Skip to content

HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-15 14:31:09
JSON

Tax Registration Number: K92201013T
Administrators: Filip Lala
Scope: Planifikimi, projektimi, financimi, ndërtimi, testimi, funksionimi e mirëmbajtja si dhe transferimi i hidroçentraleve të vendosura në përroin e Hurdhës, në rrethin Kurbin, Shqipëri (projektet "Hurdha 1", "Hurdha 2"dhe "Hurdha 3") si dhe shitjen e energjisë së prodhuar prej tyre. Prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi e shitja e energjisë elektrike të gjeneruar nga projekti "Hurdha 1', " Hurdha 2" dhe "Hurdha 3". Blerja, shitja dhe rishitja e energjisë, si dhe Garancitë e Origjinës ose të drejta të tjera të ngjashme.
Other Trade Names: Hydropowerplant Construction
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 24/09/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi, USA (New York)
Initial Capital: 88 541 427,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: Komp Energji sh.p.k është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.03.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi (NIPT) K82318002A, me seli në Tiranë, njësia bashkiake nr. 5, Rruga Skënder Luarasi, Ndërtesa 3, nr. 82, kodi postar 1019, me administrator Z. Michal Morciniec. Ortake te shoqerise jane: Michal Morciniec (40%) dhe Filip Lala (60%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 15.03.2022)
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 11.06.2015, me anë të shkresës Nr. 1232 Prot, datë 3.6.2015, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, Dega e Doganës Morinë, është kërkuar: Bllokimi i veprimeve tregtare të shoqërisë HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION sh.p.k.

II. Më datë 30.05.2016, zyra përmbarimore Tiranë ka lëshuar urdhërin Nr.2978 Regj., datë 29.03.2016, protokolluar nga QKB me Nr.1775 Prot., datë 25.05.2016, për vendosjen e sekuestros konservative në kuotat e debitorit “Hydropowerplant Construction” shpk, për shkak të detyrimeve doganore të papaguara ndaj Degës Doganore Morinë.

III. Më datë 25.01.2017, zyra përmbarimore Tiranë ka lëshuar urdhërin Nr.647 Prot., datë 23.01.2017, për heqjen e sekuestros konservative nga kuotat e “Hydropowerplant Construction” shpk, vendosur me anë të urdhrit Nr.2978 Regj., datë 29.03.2016.

IV. Më datë 31.01.2017, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ka lëshuar shkresën Nr. 3307 Prot, datë 23.01.2017, ku është vendosur që shoqëria HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION ka bërë pagesën e detyrimeve. Për këtë arsye nuk ka shkaqe ligjore për ruajtjen e mëtejshme të barres siguruese mbi titujt e pronësisë deri në përfundim të proçesit.

V. Më datë 09.02.2017, Dega Doganore Morinë ka lëshuar shkresën Nr. 222 Prot, datë 31.01.2017, ku është vendosur lirimi / zhbllokimi i veprimeve tregtare të subjektit HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION pasi ka shlyer detyrimet doganore, përfshirë edhe kamatë vonesat.

VI. Më datë 16.02.2017, është depozituar në QKB Marrëveshja Siguruese Nr.5717/1, datë 17.01.2017, lidhur midis palëve barrëdhënëse: ""KOMP ENERGJI"" shpk, Michal Morciniec, Filip Lala, HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION shpk dhe barrësmarrësit: BANKA CREDINS sh.a.

VII. Objekti i marrëveshjes është krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit si garanci për kontratën e kredisë afatgjatë nr. 5717 në shumën 250.000.000 lekë. Kolaterali mbi të cilin vendoset barra siguruese përbëhet nga:

a) 100% e kuotave të shoqërisë HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION shpk.
b) 100% e kuotave të shoqërisë KOMP ENERGJI shpk.
c) Kontrata e Koncesionit nr. 2807 rep dhe nr. 371 kol, datë 01.09.2009.

VIII. Më datë 12.12.2017, është depozituar në QKB Marrëveshja Siguruese Nr.5901/1, datë 05.12.2017, lidhur midis palëve barredhënës: KOMP ENERGJI shpk, Michal Morciniec, Filip Lala dhe palës barrëmarrëse: BANKA CREDINS sh.a.

IX. Objekti i marrëveshjes është krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, si garanci për shlyerjen e kredisë së akorduar nga Banka Credins në bazë të kontratës së kredisë afatmesme nr. 5901, nr. 10976 rep, nr. 3801 kol, datë 05.12.2017. Barra vendoset mbi kolateralin e mëposhtëm:

a) 100% të kuotave dhe të drejtat që lidhen me to që Z. Michal Morciniec dhe Z. Filip Lala zotërojnë në shoqërinë Komp energji shpk, si dhe mbi kuotat e reja që mund të zotërojnë në të ardhmen në këtë shoqëri.
b) 100% të kuotave dhe të drejtat që lidhen me to që shoqëria Komp Energji shpk zotëron në shoqërinë tregtare HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION shpk, si edhe mbi kuotat e reja që mund të zotërojnë në të ardhmen në këtë shoqëri tregtare.

X. Me date 20.08.2020, u lidh marreveshja siguruese Nr. 4430 Rep. Nr. 1697 Kol, ndermjet Filip Lala, Michal Morciniec (barredhenes) dhe Credins Bank SHA (barrëmarrës), “Komp Energji” (kredimarres) ku si objekt i kontrates eshte krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit si garanci per shlyerjen e kredise se akorduar nga Credins Bank SHA ne baze te kontratës së kredisë Nr.4429 Rep., Nr.1696 Kol., date 20.08.2020.

XI. Me datë 12.02.2019, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 1361 Rep dhe 442 Kol, midis z. Filip Lala (barrëdhënës), z. Michal Morciniec (barrëdhënës) dhe shoqërisë “Komp Energji”shpk (barrëdhënës) dhe “Banka Credins”sha barrëmarrës për krijimin e një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit si garanci për shlyerjen e kredisë së akorduar nga banka Credins në bazë të kontratës afatgjatë Nr. 6189 Nr. 1360 Rep dhe 441 Kol datë 12.02.2019.

XII. Me date 01.06.2021, me ane te kërkesës Nr. 5036 Prot Per Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua te mos lejohet tjetersimi i titujve te pronesise perfshire edhe shitblerje aksionesh, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor, subjekti: "HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION" , pajisur me NUIS (NIPT)- K92201013T.

XIII. Me date 24.11.2021, me ane te Kerkeses Nr. 16817 Prot, leshuar nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara Rajoni Qendror Tirane, u vendos masa e sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurite e tatimpaguesit HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION SHPK, me NUIS (NIPT) K92201013T dhe mos lejimin e tjetersimit te pasurise dhe te drejtave te tjera pasurore, deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve tatimore.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, rruga Skënder Luarasi, ndërtesa 3, Nr 82, Kodi Postar 1019

Address:
Lezhe, LAC, Milot, GALLATE, Fshati Gallate, Kurbin, Objekti HEC-i "Hurdhas 2"
Lezhe, LAC, Milot, SKURAJ, Fshati Skuraj, Kurbin, Objekti HEC-i "Hurdhas 3"
Lezhe, LAC, Milot, VINJOLL, Fshati Vinjolle, Kurbin, Objekti HEC-i "Hurdhas 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (19.12.2018)
Urdher per venien e sekuestros konservative
Akti I themelimit (24.09.2009)
Marreveshje transferimi e pjeseve te kapitalit (2012)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2012)
Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2015)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 2 597 187,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -6 042 587,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -15 122 187,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -4 857 438,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -760 700,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 238 476,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -24 113 734,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -746 352,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -507 218,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:62 811 752,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:112 881 189,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:77 686 662,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:110 074 024,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:39 018 603,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:24 631 390,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 23 369 429,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 1 076 438,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala