shoqërisë “LNK” sh.p.k., ndalohet që të tjetërsojë në çfarëdo mënyre kuotën që përfaqëson 34.66 % të kapitalit themeltar të shoqërisë përveçse me miratimin paraprak me shkrim të shoqërisë “Energjia Ekologjike” sh.p.k.

d) Ky bllokim nuk prek në asnjë mënyrë kuotën e ortakut “LNK” sh.p.k., që përfaqëson 65.34% të kapitalit themeltar të shoqërisë “Hidropower Elektrik” sh.p.k. Ortaku “LNK” sh.p.k., ruan të drejtën të tjetërsojë lirisht kuotën e tij por deri në kufirin që përfaqëson 65.34% të kapitalit themeltar dhe me kusht që subjekti përfitues i këtyre kuotave të angazhohet për të respektuar të drejtën e shoqërisë “Energjia Ekologjike” sh.p.k.

III. Më datë 26.07.2018, asambleja e ortakëve të shoqërisë “Energjia Ekologjike” ka vendosur miratimin e lirimit të kuotës që përfaqëson 34.66% të kapitalit të shoqërisë “Hydropower Elektrik” shpk, bllokuar me vendimin datë 20.02.2018.

IV. Më datë 12.09.2018, asambleja e përgjithshme ka vendosur të heqë dorë nga ngritja e padive me objekt kërkim dëmshpërblimi nga ortaku LNK Shpk si pasojë e shkeljeve të parashikimeve dhe detyrimeve për investim që ortaku LNK Shpk ka marrë përsipër në kontratën konçesionare Nr. 2830 Rep Nr. 374 Kol datë 03.09.2009. Përmbaruesi Gjyqësor Ilia Elezi, Zyra Përmbarimore Tiranë dhe Përmbaruesi Gjyqësor Privat Ensola Kuçi kanë lëshuar urdhëra për heqjen e masës së sekuestros konservative nga kuotat e shoqërisë LNK Shpk.

V. Me datë 16.01.2019, me vendim të asamblesë së ortakëve, u vendos dhenia e pëlqimit ortakut “Energjia Ekologjike” sh.p.k, për të vendosur barrë siguruese të rradhës së pare, në favor të shoqërisë “Union Bank” sh.a, mbi kuotën që përfaqëson 34.66% të kapitalit themeltar në pronësi të këtij ortaku. Barrësimi I kuotës prej 34.66% në pronësi të ortakut “Energjia Ekologjike” sh.p.k, nuk do të ketë asnjë pasojë mbi kuotën apo të drejtat e ortakut “ Wondervolt 2018” sh.p.k. Në rast se shoqëria “ Union Bank” sh.a do të ekzekutojë barren siguruese atëherë ajo duhet të respektoje të drejtën a parablerjes së ortakut “Wondervolt 2018” sh.p.k., mbi këtë kuotë duke i ofruar paraprakisht këtij të fundit blerjen e kuotës me të njëjtat kushte si personit/personave të tretë. Me date 14.12.2018, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 8467 Rep Nr. 3260 Kol ndërmjet shoqërisë “Energjia Ekologjike” sh.p.k. (barrëdhënës) dhe Union Bank (barrëmarrës) ku si objekt i kontratës është krijimi i një barre siguruese mbi totalin e kuotave të zotëruara në shoqërinë “Hidropower Elektrik”sh.p.k., si garanci për shlyerjen e kredisë së akorduar nga Union Bank.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Reshit Çollaku, pallati i ri (ndertuar nga ''Lani'' shpk), hyrja 1, kati 2, ap.1

Address:
Korçë, Proptisht, Godina e Hecit, Slabinja 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (17.01.2019)
Vendim I asamblese se pergjithshme (12.09.2018)
Vendim I asamblese se pergjithshme (27.06.2018)
Vendim I asamblese se ortakeve (20.02.2018)
Vendim I asamblese se pergjithshme (13.06.2018)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 102 206,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 36 641 596,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 85 073 801,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 30 127 050,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -3 538 669,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 257 266,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 1 853 330,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -1 149 028,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -280 080,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:391 473 158,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:277 404 510,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:256 479 022,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:35 279 153,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:135 142 443,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 6 986 603,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 76 501 860,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 891 051,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 6 184 500,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala