Skip to content

HP ZALOSHJA ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-27 11:23:47
JSON

Tax Registration Number: L32126023F
Administrators: Elmira Fusha
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transmetimi i energjisë elektrike nga Hidrocentralit "Bregu i Madh" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, kjo në zbatim të kontratës së Konçesionit, Kontrata e formës BOT (Ndërtimi, operimi dhe transferimi) për ndërtimin e Hidrocentralit "Bregu i Madh" me nr. 10159 , Rep. 3277 Kol, date. 03. 09. 2013, në të cilin përfshihet projektimi, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit dhe transferimin e tij nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues sipas kontratës së Konçesionit.
Other Trade Names: HP ZALOSHJA ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 06/09/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: ZALOSHNJA HL është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.11.2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L29709401O, me adresë në Berat, Çorovodë, Lagjja "Çlirimi", ndërtesë 1- katëshe, pranë Bashkisë Skrapar, me administrator Elmira Fusha. Ortaket e shoqerise jane Hajli Sojati me 50% te kapitalit dhe Lavdimir Fusha me 50% te kapitalit. Statusi i shoqerise aktualisht i pezulluar.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 15.06.2021, terhequr nga QKB date 27.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit HP ZALOSHJA ENERGY, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Hajli Sojati , shtetas shqiptar, i datelindjes 1965, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme ZALOSHNJA HL. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 10.06.2019.

Lavdimir Fusha , shtetas shqiptar, i datelindjes 1957, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme ZALOSHNJA HL. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 10.06.2019.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Me date 07.04.2022, me vendim te ortakut, eshte vendosur Pushim i Perkohshem i Aktivitetit pa afat nga data 07.04.2022. Statusi i shoqerise nga "Aktiv" behet "Pezulluar"
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi "Bajram Curri", Pallatet 1 Maji, Shkalla 6, Kati 2, Apartamenti 55

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/ A.Baja