Skip to content

HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL (Ish W.E.T-T)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 11:36:02
JSON

Tax Registration Number: L03010201S
Administrators: Albert Shopi, Bujar Nurka
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtje, prodhim dhe tregtim të energjisë, të hidrocentralit "TOPCIAS" dhe transferim në bazë të lejeve të konçensionit të formës BOT të dhëna nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dh Energjetikës e Autorizuar nga Këshilli i Ministrave, për shfrytëzimin e ujit të lumit Shkumbin për prodhimin e energjisë elektrike.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 02/06/2010
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: “RATI“ SHPK, një shoqëri më përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.06.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar K71911010Q, me adresë në Tiranë, njësia bashkiake nr. 5, rruga Komuna e Parisit, Pallati RATI, Kati 1 përballë me Universitetin New York, me administrator dhe ortak te vetem Arif Alla (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.03.2022) DIETA shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.04.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar K82801220I, me adresë në Elbasan, Shirgjan, Kuqan, Fshati Kuqan, me administrator dhe ortak te vetem Klajdi Shopi (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 29.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 28.03.2022, Pronare perfitues te shoqerise jane:

Klajdi Shopi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1978, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te DIETA - shoqeri meme e HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL. Data e percaktimit si pronar perfitues: 10.06.2010.

Arif Alla, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te RATI " SHPK - shoqeri meme e HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL. Data e percaktimit si pronar perfitues: 10.06.2010.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 10.07.2010, është lidhur një kontratë bashkëpunimi ndërmjet investitorit "W.E.T-T" sh.p.k (tani HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL dhe kompanisë "MegaWat") ku objekt i veprimtarisë është ndërtimi, operimi, shitja e energjisë elektrike nëpërmjet hidrocentralit Topicas, Elbasan etj nga shoqëria "W.ET-T" sh.p.k (investitori). Sipas kësaj kontrate bashkëpunimi shoqëria “MegaWat” shpk do t’i ofrojë shoqësrisë konçesionare “HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL” shërbimin e punimeve inxhinierike në lidhje me projektin “Për ndërtimin e hidrocentralit Topcias”.

II. Më datë 05.11.2012, Studio Përmbarimore "Debit Collection" ka lëshuar një urdhër Nr.169/4 Prot Nr.219 Regj., për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin themeltar të shoqërisë "W.E.T.-T" sh.p.k (tani HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL), në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim në lidhje me shitjen, dhurimin e kuotave të kësaj shoqërie pa urdhërin e Përmbarimit Gjyqësor Privat. Kjo urdhër sekuestro është vendosur me qëllim kthimin e shumës së detyruar prej 2.640.000 lekë ndaj shoqërisë MegaWat sh.p.k.

III. Më datë 25.01.2013, Studio Përmbarimore Debit Collection ka shpallur ankandin nr. 168/36 Prot., nr. 219 Regj, për shitjen e pasurisë së luajtshme të sekuestruar, pra kapitalin themeltar të shoqërisë "W.E.T.-T" sh.p.k (tani HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL), meqënëse kjo e fundit nuk ka shlyer detyrimet ndaj shoqërisë MegaWat shpk. Bazuar në nenin 564 të Kodit të Procedurës civile i është kërkuar palëve të arrijnë një marrëveshje për çmimin e pasurisë së luajtshme të sekuestruar nga studio përmbarimore “Debit Collection” sh.p.k. Meqënëse palët nuk kanë paraqitur asnjë marrëveshje për caktimin e çmimit, studio përmbarimore ka caktuar eksperte kontabël Albana Ferraj për të paraqitur raportin e vlerësimit. Ankandi u zhvillua më datë 31.01.2013. Fituesi i ankandit ishte shoqëria MegaWat sh.p.k me ofertën më të lartë prej 3.000.000 lekësh.

IV. Më datë 04.02.2013, me anë të vendimit "për kalim pronësie të pasurisë së luajtshme" Nr. 169/38 Prot. lëshuar nga Studio Përmbarimore "Debit Collection", është vendosur kalimi i 100 % të pronësisë së kuotave të shoqërisë "W.E.T-T" sh.p.k (tani HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL), me vlerë 3.000.000 lekë në emër të blerësit (fituesit të ankandit), shoqërisë "MegaWat" sh.p.k.

V. Më datë 26.06.2014, me anë të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr. 9405 akti, nr.7396 vendimi, u pranua pjesërisht kërkesë padia e Eduard Nallbanit ndaj shoqërisë Hydro Energji Transformer Topcias-El shpk me objekt detyrimin e palës së paditur të shlyejë detyrimin e pagave të papaguara të paditësit nga janari i vitit 2011 deri në 25.02.2013 dhe konstatimin absolutisht të pavlefshëm të vendimit datë 11.05.2012 të asamblesë së ortakëve të shoqërisë “Hydro Energji Transformer Topcias-EL” shpk.

VI. Më datë 23.01.2015, Studio Përmbarimore “Debit Collection” ka lëshuar urdhërin Nr.86 Prot., Nr. 148 Regj, për vendosjen e masës së sekuestros konservative të debitorit “HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL” sh.p.k që të mos kryhet asnjë veprim në lidhje me shitjen, dhurimin e aksioneve të kësaj shoqërie pa urdhërin e Përmbarimit Gjyqësor Privat.

VII. Më datë 26.01.2015, Studio Përmbarimore “Debit Collection” ka lëshuar urdhër Nr.93 Prot për shfuqizimin e vendimit për kalimin e pronësisë të pasurisë së luajtshme me Nr.169/38 Prot, datë 04.02.2013, të Përmbaruesit Gjyqësor Tomorr Llalla, në favor të shoqërisë “MEGAWAT” sh.p.k.

VIII. Më datë 16.07.2015, Studio Përmbarimore "Debit Collection" ka lëshuar një urdhër Nr.1238 Prot., për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi titujt e pronësisë në pronësi të debitorit "Hydro Energji Transformer Topicias-El" shpk, me qëllim mostjetërsimin e tyre nga debitori.

IX. Më datë 20.10.2015, asambleja e përgjithshme e shoqërisë “HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL” ka vendosur pezullimin e përkohshëm të aktivitetit nga data 20.10.2015 deri në një afat të pacaktuar.

X. Më datë 27.07.2016, Shoqëria Përmbarimore "DEBIT COLLECTION" sh.p.k ka lëshuar urdhërin Nr.1782 Prot, për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi titujt e pronësisë së debitorit me qëllim mostjetërsimi deri në kthimin e shumës së detyruar prej 7.457.840 lekë ndaj shoqërisë “MegaWat” sh.p.k.

XI. Më datë 23.06.2017, me anë të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 10308 Regj. Themeltar, është pranuar kërkesa e paditësve DIETA shpk dhe RATI shpk, për marrjen e masës së përkohshme për pezullimin e veprimeve përmbarimore të përmbaruesit gjyqësor privat Tomorr Llalla (zyra përmbarimore “DEBIT COLLECTION”) për ekzekutimin e urdhërit të ekzekutimit Nr. 8195 Akti, datë 02.12.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, vetëm për sa i përket sekuestros dhe shitjes së kuotave të shoqërisë "Hydro Energji Trasformer Topcias-El" (W.E.T.T.) shpk deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor të çështjes.

Paditësit (ortakët e shoqërisë) kanë kërkuar përjashtimin nga sekuestro dhe shitja e kuotave të kapitalit të shoqërisë “Hydro Energji Transformer Topcias-El” shpk. Sipas palës paditëse, shoqëria “Hydro Energji Transformer Topcias-El” shpk është një shoqëri konçesionare dhe është akoma në fazën e marrjes së lejeve të nevojshme dhe sigurimit të financimit për ndërtimin e HEC-it Topcias dhe në këto kushte ajo akoma nuk ka filluar aktivitetin e saj dhe nuk gjeneron të ardhura. Kjo është arsyeja pse ajo nuk ka pasuri për shlyerjen e detyrimit ndaj shoqërisë “MegaWat” shpk.

XII. Më datë 20.11.2017, me anë të urdhërit Nr.1172 Prot, lëshuar nga zyra përmbarimore “DEBIT COLLECTION”, është vendosur heqja e masës së sekuestros konservative vendosur mbi shoqërinë “Hydro Energji Transformer Topcias-EL”, vendosur me anë të shkresës Nr.86 Prot, datë 23.01.2015.

XIII. Me date 19.03.2019, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi i shoqerise kaloi nga: “Pezulluar” ne “Aktiv”.

XIV. Me date 04.10.2017, me ane te vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane Nr.10308 Regj. Themeltar Nr.8106, u vendos: 1.Pranimi i kerkese-padise. 2.Perjashtimi nga sekuestrimi dhe shitja ne ankand e kuotave te kapitalit te shoqerise “Hydro Energji Transformer Topcias-El” (W.E.T.T.) sh.p.k., qe zoterohen nga shoqerite “Rati” sh.p.k., dhe “Dieta” sh.p.k. 3.Anullimi i veprimeve te permbaruesit gjyqesor Tomorr Llalla per ekzekutimin e Urdhrit te Ekzekutimit Nr.8195 Akti date 02.12.2015 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane per titullin ekzekutiv, fature tatimore shitjeje nr.37 date 01.08.2015, Nr.86498237 Serie, vetem persa i perket sekuestros dhe shitjes se kuotave te shoqerise “Hydro Energji Transformer Topcias-El” (W.E.T.T.) sh.p.k., dhe qe zoterohen nga shoqerite “Rati” sh.p.k., dhe “Dieta” sh.p.k. 4. Fshirjen ne Qendren Kombetare te Biznesit te Urdhrit Nr.1782 Prot., date 27.07.2016 te permbaruesit gjyqesor Tomorr Llalla “Per vendosjen e mases se sekuestros konservative mbi titujt e pronesise ne pronesi te debitorit shoqerise “Hydro Energji Transformer Topcias-El” (W.E.T.T.) sh.p.k.5. Ligjerimin e mases se sigurimit te marre me vendimin date 23.06.2017 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane. Kunder ketij vendimi eshte bere ankim dhe aktet i jane derguar Gjykates se Apelit Tirane, e cila me vendimin nr.265 date 13.03.2019 ka vendosur:Ndryshimin e vendimit Nr.8106 date 04.10.2017 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe rrezimin e padise.

XV. Me date 28.02.2020, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje afat te pacaktuar. Statusi i shoqerise kaloi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

XVI. Me date 28.01.2022, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi ndryshon nga: “Pezulluar” ne “Aktiv”.

XVII.Me date 04.10.2022, eshte depozituar urdhri Nr.5963 Prot Nr.4097-4098 Regj, lëshuar nga Zyra Permbarimore "BAILIFF SERVICE ALBANIA BSA"., ku është urdhëruar:"Heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore , shoqerise " HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL " sh.p.k me Nipt L03010201S, vendosur me shkresen 169/4 Prot date 05.11.2012, nr.86 date 23.01.2015, nr.1238 prot date 16.07.2015, nr.1782 prot date 27.07.2016 dhe nr 1172 prot, date 20.11.2017.
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Shirgjan, Fshati Topçias

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/L.Kanani