Skip to content

E.T.H-H
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-11 12:15:15
JSON

Tax Registration Number: L14307001D
Administrators: Kostanca Kote
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Kozel, Helmes 1 dhe Helmes 2 tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kësaj kontratë Konçesioni. Nuk lejohet asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare përveç atyre që ushtrohen në kuadër të kësaj kontrate.
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 10/06/2011
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. KOTE - KO SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë05.02.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J73721013S, me adresë në Korçë, Rruga Konferenca e Labinotit, Nr. 32, Ish Kampi i Puntorëve, Korçë, me administrator Rezear Kote dhe ortak te vetem Thanas Kote. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022)

II. LA VITA TEX, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.10.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K34724001J, me adresë në Korçë, Rruga Viktimat e 7 Shkurtit, Ish NPV, Kati i 3, Korçë, me administrator dhe ortak te vetem Steljo Dhespollari. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 11.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Thanas Kote, shtetas shqiptar, i datelindjes 1950, pronar perfitues per 82% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te KOTE - KO SHPK. Data e percaktimit si pronar perfitues: 10.06.2011.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: Me date 16.12.2019, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 5094 Rep., dhe Nr.4995 Kol. ndermjet barredhenesit shoqeria “KOTE – KO” SHPK, Thanas Kote dhe barremarresit Banka Credins, me qellim krijimin e nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit si garanci per kredine qe banka Credins i ka akorduar shoqerise sipas te dhenave ne marreveshje. Barredhenesit vendosin barre mbi kolateralin 100% te kuotave dhe e te drejtave lidhur me to qe z. Thanas Kote zoteron ne shoqerine “KOTE – KO” SHPK dhe 82% te kuotave dhe e te drejtave lidhur me to qe shoqeria “KOTE – KO” SHPK zoteron ne shoqerine “E.T.H-H” shpk si dhe mbi kuotat e reja qe mund te zoteroje ne te ardhmen ne keto shoqeri tregtare.
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Mollas, Rruga Korçë-Ersekë, Km. i 31, Lagjja Periferike, nr. pasurie 269, zona kadastrale nr. 1948.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 6 227 383,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 14 202 309,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 20 684 077,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 4 920 667,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 11 528 100,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 109 421,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 5 761 705,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 4 900 360,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:34 510 816,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:55 017 979,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:54 439 081,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:27 164 415,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:50 110 108,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:42 258 076,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 122 681 463,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 32 587 356,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala