Skip to content

MP-HEC
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-24 10:39:46
JSON

Tax Registration Number: K93826001D
Administrators: Hamit Derjaj
Scope: Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentralit NICE- nga Velçani tek Autoriteti Kontraktues. Këtu përfshihet financimi, ndërtimi vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi e shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës konçesionare.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: MP-HEC
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 23/02/2009
District: Tirane
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: ENERGY ALBANIA GROUP, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.05.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01718504C, me adresë në TIRANE Rruga "Sulejman Delvina", pallati nr.43/1, kati i dyte, apartamenti nr.1, zona kadastrale 8260, nr.pasurie 4/132, me administrator Hamit Derjaj. Ortaket e shoqerise jane: GHIGGIA INGEGNERIA D'IMPIANTI S.R.L (50%) dhe ETRA S.R.L (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 29.03.2022, terhequr nga QKB ne daten 04.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Stefano Ghiggia, shtetas italian, i datelindjes 1968, pronar perfitues pasi zoteron 45% te kapitalit te GHIGGIA INGEGNERIA D'IMPIANTI (08267980012)-zoteruese e 50% te ENERGY ALBANIA GROUP. Data e percaktimit si pronar perfitues: 25.06.2013.

Giuseppe Facca, shtetas italian, i datelindjes 1961, pronar perfitues pasi zoteron 25% te kapitalit te ETRA S.R.L (03288000270)-zoteruese e 50% te ENERGY ALBANIA GROUP. Data e percaktimit si pronar perfitues: 25.06.2013.

Stefano Urbani, shtetas italian, i datelindjes 1966, pronar perfitues pasi zoteron 25% te kapitalit te ETRA S.R.L (03288000270)-zoteruese e 50% te ENERGY ALBANIA GROUP. Data e percaktimit si pronar perfitues: 25.06.2013.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 29.02.2012, me anë të Vendimit Nr. 8115 Akti, të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Tiranë, u vendos pranimi i kërkesës së paditëses Anna Xheka për pezullimin e zbatimit të aktit administrativ- vendimit nr. 871/2, datë 26.01.2012 të Drejtorit të Përgjithshëm të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, deri në përfundim të gjykimit të çështjes. Gjyqësisht shoqëria “MP-HEC” shpk do të administrohet nga dy administratorë Z. Petrit Kutrolli dhe Znj. Anna Xheka, deri në përfundim të gjykimit të çështjes.

II. Më datë 29.05.2012, me anë të vendimit të Gjykatës së Rethit Gjyqësor Korçë Nr. Regj. Them 42003-02097-41-2012 (128/2095), Nr. Vendimi 41-2013-139 (71) datë 14.01.2013, u vendos pranimi e padisë me nr. akti 128/2095 datë regjistrimi 29.05.2012 me paditës MP-HEC sh.p.k i paditur DEVY (KUTROLLI NIMA) sh.p.k me objektin e përcaktuar në hyrje të këtij vendimi. Nëpërmjet këtij vendimi u përjashtua ortaku DEVY sh.p.k nga shoqëria MP-HEC sh.p.k dhe hiqen të gjitha të drejtat të tij në shoqërinë MP-HEC sh.p.k që lidhen me cilësinë e ortakut në këtë shoqëri që kanë të bëjnë me zotërimin e 50 % të kuotave nga momenti që vendimi do të marrë formë të prerë. Megjithatë ky kalim nuk mohon dhe as cënon të drejtën e ortakut të përjashtuar t’i kërkojë shoqërisë likujdimin e kuotës. Shpenzimet gjyqësore të parapaguara nga pala paditëse në masën 12.000 (dymbëdhjetë mijë) lekë takse padie dhe 20.000 (njëzet mijë) lekë pagesë për mbrojtjen e avokatit i ngarkohen palës së paditur.

III. Më datë 04.01.2013, me anë të Vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Nr. 1940 Akti; Nr. 3 Vendimi, u vendos rrëzimi i kërkesë - padisë, me paditës: Znj. Anna Xheka dhe të paditur: Qendra Kombetare e Regjistrimit, me objekt: 1. Shfuqizimi i Aktit Administrativ Nr. 871/2; Nr. 1179/1 Prot, datë: 26.01.2012, “Vendim i Drejtorit të Përgjithshëm të Qëndrës Kombëtare të Regjistrimit”. 2. Fshirjen nga regjistri i QKR-së, të regjistrimit të aplikimit me numër çështje CN-640798-01-12, datë: 04.01.2012, që i përket vendimit Nr. 3, datë: 30.12.2011, të shoqërisë “MP-HEC” Shpk. Gjykata vlerëson se kërkesë padia duhet rrëzuar si pabazuar në ligj e në prova e si e tillë duhet rrëzuar. Pra, vendimi nr. 3 datë 30.12.2011 mbetet në fuqi dhe Znj. Anna Xheka nuk është më administratore e shoqërisë MP Hec shpk, dhe administrator i vetëm mbetet Petrit Kutrolli.

IV. Më datë 12.03.2013, me anë të vendimit Nr. 243 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, u vendos rivendosje në afat e kërkueses Anna Xheka për të paraqitur ankimin në Gjykatën e Apelit Tiranë kundër Vendimit Nr. 3, datë 04.01.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga "Sulejman Delvina", pallati nr.43/1, kati i dyte, apartamenti nr.1, zona kadastrale 8260, nr.pasurie 4/132

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 622 522,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 32 756,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 180 927,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -7 160 582,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -142 588,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 227 891,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -778 877,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -134 420,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -134 420,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -740 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -1 405 230,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -108 395,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -1 231 126,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:15 945 704,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:18 318 927,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:30 046 785,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:104 412 837,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 565 580,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani