Skip to content

SA-GLE KOMPANI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 09:42:38
JSON

Tax Registration Number: K92227019N
Administrators: Anilda Goga
Scope: Ndërtimi, operimi, financimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi, shitja e energjisë elektrike dhe transferim i hidrocentraleve në zbatim të kontratës së Konçesionit date 14. 09. 2009 "Për ndërtimin e hidrocentraleve në rrjedhën e përroit Rrëbisht-Rrethi Bulqizë të nënshkruar ndërmjet "Autoritetit Kontraktor" dhe "Konçesionarit".
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: SA-GLE KOMPANI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 10/10/2009
District: Fier
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: AG Hpower & Construction, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 23.07.2019 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L91924026B, me adrese ne Fier, Lagja Sheq i Madh, Rruga nacionale Fier - Tirane, Prane Ures se Mbrostarit, Fier, me administrator Zeni Tërpollari dhe ortak te vetem Arben Goga (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 03.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 11.03.2022, terhequr nga QKB ne daten 30.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Arben Goga, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise AG Hpower & Construction. Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.02.2022.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 22.11.2012, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 14419 Rep. Nr. 5016 Kol., për vendosjen e barrës siguruese mbi 100 % të kuotave që shoqëria "Erniku" sh.p.k, zotëron në shoqërinë "Sa-Gle Kompani" sh.p.k.

II. Më datë 17.10.2013, me anë të urdhërit Nr. 602-13 Regj. Nr. 26342 Prot, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG ” sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që shoqëria, "Erniku" sh.p.k zotëron në shoqërinë " SA-GLE KOMPANI " sh.p.k. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

III. Më datë 27.03.2014, me anë të shkresës Nr. 341, "Për Bllokimin e Veprimeve Tregtare", lëshuar nga Dega Doganore Bllatë, u kërkua bllokimi i veprimtarive tregtare të subjektit "SA- GLE KOMPANI” deri në një njoftim të dytë nga ana jonë.

IV. Më datë 05.11.2014, me anë të urdhërit Nr. 207 Prot., Nr.38 Dosje, "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria “KULLOLLI & CO BAILIFF”, drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative të kuotave që Shoqëria “ERNIKU” sh.p.k. zotëron në aktivet e shoqërisë “SA-GLE KOMPANI” sh.p.k. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë.

V. Më datë 23.12.2014, me anë të urdhërit nr. 32128 Prot., nr. 462-14 Regj., "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” drejtuar QKR-së, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që pala debitore shoqëria “Erniku” shpk zotëron në shoqërinë “SA-GLE” shpk. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qendrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

VI. Më datë 27.04.2015, me anë të urdhërit Nr. 3390 Prot., lëshuar nga Zyra Përmbarimore Tiranë, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative për subjektin ”SA-GLE KOMPANI” sh.p.k.

VII. Më datë 14.07.2014, me anë të kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 40914/2 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kërkua të mos lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshi edhe shitblerjen e aksioneve të subjektit "SA-GLE KOMPANI", deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor.

VIII. Më datë 24.07.2015, me anë të urdhërit Nr. 420 Prot., lëshuar nga shoqëria "Kullolli & Co Bailiff" sh.p.k, protokolluar nga QKR me Nr. 7211 Prot., u vendos heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur me aktin e përmbaruesit gjyqësor Nr. 207 Prot. datë 05.11.2014, mbi aktivet e palës debitore, shoqerisë "SA - GLE", me 100 % aksioner shoqërinë "ERNIKU" sh.p.k.

IX. Më datë 26.08.2015, me anë të shkresës nr. 59923 Prot, të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, u vendos lirimi nga barra sigurueses mbi titujt e pronësisë për tatimpaguesin "SA-GLE KOMPANI” sh.p.k.

X. Më datë 16.11.2016, me anë të urdhërit Nr. 11111 Prot., lëshuar nga Zyra Përmbarimore Tiranë (përmbaruesi Alban Gusho), u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative për subjektin ” SA-GLE KOMPANI” sh.p.k.

XI. Më datë 06.02.2017, me anë të urdhërit Nr. 01415 Prot "Për Heqjen e Sekuestros 8 Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"Shërbimi Përmbarimor ZIG", drejtuar QKB, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur me anë të shkresës Nr. 20613, datë 14.08.2013, me shkresën Nr. 24938 Prot., datë 01.10.2013, me shkresën Nr. 26342 Prot., datë 17.10.2013, në aktivet e shoqërisë debitore "Erniku" Shpk si dhe në kuotat që shoqëria "Erniku" Shpk zotëron pranë subjektit "SA-GLE KOMPANI" dhe në kuotat që shoqëria "Erniku" Shpk zotëron pranë subjektit "Bushtrica Energy 2009.

XII. Më datë 15.02.2019, me anë të urdhërit Nr. 280 Prot Nr. 1802/1Dosje, protokolluar në QKB me Nr. 2801 Prot datë 19.02.2019, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “TDR”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat dhe aksionet që “ERNIKU” shpk zotëron në shoqërinë “SA-GLE KOMPANI”sh.p.k.

XIII. Më datë 27.03.2019, me anë të urdhërit Nr. 541 Prot., Nr. 653 Dosje, lëshuar nga shoqëria "Elite Bailiff ' Office" sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/aksionet e zotëruara nga debitori “SA-GLE KOMPANI” sh.p.k.

XIV. Me date 19.11.2020, me ane te Urdhrit Nr. 192-07Regj "Per Venien e Sekuestros Konservative”, protokolluar nga QKB me Nr.10624 Prot., date 23.11.2020, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Shefik Suparaku, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat qe debitori shoqeria “ERNIKU” sh.p.k., me NIPT-J71925004S zoteron tek shoqeria “SA-GLE KOMPANI” shpk, me NIPT- K92227019N si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe ose disponimin e tyre. Aksionet/kuotat do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte nga ana e jone. Kreditor: “GJONI-AN” shpk. Objekti: Likujdim faturash tatimore dhe pagese kamatash ligjore.

XV. Me date 06.10.2021, me ane te Kerkeses Nr. 12393 Prot, leshuar nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara Rajoni Qendror Tirane, u vendos masa e sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurite e tatimpaguesit SA-GLE KOMPANI SHPK, me NUIS (NIPT) K92227019N dhe mos lejimin e tjetersimit te pasurise dhe te drejtave te tjera pasurore, deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve tatimore.

XVI. Me date 11.01.2022, me ane te Urdhrit Nr.60 Prot, protokolluar nga QKB me nr.1289 "Për Zbllokimin e Veprimeve Tregtare", lëshuar nga Dega Doganore Bllatë, u kerkua zhbllokimi i veprimeve tregtare të subjektit "SA- GLE", me NIPT K92227019N.

XVII. Me date 21.01.2022, me ane te shkresës nr. 6621 Prot, nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Qëndror), u njoftua per lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronesise te subjektit SA-GLE KOMPANI SHPK, me NIPTK92227019N. Subjekti ka paguar detyrimet per kete arsye njoftohet per lirimin nga Barra Siguruese.

XVIII. Me date 27.01.2022, me ane te urdherit Nr. 116-294 Prot, leshuar nga shoqeria "Elite Bailiff ' s Office" sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha kuotat/aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria “SA-GLE KOMPANI” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K92227019N.

XIX. Me date 28.01.2022, me ane te Urdhërit Nr.1349/6 Dosje, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Dionis Mekshaj, u urdherua zhbllokimi i aktiveve ne shoqerine ''SA-GLE KOMPANI'' shpk me NUIS (NIPT) – K92227019N, te cilat i zoteron debitori shoqeria "ERNIKU" SHPK me NUIS (NIPT) – J71925004S.

XX. Me date 01.02.2022, me ane te urdhrit të Shoqërisë Përmbarimore TDR Group shpk Nr. 74/2 Prot datë 1802/1 dosje, u urdherua zhbllokimi nga masa e sekuestros konservative të gjitha kuotave dhe aksioneve në pronësi të shoqërisë ERNIKU shpk me Nipt J71925004S, që zotëron në shoqërinë SA-GLE KOMPANI shpk me NIPT K92227019N, bllokuar me shkresën Nr. 280 Pot datë 15.02.2019 të zyrës së përmbarimit privat “TDR GROUP” SHPK.

XXI. Me date 21.01.2018, me ane te Urdhrit nr. 5873 Prot, lëshuar nga Shoqëria “ Shërbimi Përmbarimor EPSA”, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat e pales debitore shoqëria “Erniku” shpk, me NIPT J71925004S, vendosur me shkresen nr. 32128 Prot., nr. 462-14 Regj., datë 23.12.2014 dhe nr 19711 prot dt. 11.09.2014.

XXII. Me date 22.02.2022, me ane te Urdhrit nr. 1734 Prot dhe nr. 1757 prot. Dt. 22.02.2022, lëshuar nga Zyra e Permbarimit Tirane, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat e pales debitore vendosur me shkresën nr.11111 Prot., datë 16.11.2016 dhe nr 3390 prot dt. 27.04.2015.

XXIII.Me date 19.09.2022, eshte depozituar marreveshja për Barre Siguruese, Nr.3187 Rep., Nr.1140 Kol., lidhur midis KOLATERALMARRES (Barrëmarrës/Kredidhënës) Banka e Pare e Investimeve – Albania SHA, dhe shoqërisë " SA-GLE KOMPANI " SHPK me NUIS (NIPT) K92227019N.

XXIV.Me date 19.09.2022, eshte depozituar marreveshja siguruese, Nr. 3186 Rep., Nr. 1139 Kol.
Changes
Address:

Seat:
Fier, Lagja Sheq i Madh, Rruga nacionale FierTiranë, Pranë Urës së Mbrostarit.

Address:
Dibër, TREBISHT, Fshati Trebisht, Komuna Trebisht, Rrethi Bulqizë

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -2 450 197,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -2 145 540,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -2 831 466,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -9 621 662,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 17 928 339,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -7 451 294,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -12 063 746,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -14 118 782,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 12 897 475,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -559 532,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -252 546,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -1 448 802,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -1 620 432,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -188 120,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:27 905 550,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:30 184 375,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:24 138 375,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:15 585 686,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:44 156 385,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:19 196 199,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:11 592 535,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:12 991 857,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 17 250 653,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 103 136 225,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani