Skip to content

ZALL HERR ENERGJI 2011
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-26 10:29:17
JSON

Tax Registration Number: L21310027G
Administrators: Arnold Koçiu
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve "Çekrezë 1" & "Çekrezë 2" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës së Konçesionit.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: ZALL HERR ENERGJI 2011
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 09/01/2012
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. Zall Herr Energji është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.08.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82230003S, me adresë në Tiranë, Zall Herr, Godinë 1 Katëshe, Ngjitur me Urën e Pinarit, me administrator Petrit Gasa. Ortaket e shoqerise jane Klodjan Dani (0.08%); Gani Hoxha (99.6%); Petrit Gasa (0.08%); Bujar Dani (0.08%); Eqerem Dani (0.08%); Ferit Dani (0.08%). Aktualisht shoqëria ka aktivitet të pezulluar. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 17.05.2022

II. SBM GRUP është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.08.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L08218901B, me adresë në Dibër, Klos, Bulevardi Rexhep Pashe Mati, pallati nr. 1, shkalla nr. 1, apartamenti 4, kati 2, me administrator Arnold Koçiu. Ortak te vetem Arbër Hoxha. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 17.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.04.2022, terhequr nga QKB date 1705.2022, Pronaret perfitues te subjektit ZALL HERR ENERGJI 2011, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Arbër Hoxha , shtetas shqiptar, i datelindjes 1991, pronar perfitues per 90% te kapitalit, pasi zoteron 90% te kapitalit te shoqerise SBM GRUP. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 06.11.2015.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tiranë, Automjet tip Range Rover, me Targa AA 755 EJ.
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I.Me date 08.06.2021, u depozitua shkresa nr. 721/3Prot., për vendosjen e mases se sigurimit te detyrimit tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Verior) , u kerkua të vendoset masa e sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit ZALL HERR ENERGJI 2011, pajisur me NUIS (NIPT)- L21310027G.

II. Me date 24.06.2022, eshte depozituar Kërkesa Nr. 654/5 Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Verior ku eshte kerkuar: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “ZALL HERR ENERGJI 2011” pajisur me NUIS (NIPT) L21310027G, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Klos, Lagjja nr.1, Rruga Unaza e Qytetit Klos, Pallati nr.2, kati 4, apartamenti nr. 10

Address:
Tiranë, Zall Herr, Godinë 1 katëshe, ngjitur me Urën e Pinarit, Zall Herr

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 2 997 533,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 1 974 380,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 2 797 712,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 11 411 800,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 11 315 415,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 5 945 763,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 304 759,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 4 579 718,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 9 517 044,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:32 520 558,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:28 896 908,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:35 532 890,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:35 199 324,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:37 571 315,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:31 049 012,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:27 822 823,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:71 081 269,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 57 749 232,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/A.Baja/L.Kanani