Skip to content

LAJTHIA & KOLESJAN ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-25 12:25:19
JSON

Tax Registration Number: L38327202S
Administrators: Gresa Maloku
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Lajthia" & "Kolesjan" & "Domaj" tek Autoriteti Kontraktues, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike. Të hartojë projektin për ndërtimin e këtyre hidrocentraleve, të lidhë kontrata sipërmarrje për zbatimin e punimeve të projektit si dhe çdo lloj kontratë tjetër me qëllim realizimin e objektit të Konçesionit të përcaktuar në kontratën e Konçesionit Nr. 10284 Rep dhe Nr. 3308 Kol. date 06.09.2013. "Për ndërtimin e hidrocentraleve "Lajthia" & "Kolesjan" & "Domaj" e lidhur midis Ministrisë Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës si dhe Konçesionarit Bashkimit të përkohshëm të shoqërive "AL CAN HYDROPOWER ENERGY" sh. p. k dhe "FYBEK" ShPK: Çdo operacion tjetër të nevojshëm për arritjen e objektit të shoqërisë.
Other Trade Names: LAJTHIA & KOLESJAN ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 23/09/2013
District: Kukës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: HASANI - ENERGJI është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.06.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L64217201V, me adresë në Durrës, Fushë Krujë, Luz, Rruga Saliu, ndërtesë private, 1 katëshe, zona kadastrale nr. 2537, me numër pasurie 83/11, me administrator dhe ortake te vetme Gresa Maloku. (Sipas të dhënave të QKB deri më date 25.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 30.06.2021, terhequr nga QKB date 25.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit LAJTHIA & KOLESJAN ENERGY , zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Gresa Maloku , shtetase shqiptare, e datelindjes 1997, pronare perfituese per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme HASANI - ENERGJI. Data e percaktimit si pronare perfituese eshte 17.04.2017.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 17.10.2013, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua pushimi i përkohshëm i aktivitetit për një afat të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshon nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Më datë 31.07.2015, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua rifillimi i aktivitetit të shoqërisë. Statusi i shoqërisë ndryshon nga “Pezulluar” në “Aktiv”.

III. Më datë 17.09.2016, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua pushimi i përkohshëm i aktivitetit për një afat të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshon nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

IV. Më datë 28.03.2017, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua aktivizimi i veprimtarisë së shoqërisë. Statusi ndryshoi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.

V. Më datë 18.06.2021, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua pushimi i përkohshëm i aktivitetit për një afat të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshon nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

VI. Më datë 31.01.2021, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua aktivizimi i veprimtarisë së shoqërisë. Statusi ndryshoi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.

Changes
Address:

Seat:
Kukës, Bicaj, Komuna Bicaj, Kukës Rruga Nacionale Kukës - Peshkopi, Km 12

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -275 974,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -286 488,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -955 959,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja