Skip to content

HP UJANIKU ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-02 14:08:47
JSON

Tax Registration Number: L19509401H
Administrators: Bujar Çeta
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "Ujanik II" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, kjo në zbatim të kontratës së Koncesionit për ndërtimin e Hidrocentrali "Ujanik II" me nr. 727 Rep. nr. 106 Kol. dt. 28. 07. 2011, të lidhur midis Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (në cilësinë e Autoritetit Kontraktues) dhe Bashkimit të përkohshëm të shoqërive "Gramozi Ndërtim Projektim" sh. p. k. dhe "Ujanik II" sh. p. k. (në cilësinë e Koncesionarit), me objekt financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit dhe transferimin e tij nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HP UJANIKU ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 08/09/2011
District: Berat
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi; Greqi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: UJANIKU II është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.01.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L18724401R, me adresë në Berat, Qendër – Skrapar, Sharove, Ndërtesë Një-Katëshe, pranë Shkollës "Skender Çeta", me administrator Bujar Çeta. Ortaket themelues te shoqerise jane Michail Mavrogiannakis (51%); Bujar Çeta (16%); Petrit Çaushi (16%) dhe Sali Çeta (17%).(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.05.2022)

(Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 26.06.2021, terhequr nga QKB date 16.05.2022, ) Pronaret perfitues te subjektit HP UJANIKU ENERGY zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Michail Mavrogiannakis , shtetas grek, i datelindjes 1981, pronar perfitues pasi zoteron 51% te kapitalit te UJANIKU II (L18724401R). Data e percaktimit si pronar perfitues: 25.01.2016.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I.Më datë 12.06.2015, u nënshkrua marrëveshja e pengut mbi kuotat Nr. 1230 Rep., Nr. 458 Kol ndërmjet Banka Kombëtare Tregtare sh.a, (Kolateralmarrës) dhe shoqërise “HP UJANIKU ENERGY” sh.p.k (Kolateraldhënës). Sipas kësaj marrëveshje, shoqëria “HP UJANIKU ENERGY” vendos peng në favor të Kolateralmarrësit të gjithë kuotat që përfaqësojnë 100% të kapitalit të shoqërisë si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to (kuotat ose kolaterali) me qëllim sigurimin e çdo dhe të gjithë detyrimeve të shoqërisë që rrjedhin nga Kontrata e Kredisë Nr. 1227 Rep., Nr. 455 Kol., datë 12.06.2015, për kredinë në shumën totale 140.000.000 (njëqind e dyzet milion) lekë.

II.Me date 27.01.2023, eshte depozituar Marrëveshja Siguruese Nr. 126 Rep, Nr. 98 Kol, lidhur midis “Banka Kombëtare Tregtare” SHA (Barrëmarrës) dhe ortakut të shoqërisë "HP UJANIKU ENERGY " SHPK, shoqëria ”UJANIKU II” SHPK , (Barrëdhënësi), me objekt “vendosjen e barrës siguruese mbi 33% te kuotave e shoqërisë "HP UJANIKU ENERGY " SHPK, për garantimin e kredisë që do të merret nga shoqëria “ HP OSTROVICA ENERGY” SHPK”.
Changes
Address:

Seat:
Berat, Gjerbes, Njësia Administrative Gjerbes, Qender-Skrapar, Blerimaj, Fshati Gjerbes, Godina e Hidrocentralit Ujaniku II

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 12 656 404,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 15 847 985,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 11 633 329,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 11 587 914,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 26 018 929,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 926 742,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 7 653 111,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -704 074,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -105 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:33 642 920,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:49 702 715,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:39 383 944,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:43 248 750,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:68 223 307,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:20 680 761,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:38 294 335,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 4 900 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani