Skip to content

HEC LASHKIZA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-25 10:22:21
JSON

Tax Registration Number: L21917008H
Administrators: Liljana Delia
Scope: Objekti i vetëm i veprimtarisë së shoqërisë në përputhje me Kontratën e Konçesionit me Nr. 8300 Rep. e Nr. 2954 Kol. date 27. 06. 2012 do të jete: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Nr. 1" & Nr. 2 & " Nr. 3", tek Autoritetit Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kësaj kontratë Konçesioni. (Nuk lejohet asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare, përveç atyre që ushtrohen në kuadër të kësaj kontrate).
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HEC LASHKIZA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 12/07/2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: ERPA INVEST, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.01.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51308018A, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Abdyl Frashëri, EGT Tower, Kati 5, me administratore Nertila Jetishi. Ortak te shoqerise jane Giancarlo Fiorani me 2,58% te kapitalit; Lojola Marku me 51,36% te kapitalit; MECAMIDI ITALIA me 1,46% te kapitalit; Pariel Invest me 33,61% te kapitalit dhe Adwise Holding LLP me 11% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 16.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 22.05.2023, terhequr nga QKB ne daten 25.04.2024 , Pronare perfitues te shoqërisë HEC LASHKIZA janë :

I. Paulin Rranzi, shtetas shqiptar, lindur me 1978, pronar përfitues per 33.61% te kapitalit te shoqërisë, nëpërmjet shoqërise PARIEL INVEST SA (e cila zotëron 33.61% te kapitalit ERPA INVEST) dhe ERPA INVEST (e cila eshte shoqëri meme per HEC LASHKIZA me 100% te kuotave).Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 25.11.2015.

Lojola Marku, shtetase shqiptare, e datelindjes 1996, pronare perfituese per 51.35% te pronesise pasi eshte ortak i ERPA INVEST, shoqeri meme e HEC LASHKIZA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 22.07.2021.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Prodhim hidroenergjie "Hec Lashkiza 1" -
Prodhim hidroenergjie "Hec Lashkiza 2" -
Legal Cases: I. Me date 14.08.2019, u lidh marreveshja siguruese Nr.7809 Rep, Nr.2538 Kol, lidhur ndermjet Erpa Invest (barrëdhënës) dhe Intesa San Paolo Banka Albania (barrëmarrës), barrëmarrësi në cilësinë e kredidhënësit ka lidhur me kredimarrës: “HEC LASHKIZA” SHPK, ku si objekt i kontratës është krijimi i një barre siguruese mbi 100% të kapitalit themeltar zotëruar nga “Erpa Invest” SHPK pranë shoqërisë “HEC LASHKIZA” SHPK si dhe çdo të drejtë, interes lidhur me to.

II. Me date 19.08.2019, me ane te urdhrit Nr.1221 Prot., Nr.1884/1 Dosje "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “TDR GROUP”, drejtuar QKB, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga Shoqëria “Hec Lashkiza” shpk, me NUIS (NIPT) – L21917008H.

III. Me date 26.05.2020, me ane te urdhërit Nr.501 Prot., Nr.1884/1 Dosje, protokolluar nga QKB me nr.4504 Prot., datë 27.05.2020 lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR GROUP” sh.p.k, u urdherua zhbllokimi nga masa e sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet që rezultojnë në emër të shoqërisë “HEC LASHKIZA” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) – L21817008H, bllokuar me ane te shkresës Nr.1221 Prot., datë 19.08.2019. IV. Me date 18.12.2020, sipas deklarates noteriale Nr.8057 Rep., Nr.3094 Kol, me deklarues Intesa San Paolo Banka Albania, u deklarua se kolaterali i ofruar si garanci ne favorin e bankes eshte 100% e kuotave të kapitalit themeltar zotëruar nga “Erpa Invest” SHPK pranë shoqërisë “HEC LASHKIZA” SHPK si dhe çdo të drejtë, interes lidhur me to. V. Sipas Urdhrit Nr.690/9 Akti, datë 08.02.2021, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "BESNIK BAJRAKTARI" SHPK., protokolluar nga QKB me Nr. 1363 Prot., datë 08.02.2021, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative konservative mbi te gjitha aksionet/kuotat e debitorit Shoqeria “Hec Lashkiza” me Nipt L21917008H. Kreditor: Shoqeria “Kelvin Konstruksion” shpk. Objekti: Pagim detyrimi. VI. Sipas Urdhrit Nr.690/46 Akti, datë 14.06.2021, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "BESNIK BAJRAKTARI" SHPK, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet/kuotat e debitorit Shoqeria “Hec Lashkiza” me Nipt L21917008H, te vendosur me urdhrin Nr.690/9 Akti, datë 08.02.2021. Kreditor: Shoqeria “Kelvin Konstruksion” shpk. Objekti: Pagim detyrimi.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia bashkiake nr 5, rruga "Abdyl Frasheri", EGT Tower, kati 5

Address:
Dibër, Zall Dardhë, LASHKIZE, Rruga Rurale Zall dardhë Lashkizë, Km.1, Godina e HEC Lashkizës 1,2

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 6 852 390,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -9 388 855,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -67 765 272,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -32 343 975,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -5 939 324,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 856 506,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -618 392,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -1 829 343,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -711 725,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -275 375,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:44 498 802,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:47 637 096,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:22 553 093,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:17 563 582,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 12 213,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani