Skip to content

GAVRAN ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-09 13:38:16
JSON

Tax Registration Number: L32012503R
Administrators: Shpresa Korani
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Gavran 1" dhe "Gavran", tek Autoriteti Kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike. Përshkrimi i objektit të shoqërisë ka natyre ndikuese dhe jo kufizuese. Për realizimin e qëllimit të saj shoqëria mund të bashkëpunoje me çdo person fizik apo juridik në çdo mënyrë që e gjykon të dobishme. Shoqëria në çdo kohe mund të ripërcaktojë objektin e saj, ta shtoje apo pakësojë atë, me vendim të asamblesë së shoqërisë.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: GAVRAN ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 07/08/2013
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 14 000 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: IDI 2005, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.12.2005 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K61507510N, me adresë në Durrës, Lagjja nr. 13, Pallatet IDI 2005, Sektori Apollonia, zona kadastrale 8518, nr pasurie 9/227+4- N7, volumi 67, faqe 87, Durrës, me administrator dhe ortak te vetem Panajot Korani. (Sipas të dhënave të QKB deri në datë 12.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 20.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 17.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Panajot Korani, shtetas shqiptar, i datelindjes 1976, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te IDI 2005. Data e percaktimit si pronar perfitues: 12.08.2013.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 03.06.2019, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 1997 Rep., Nr. 705/3 Kol., lidhur midis Raiffeisen Bank sh.a (Barrëmarrës/Kredidhënës), dhe shoqërisë “IDI 2005” sh.p.k (Barrëdhënës/kredimarrës) dhe “GAVRAN ENERGY” sh.p.k (Barrëdhënës/kredimarrës) dhe Shpresa Korani, Panajot Korani (Barrëdhënës).

II. Me date 06.10.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua kerkesa per dhenien e garancise koorporative (dorezani) te subjektit Gavran Energy sh.p.k ne favor te shoqerise IDI 2005 shpk per marrjen nga kjo e fundit te kredise me keste prane bankes OTP Albania ne shumen 125.000.000 (njeqind e njezet e pese milion) leke me afat 5 vite.
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Librazhd, Shtepi private me nr.pasurie 146/6 dhe zone kadastrale 3859, Fshati Stravaj

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 1 722 699,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 1 350 292,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 666 736,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 3 782 267,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 20 324 172,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 3 775 757,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -9 563 492,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -5 139 763,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -1 559 390,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -569 864,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:35 893 228,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:41 867 504,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:31 463 161,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:30 939 571,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:123 200 552,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:16 685 364,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:105 985 285,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 3 214 855,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani