Skip to content

ALBANIAN OIL RAFINERY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-19 12:55:55
JSON

Tax Registration Number: L32104004E
Administrators: SERTAÇ RESUL ÇELIKEL
Scope: Zbatimi i VKM Nr. 613 datë 24. 07. 2013 Për miratimin e kontratës së konçesionit të formës "ROT" (rehabilitim, operim, transferim), të lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe shoqërisë "Kurum International" sh. a, për rehabilitimin e rafinerisë së Cërrikut, rrethi Elbasan.
Other Trade Names: Albanian Oil Rafinery
Legal Form: SH.A Koncesionare/PPP
Foundation Year: 21/08/2013
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 3 500 000,00
Shares: 3 500
Parent Company / Owner: KURUM INTERNATIONAL SH.A, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 10.11.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi NIPT K02727230T, me seli në Tiranë, njësia administrative nr. 5, rruga Ibrahim Rugova, pallati nr. 14 KT, “Green Park”, apartamenti nr. 39, kati 6, Tiranë, e përfaqësuar nga ERDAL DEMIR dhe Lindita Kikino, me aksionar te vetem Hatice Melek Kürüm (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 08.04.2023)

Subjekti nuk ka regjistruar te dhena ne Regjistrin e Pronareve Perfitues.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Arif Shkalla, Bunyamin Diricanli, Yucel Aksu
Status: Pezulluar
License(s): X - Leje e integruar mjedisore
Legal Cases: I.Më datë 01.12.2017, me vendim të asamblesë së aksionarëve, është miratuar pezullimi në mënyrë të përkohshme aktivitetit të shoqërisë Albanian Oil Rafinery sh.a.

II.Me date 22.11.2023, eshte depozituar Urdhri Nr. 14570 Prot., leshuar nga Zyra Permbarimore Tiranë, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative nga kuotat/aktivet e kapitalit në subjektet “Albania Oil Rafinery” SHA, me Nipt L32104004E.

III.Me date 10.01.2024, eshte depozituar urdhri nr. 262 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 691 Prot datë 11.01.2024, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Tiranë ku është urdhëruar: Heqja e sekuestros konservative mbi kuotat e subjektit debitor ALBANIAN OIL RAFINERYSH.A.me NIPT L32104004E sipas shkresës Nr. 14570 Prot datë 22.11.2023, të zyrës sonë, pas detyrimi është likujduar tërësisht 09.01.2024.
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Bradashesh, Ish-kombinati Metalurgjik, Komuna Bradashesh

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (04.01.2019)
Vendim I asamblese se pergjithshme (2017)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -7 339 241,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -6 495 328,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -14 760 233,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -16 796 072,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 66 624 453,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 13 048 297,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 212 875 245,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014

Worked By : A.Lala/L.Kanani