Skip to content

HEC LLENGE
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-02 14:41:21
JSON

Tax Registration Number: L22125012H
Administrators: Harallambe Gjoka
Scope: Ndërtimi i Hidrocentralit Llëngë për të cilën shoqëria me cilësinë e ortakut të vetëm është shpallur fituese dhe ka lidhur kontratën e formës BOT me M. E. T. E, (ndërtim operim dhe transferim). Përveç veprimtarive të parashikuara me lart, në veprimtarinë e shoqërisë do të hyjë çdo veprimtari që do të konsiderohet nga aksionari i vetëm si e nevojshme dhe e përshtatshme për arritjen e objektit të shoqërisë dhe që nuk vjen në kundërshtim me ligjin shqiptar.
Other Trade Names: HEC LLENGE
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 24/09/2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 6 095 500,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: ENERGJIA EKOLOGJIKE shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.10.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L12231011I, me adresë në Tiranë, njësia bashkiake nr. 7, rruga e Kavajës, nr. 151, me administrator Harallambe Gjoka dhe ortak te vetem KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE E SHQIPERISE (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.04.2022)

Subjekti HEC LLENGE nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Me date 18.01.2021, me ane te Urdhërit të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Altin Vako, me Nr.160 Prot., Nr.1466 Dosje, datë, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori, shoqeria HEC LLENGE shpk me NIPT- L22125012H.

Me date 01.02.2021, me ane te Urdhërit të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Altin Vako, me Nr.340Prot., Nr.1466 Dosje, u urdherua zhbllokimi i aksioneve apo kredive te shoqerise HEC LLENGE shpk me NIPT- L22125012H dhe te z.Harallambe Gjoka ne cilesine e administratorit te shoqerise HEC LLENGE shpk, te bllokuara me ane te shkreses nr.160 Prot., date 18.01.2021 te Permbaruesit Gjyqesor Altin Vako.
Changes
Additions: Kapitali i shoqërisë është 50000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajës, nr.151

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 3 695 025,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 3 968 666,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -927 838,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 257 569,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 69 080,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -562 082,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -403 695,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -430 486,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -79 091,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:54 483 918,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:66 588 771,00
Worked By : A.Lala