Skip to content

GEOALBANIA UNO
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-10 13:56:36
JSON

Tax Registration Number: L02212002F
Administrators: Massimo De Petro (likuidator)
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Progonat-Lekdush" dhe "Bënçë e Sipërme" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike sipas Kontratës së Konçesionit Nr. 1638 Rep, Nr. 424/2 Kol, datë 26.03.2009 e lidhur ndërmjet palëve, "Radici Energie" s.p.a dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës.
Other Trade Names: GEOALBANIA UNO
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 12/10/2010
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: GEOENERGIE S.P.A (Ish RADICI ENERGIE), një shoqëri italiane me seli në Bergamo, Itali, regjistruar si person juridik me numër Repertori Ekonomiko Administrativ 284774, më 21.04.1995, me kod fiskal dhe numër regjistrimi 00998130165, datë 19.02.1996, e përfaqësuar nga Dott. Haim Reitan (Sipas kontratës së konçesionit Nr. 1638 Rep., Nr. 424/2 Kol., datë 26.03.2009)
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Ç’regjistruar
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 12.04.2018, asambleja e përgjithshme e ortakëve vendosi mbylljen e shoqërisë “GEOALBANIA UNO”, duke nisur kështu procedurat e likuidimit. Z. Massimo De Petro shkarkohet nga detyra si administrator dhe emërohet si likuidator i shoqërisë. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Shoqëri në likuidim e sipër”.

II. Më datë 20.12.2018, asambleja e përgjithshme e ortakëve miratoi raportin përfundimtar të likuidimit të shoqërisë “GEOALBANIA UNO” shpk dhe njoftoi Qendrën Kombëtare të Biznesit për përfundimin e likuidimit dhe ç’regjistrimin e shoqërisë. Statusi kaloi nga “Shoqëri në likuidim e sipër” në “Ç’regjistruar”.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati II

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -345 757,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -257 355,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -501 894,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -143 160,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -107 686,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:114 230,00
Worked By : A.Lala