Skip to content

Begem Energji
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-19 13:15:54
JSON

Tax Registration Number: L31818008K
Administrators: Avgon Cenalla
Scope: Ndërtimi, operimi, transferimi i Hidrocentraleve Vranisht, Hocisht, Grapsh, Zicisht, Stropan, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Konçesionit Rep 5839, Nr Kol 1708, Datë 20 Maj 2013.
Other Trade Names: Begem Energji
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 14.06.2013
District: Diber
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: ENGINEERING-SYSTEMS është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.02.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01504034J, me adresë Tirane Farke SELITE Rruga "PETI" ,Nd. 6; H. 9, Ap.19 me administratore dhe ortake te vetme Merita Mullademi, me status aktiv.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

PROCESSING MINERAL është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.08.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L08226901S, me adresë në Dibër, Komsi, Pranë Uzinës së Ferro Kromit, Burrel, me administrator Avgon Cenalla, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 19.05.2022, terhequr nga QKB date 19.05.2022, Pronar perfitues i subjektit Begem Energji eshte :
Musa Karaj, shtetas shqiptar, lindur me 1967, pronar përfitues per 80% te kapitalit, pasi zotëron 100% shoqërinë GMG sh.p.k(e cila eshte shoqëri meme per shoqërinë PROCESSING MINERAL). Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 14.06.2017.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 22.11.2018, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua pezullimi i aktivitetit të shoqërisë “BEGEM ENERGJI” për një afat të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshon nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Me date 16.12.2019, me kerkese te administratorit, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi ndryshoi nga: “Pezulluar” ne “Aktiv”.

III. Me date 19.12.2019, u pushua perkohesisht aktiviteti i shoqerise. Shoqeria u kalua nga Aktive ne gjendje te pezulluar.

IV. Me date 26.02.2020, me kerkese te administratorit, u pezullua aktiviteti i shoqerise. Statusi kaloi nga “Pezulluar” ne “Aktiv”.

V. Me date 02.03.2020, me kerkese te administratorit, u pushua perkohesisht aktiviteti per nje afat te pacaktuar.

VI. Me date 02.11.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua aktivizimi i shoqerise. Statusi kaloi nga “Pezulluar” ne “Aktiv”.
Changes
Address:

Seat:
Diber, Peshkopi, Bulevardi Rexhep Pashe Mati, Pallati 1, Shkalla 1, Apartamenti 3, Kati 1, KLOS DIBER

Address:
Korce, DEVOLL, Bilisht, Zicisht, Godina e vjeter e Hec

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/L.Kanani