Skip to content

REI-ENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 11:18:04
JSON

Tax Registration Number: L22818201N
Administrators: Elton Hysa
Scope: Me anë të kësaj kontratë Autoriteti Kontraktues i autorizuar nga Këshilli Ministrave të Republikës së Shqipërisë në bazë të ligjit për Konçesionet, i jep konçesionarit me Konçesion të formës BOT që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit në përfundim të kontratës së Konçesionit. Financimin, projektimin, ndërtimin vënien në punë, administrimit mirëmbajtjen e hidrocentralit: "Ligjace"dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 15/03/2012
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 18 945 900,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: VELLEZERIT HYSA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.02.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K12911201C, me adresë në Elbasan, Klos, Banjë Fshati Banjë e Re, Klos, Bashkia Cerrik, buzë lumit Devoll, 500 m nga ura mbi lumin Devoll, zona kadastrale nr. 1093, pasuria nr. 31/50, me administrator Besnik Hysa. Ortaket e shoqerise jane Flutura Hysa (40%); Besnik Hysa (30%) dhe Kujtim Hysa (30%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 10.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 12.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Flutura Hysa, shtetase shqiptar, e datelindjes 1973, pronar perfitues per 40% te pronesise pasi zoteron 40% te kapitalit te VELLEZERIT HYSA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.05.2015.

Kujtim Hysa, shtetas shqiptar, e datelindjes 1970, pronar perfitues per 30% te pronesise pasi zoteron 30% te kapitalit te VELLEZERIT HYSA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.05.2015

Besnik Hysa, shtetas shqiptar, e datelindjes 1973, pronar perfitues per 30% te pronesise pasi zoteron 30% te kapitalit te VELLEZERIT HYSA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.05.2015
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 20.04.2012, me anë të urdhrit Nr. 58/1 Prot. Nr. 46 Regj, lëshuar nga shoqëria “DEBIT COLLECTION” sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në shoqërinë "REI-ENERGJI" sh.p.k., dhe të mos kryejë asnjë veprim në lidhje me shitjen dhe dhurimin e aksioneve të kësaj shoqërie pa urdhërin e Përmbarimit Gjyqësor Privat.

II. Më datë 01.08.2012, me anë të urdhrit Nr. 58/9 Prot. Nr.46 Regj, lëshuar nga Studio Përmbarimore “DEBIT COLLECTION” sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin themeltar te shoqërisë "REI-ENERGJI" sh.p.k, me objekt kthimin e shumës së detyruar ndaj kreditorit Shkëlqim Çela.

III. Më datë 15.11.2012, me anë të urdhërit Nr. 554-12 Regj, Nr 34930 Prot., lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG", u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që shoqëria “EKOBETON” sh.p.k zotëron pranë shoqërisë “REI-ENERGJI“ sh.pk si dhe në kuotat që kjo shoqëri zotëron në shoqëritë e tjera të regjistruara në regjistrin tregtar. Kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdheresë të dytë.

IV. Më datë 16.11.2012, me anë të urdhërit Nr. 599-12 Regj, Nr. 35239 Prot, lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG", u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që shoqëria “EKOBETON” sh.p.k zotëron pranë shoqërisë “REI-ENERGJI “sh.pk ” si dhe në kuotat që kjo shoqëri zotëron në shoqëritë e tjera të regjistruara në regjistrin tregtar. Kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë. Objekti i kësaj sekuestro është kthimi i shumës së detyruar ndaj shoqërisë “Alba-Road” sh.p.k.

V. Më datë 28.10.2014, me anë të urdhërit Nr. 253 Prot. Nr. 260 Regj, lëshuar nga Shoqëria “DEBIT COLLECTION” sh.p.k., u urdhërua Qendra Kombëtare e Regjistrimit të anullojë veprimin Nr. Çeshtje CN-680992-10-14, date 20.10.2014, pasi nga ana e Studios Përmbarimore nuk është lëshuar një Urdhër për lejimin e kryerjes së këtij veprimi. Kërkohet nga ana e QKR mos të kryejnë ndryshime pa asnjë urdhër të dytë nga ana e përmbaruesit gjiyqësor.
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, LIBRAZHD, Qukes; PISHKASH; Hec Lingjance 1, godina e centralit elektrik, fshati Pishkash, Njesia Administrative Qukes

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 10 194 328,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 2 588 738,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -1 451 084,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -679 894,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -627 310,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -2 119 576,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 493 420,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -1 168 499,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:42 161 828,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:5 676 489,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:109 792 860,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani