Skip to content

BALLENJA POWER MARTANESH
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-11-13 11:29:58
JSON

Tax Registration Number: L37201401C
Administrators: Luçiano Koçeku, Artan Lamani
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i së drejtës së pronësisë dhe operimit i hidrocentralit Ballenjë tek Ministria e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës në përfundim të kontratës së Konçesionit (sipas kontratës së Konçesionit të lidhur midis kësaj ministrie dhe ortakëve të shoqërisë, kontratës nr 10158 rep, nr 3276 kol dt 03 shtator 2013) Financimin, ndërtimi, vënia në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit Ballenjë dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari të Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, konform kushteve dhe afateve të kontratës nr 10158 rep, nr 3276 kol dt 03 shtator 2013. Prodhimi, furnizimi dhe tregtimi i energjisë elektrike.
Other Trade Names: BALLENJA POWER MARTANESH
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 27.09.2013
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Dibër, Martanesh, Krastë, objekt privat, kati 1, me numër pasurie 1/24, zonë kadastrale 2267, Rimorkio me targë AB 40137.
2) Dibër, Martanesh, Krastë, objekt privat, kati 1, me numër pasurie 1/24, zonë kadastrale 2267, Mercedes Benz me targë BF 193 YZ.
3) Dibër, Martanesh, Krastë, objekt privat, kati 1, me numër pasurie 1/24, zonë kadastrale 2267, Eskavator me targë AB 40137.
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 4 20.02.2015, me anë të urdhrit Nr. 946-14 Regj., Nr. 05889 Prot., lëshuar nga shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet që pala debitore Sami Qamil Gjyla zotëron në shoqërinë “BALLENJA POWER MARTANESH” sh.p.k. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë nga ana e jonë.

II. Më datë 18.12.2014, me anë të urdhërit nr. 11493 Prot., nr. 946-14 Regj. "Për heqjen e masës së Sekuestros”, lëshuar nga shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” drejtuar QKR-së, u urdhërua lirimi nga masa e sekuestros konservative i aktiveve që pala debitore Sami Gjyla zotëron në shoqërisë “Ballenja Power Martanesh” shpk.

III. Më datë 17.10.2017, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 9292 Rep., Nr. 3129 Kol., ndërmjet barrëdhënësve: “Ballenja Power Martanesh” sh.p.k, “Ballenja-Kompani” sh.p.k dhe barrëmarrësit “Banka Credins” sh.a, me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësve. Ky barrësim shërben si garanci për kredinë e akorduar nga Banka Credins në bazë të kontratës së kredisë afatgjatë Nr. 225 datë 22.06.2015 me Nr. 5961 Rep., Nr. 1756 Kol., datë 25.06.2015, për shumën 154.000.000 (njëqind e pesëdhjetë e katër milion) lekë.
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Martanesh, Krastë, objekt privat, kati 1, me numër pasurie 1/24, zona kadastrale 2267.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 7 308 579,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 15 502 724,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -11 204 946,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -11 900 640,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -1 370 870,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -493 590,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 123 285,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:28 027 598,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:35 167 342,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:11 123 340,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:153 733 433,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:42 249 555,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala