Skip to content

MP ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-02 14:24:31
JSON

Tax Registration Number: L22404005U
Administrators: Hetem Sulaj (Likuidator)
Scope: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Lefter 1”, “Lefter 2A”, “Lefter 2B”, “Lefter 3” dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontratë. Shoqëria mund të kryejë gjithashtu çdo aktivitet tjetër që lidhet me objektin e saj dhe e favorizon atë.
Other Trade Names: MP ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 03/12/2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: AS - COLOR është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.07.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K71912002H, me adresë në Tiranë, Njësia Administrative nr 6, Rruga Frang Bardhi, Godina nr 14, Unaza e Madhe, me administratore Elvira Pëllumbi. Ortak te vetem Mehmet Pëllumbi.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 17.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, terhequr nga QKB date 17.05.2022, Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Ç’regjistruar
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Legal Cases: I. Më datë 15.11.2018, me vendim te ortakut te shoqerise, ka ndryshuar statusi i shoqërisë nga “Aktiv” në “Shoqëri në Likuidim e Sipër”.

II. Me date 20.04.2019, u hartua raporti mbi perfundimin e likuidimit te shoqerise,ka ndryshuar statusi i shoqerisë nga "Shoqëri në Likuidim e Sipër" ne "Çregjistruar".
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Lagjja Unaza e Re, Rruga Teodor Keko, Godina nr. 1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -552 300,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -655 350,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -539 305,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -483 095,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -387 764,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani