Skip to content

BALLENJA POWER MARTANESH
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-25 15:13:26
JSON

Tax Registration Number: L37201401C
Administrators: Luçiano Koçeku, Artan Lamani
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i së drejtës së pronësisë dhe operimit i hidrocentralit Ballenjë tek Ministria e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës në përfundim të kontratës së Konçesionit (sipas kontratës së Konçesionit të lidhur midis kësaj ministrie dhe ortakëve të shoqërisë, kontratës nr 10158 rep, nr 3276 kol dt 03 shtator 2013) Financimin, ndërtimi, vënia në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit Ballenjë dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari të Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, konform kushteve dhe afateve të kontratës nr 10158 rep, nr 3276 kol dt 03 shtator 2013. Prodhimi, furnizimi dhe tregtimi i energjisë elektrike.
Other Trade Names: BALLENJA POWER MARTANESH
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 27/09/2013
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: BALLENJA-KOMPANI është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.06.2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L26811401V, me adresë në Dibër, Martanesh, Krastë Qendër, pranë Teqesë, me administrator Artan Lamani. Ortaket e shoqerise jane Luçiano Koçeku dhe Shaban Shyti me 10% te kapitalit secili, shoqerite KADURTEX Sh.p.k dhe KLEVI-10 me 25% te kapitalit secili, shoqeria LTD Co me 30% te kapitalit.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 22.06.2021, terhequr nga QKB date 25.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit BALLENJA POWER MARTANESH, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Artan Lamani , shtetas shqiptar, i datelindjes 1979, pronar perfitues per 25% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme KLEVI-10, shoqeria KLEVI- 10 zoteron 25% tek BALLENJA-KOMPANI . Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 29.06.2018.

Luçiano Koçeku , shtetas shqiptar, i datelindjes 1982, zoteron 40% te kapitalit te shoqerise meme LTD Co, shoqeria LTD Co zoteron 30% te kapitalit tek BALLENJA-KOMPANI. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 29.06.2018.

Kujtim Shtufi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1966, zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme LTD Co, shoqeria LTD Co zoteron 30% te kapitalit tek BALLENJA-KOMPANI. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 29.06.2018.

Kapllan Duriçi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1972, zoteron 33.4% te kapitalit te shoqerise meme KADURTEX Sh.p.k, shoqeria KADURTEX Sh.p.k zoteron 25% te kapitalit tek BALLENJA-KOMPANI.Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 29.06.2018.

Myfit Duriçi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, zoteron 33.3% te kapitalit te shoqerise meme KADURTEX Sh.p.k. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 29.06.2018.

Ilber Duriçi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, zoteron 33.3% te kapitalit te shoqerise meme KADURTEX Sh.p.k, shoqeria KADURTEX Sh.p.k zoteron 25% te kapitalit tek BALLENJA-KOMPANI. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 29.06.2018.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Meshkuj
Assets: 1) Dibër, Martanesh, Krastë, objekt privat, kati 1, me numër pasurie 1/24, zonë kadastrale 2267, Rimorkio me targë AB 40137.
2) Dibër, Martanesh, Krastë, objekt privat, kati 1, me numër pasurie 1/24, zonë kadastrale 2267, Mercedes Benz me targë BF 193 YZ.
3) Dibër, Martanesh, Krastë, objekt privat, kati 1, me numër pasurie 1/24, zonë kadastrale 2267, Eskavator me targë AB 40137.
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 18.12.2014, me anë të urdhërit nr. 11493 Prot., nr. 946-14 Regj. "Për heqjen e masës së Sekuestros”, lëshuar nga shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” drejtuar QKR-së, u urdhërua lirimi nga masa e sekuestros konservative i aktiveve që pala debitore Sami Gjyla zotëron në shoqërisë “Ballenja Power Martanesh” shpk.

II. Më datë 20.02.2015, me anë të urdhrit Nr. 946-14 Regj., Nr. 05889 Prot., lëshuar nga shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet që pala debitore Sami Qamil Gjyla zotëron në shoqërinë “BALLENJA POWER MARTANESH” sh.p.k. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë nga ana e jonë.

III. Më datë 17.10.2017, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 9292 Rep., Nr. 3129 Kol., ndërmjet barrëdhënësve: “Ballenja Power Martanesh” sh.p.k, “Ballenja-Kompani” sh.p.k dhe barrëmarrësit “Banka Credins” sh.a, me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësve. Ky barrësim shërben si garanci për kredinë e akorduar nga Banka Credins në bazë të kontratës së kredisë afatgjatë Nr. 225 datë 22.06.2015 me Nr. 5961 Rep., Nr. 1756 Kol., datë 25.06.2015, për shumën 154.000.000 (njëqind e pesëdhjetë e katër milion) lekë.
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Martanesh, Krastë, objekt privat, kati 1, me numër pasurie 1/24, zona kadastrale 2267.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 4 113 915,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 7 308 579,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 15 502 724,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -11 204 946,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -11 900 640,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -1 370 870,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -493 590,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 123 285,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:23 859 030,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:28 027 598,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:35 167 342,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:11 123 340,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:153 733 433,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:42 249 555,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala/ A.Baja