Skip to content

BN PROJECT
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-10 10:21:41
JSON

Tax Registration Number: L21305035S
Administrators: Arben Allkja
Scope: Projektim, Mbikqyrje, Kolaudim, Studim, Ristrukturime, Administrim, Vleresime, Ekspertiza, Analiza, (Jertifikime, Trajnime, Pergatitje dokumentacioni etj, per:Objekte banimi, Objekte industriale dhe Inxhinierike, Objekte sociale dhe ekonomike, Objekte te mbrojtjes Lumore dhe Detare, Portuale dhe Aeroporte, Gjeologo-lnxhinierike, Hidroteknike, Elektronike dhe Elektrike . Objekte te sigurise dhe rendesise se vecante. Transport Hekurudhor, MKZ, Lumor, Detar, Rrugor, Bujqesor dhe Lundrimit Ajror, Mbetjeve te ngurta, MKZ. Plane te detajuara vendore, Mikro dhe Makro plane te zhvillimit arkitekturor, industriale dhe ekonomike, Zona te zhvillimit urban dhe industrial, etj. Objekte kulturore dhe te trashegimise kulturore historike, Objekte kulti, Restaurime, Planifikim urban, Plane te pergjithshme dhe detajuara vendore, Vleresime te ndikimeve ne mjedis, Parqe, Pyje. Sherbime te natyres se projektimeve, drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve me personel te kualifikuar, punime topogjodezike,Realizimin e punimeve te zbatimit inxhinierike te Transportit, Prodhimit, Tregtimit, Energjise se Rinovueshme, Zonave historike, Godinave me karakter fetar, Godinave Industriale, Ekonomike , Sociale, Historike dhe Monumenteve te Kultures, Higjeno-Sanitare dhe Sherbimit Spitalor.Vepra hidroteknike, galerie e tunele hidraulike, vepra te marrjes se ndertimeve, ujit nga rezervuar ndertime vet, vepra te ndertimeve marrjes se ndertimeve ujit nga lumejte dhe marrja e ujit me puse.Sherbime topografike, Gjeodezike, Maksheteri.Hartim detyre projektimi. Hartime specifikimesh teknike. Metodologji, pershkrime dhe planifikime punimesh. Vleresime gjeologo- inxhiniereike te truallit per godina civile, industrial, ekonomike dhe sociale. Konsolidimi i shkarjeve dhe shpate me qendrueshmeri te ulet. Siperfaqe urbane, gjelberim, mbrojtje skarpatash, shpate me qendrueshmeri te ulet, mbetjeve urbane, materiale te ngurta (inerte etj). Prodhim perpunim material inerte-gure, gure dekorativ etj."Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Punime per prishjen e ndertimeve. Impiante dhe sisteme elektrike, hidrotermosanitare, hidraulike.Rikonstruksione, mirembajtje, ndertime civile, bujqesore, turistike dhe industriale me ose pa skelet metalik, veshje fasadash, punime karpentierie. Rruge, autostrada, ura, mbikalime, hekurudhe.Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifinitur te ndertimeve me punime druri, plastik, metalik, dhe xhami. Sinjalistika rrugore jo ndricuese. Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni.Impiante te brendshme elektrike, telefoni, radiotelefoni etj. Ndertime per N/stac, kab. e transform. Linje e Tensionit te ulet/mesem/larte dhe shperndarjen e energjise. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Punime mekanike, elektrike, trajtime teknologjike per materiale te tretshme dhe te ngurta. Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut.Punime nentokesore, ura vepra arti, pilota, etj. Ujesjelles, kanalizime, vepra kullimi e vaditje, kolektore shkarkimi urbane dhe rurale, impiante vaditje, diga te vogla, sifona, kaskada, kaperderdhes, tombino etj. Punime dheu, tarracime, sistemime.Sisteme kundra zjarrit. Pergatitje tema reference.Eksport-import dhe tregti me shumice dhe pakice te te gjitha llojeve te materialeve e paisjeve te ndertimit,hidrosanitare,elektrike,te mallrave te ndryshme industriale,mobileri si dhe ushqimore dhe mallra te tjera.
Other Trade Names: BN PROJECT
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 04/01/2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 15.04.2016, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 14.09.2018, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Aktivizim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njesia Administrative nr 4, Pallati nr 9, Hyrja 1, Njesia 6.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 17.07.2021
Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.05.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -244 179,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 135 376,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:142 886,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:394 537,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja