Skip to content

C & S ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-26 14:12:48
JSON

Tax Registration Number: K92402005Q
Administrators: Harallambe Gjoka
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Rapun 3", " Rapun 3A", "Rapun 4" tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së konçesionit NR. 2854 Rep, nr. 383 Kol, date 11 shtator 2009.
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 12/11/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 85 000 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: Fondacioni “Kryepiskopi Anastas”, një subjekt me NIPT L71910451V, përfaqësuar nga Drejtori Ekzekutiv Z. Jovan Rusku, shtetas shqiptar, lindur në Durrës, më datë 16.09.1977 (Sipas kontratës së dhurimit të kuotave të kapitalit themeltar, datë 12.11.2018, të dorëzuar në QKB)

Subjekti Juridik C & S ENERGY nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Legal Cases: I. Më datë 24.05.2016, me anë të urdhërit Nr.342, Prot., Nr. 26 Regj., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Eno Shkoza pranë “B.S.E Bailiff Service Executive” shpk, për vendosjen e masës së sekuestros konservative për shoqërinë “C&S Energy” shpk, në kuotat që ky debitor zotëron pranë shoqërive të tjera të në regjistrin tregtar me qëllim shlyerjen e detyrimit ndaj shoqërisë A&B Consulting Sh.p.k.

II. Më datë 27.05.2016, me anë të urdhërit Nr. 26 Regj., Nr.349 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore “B.S.E Bailiff Service Executive” shpk , është vendosur pushimi i ekzektutimit të urdhërit të ekzekutimit Nr.2455 Regj. Them, të leshuar në datë 22.04.2016.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajës, nr.151

Address:
Elbasan, Qender Librazhd Togez, Fshati Togez, Rruga Togez, Hidrocentralet Rapun 3, Rapun 4, Zona Kadastrale nr.3603

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (29.01.2019)
Raport per zmadhimin e kapitalit (09.12.2012)
Urdher per venie sekuestro (24.05.2016)
Vendimi I asamblese per rritje kapitali (30.06.2017)
Vendimi I asamblese per rritje kapitali (29.06.2018)
Akt-marreveshje ndermjet C&S Energy dhe OSHEE per fillimin e punimeve (21.12.2015)
Marreveshje e lidhjes me rrjetin e transmetimit ndermjet C&S Energy dhe OST (28.05.2016)
Miratimi I transferimit te kuotave nga Ministria e Infrastruktures dhe Energjise (14.12.2017)
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 13 405 741,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 12 263 483,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 45 191 965,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 146 590,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 107 883,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 79 544,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -3 950 001,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 031 961,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -966 117,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:225 475 975,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:201 952 395,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:323 315 454,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:139 832 891,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:216 133 278,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 208 680 575,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 99 021 332,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala