Skip to content

HEC - i DRAGOSTUNJE
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-24 09:24:04
JSON

Tax Registration Number: K92230003T
Administrators: Artan Drazhi
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i i hidrocentraleve "Liqenet", "Maja e Madhe", "Zanore", "Dragostunje", "Frari", " Hotolisht", dhe "Ura", tek Autoriteti Kontraktues ku përfshihet :financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës së Konçesionit Nr. 2884 Rep, Nr. 389 Kol.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HEC - i DRAGOSTUNJE
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 28/10/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 1 000
Parent Company / Owner: I. V O R T E K, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.03.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K11708004O, me adresë në Tiranë, Rruga Sami Frashëri, Pallati Vortek, Kati 2, përballë Drejtorisë së Policisë, me administrator Dasha Frashëri. Ortaket e shoqerise jane: Fatmir Frasheri (51%) dhe Dasha Frashëri (49%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.05.2022).

II. ENERGY DEVELOPMENT GROUP (Ish FRIGO FOOD ENERGY INVEST), një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 16.09.2008, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82124007R, me adresë në Tiranë, Rruga e Elbasanit, vila nr. 71, me administrator dhe ortak te vetem Sokol Meqemeja. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.05.2022).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 11.03.2022, terhequr nga QKB ne daten 30.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Sokol Meqemeja, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 80% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise ENERGY DEVELOPMENT GROUP. Data e percaktimit si pronar perfitues: 30.05.2022.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi rezerves ujore, baseni Shkumbin -
Legal Cases: I. Me date 12.01.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 967, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ HEC - i DRAGOSTUNJE “ SH.P.K, pajisur me NUIS (Nipt)- K92230003T, me perfaqësues ligjor Imer Memetaj. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore(Nuk ka dokument).

II. Me date 05.7.2023, eshte depozituar “Njoftimi për Heqjen e Barrës Siguruese” mbi titujt e pronësisë Nr. 35376 Prot, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror,, për Heqjen e Barrës Siguruese mbi Titujt e Pronësisë ndaj tatimpaguesit debitor, subjekti shoqëria “HEC - i DRAGOSTUNJE “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- K92230003T, me përfaqësues ligjor Imer Memetaj.

III.Me date 03.07.2023, eshte depozituar kontrata e shitjes me kusht nr. 2449/759 me Notere Belinda Çelaj, me palë “Energy Development Group” sh.a si shitës dhe “Trans-Energy” shpk si blerës për transferimin e 80% të kuotave të kapitalit, pas plotësimit të kushteve të parashikuara në Nenin 3 të kësaj kontrate, si edhe depozitimi i vendimeve datë 30.06.2023 të shoqërive përkatëse në lidhje me transferimin dhe personat e autorizuar për nënshkrimin .Pas depozitimit te kontrates se shitjes me kusht zoteruesit e shoqerise nuk kane ndryshuar .(Nuk ka dokument ne QKB deri me date 15.08.2023).
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Lagja 5 Maji, pallati 31/4, Shk 1, Kati 2, ZK 8525, nr pasurie 23/118-N17

Address:
Librazhd, Zona Kadastrale Nr. 1527, Nr. pasurie 530 dhe 529, Dragostunje, Librazhd

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 58 008 185,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 24 686 132,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 303 087,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 2 727 655,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -916 366,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -3 748 307,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:134 794 068,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:145 709 693,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 840 279,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:103 305 072,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:349 343 540,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani