Skip to content

KUKUR ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-05-16 09:01:39
JSON

Tax Registration Number: K92313017A
Administrators: Carlo Francioni
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Kukur 1, Kukur 2, Kukur 3, Kukur 4, Kukur 5, tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në baze të kësaj kontratë Koncesioni. (Nuk lejohet asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare përveç atyre që ushtrohen në kuadër të kësaj kontratë).
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 05/11/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 355 555 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I.ELEOLO S.r.l, person juridik italian i njohur si i tillë nëpërmjet regjistrimit në Dhomën e Tregtisë, Industrisë, Artizanatit dhe Agrikulturës së Arezzos-Itali, me Nr. 00191980515 datë 19.02.1996, e përfaqësuar nga administratori i vetëm Z. Carlo Francioni (Sipas kontratës së shitblerjes së kuotave Nr. 6485 Rep., Nr. 1557 Kol., datë 19.11.2009, të dorëzuar në QKB)

II. ELETTROIMPIANTI - ALB, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.03.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K91610006A, me adresë në Tiranë, Rruga Bajram Curri, Pallati Dejakati 1, Kati 1, me administrator Carlo Francioni. Ortaket e shoqerise jane: Carlo Francioni (50%), Ubaldo Baglioni (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.03.2022)

III. ELETTROIMPIANTI TECNOLUCE, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar si person juridik pranë Dhomës së Tregtisë Arezzo me Nr. 00191980515, më datë 19.02.1996, me seli në adresën: Via Dei Guazzi 12, 52014 Ponte a Poppi (Ar), regjistruar pranë Dhomës së Tregtisë, Industrisë, Artizanit dhe Agrikulturës në Arezzo (Zyra e Regjistrimit të Shoqërive), e pajisur me kod fiskal dhe numër regjistrimi 00191980515, e përfaqësuar nga administratori Carlo Francioni, lindur në Romë dhe banues në Itali (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Kukur Energy” shpk, datë 05.11.2009, të dorëzuar në QKB)

Subjekti Juridik KUKUR ENERGY nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: I.Me date 09.09.2021, me ane te shkresës nr.10870 Prot, për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Qëndror) , u kerkua te mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit KUKUR ENERGY SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K92313017A.

II.Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia bashkiake nr. 5, Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit, Pallati 17, Hyrja 3, Ap.12, Kati 3.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -168,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 48,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 103,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -422,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -385 324,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -1 116 754,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -1 224 574,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani