Skip to content

HP VENDRESH ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-11 08:03:41
JSON

Tax Registration Number: L39604402S
Administrators: Alessio Goga
Scope: Ndërtimin, Operimin dhe transferimin e hidrocentralit "Vendesh" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike sipas kontratës së Konçesionit e formës BOT (Ndërtimi, operimi, transferimi) me nr. 10282 Rep. , dhe nr. 3306 Kol.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HP VENDRESH ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 30/09/2013
District: Berat
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: AG Hpower & Construction, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë me date 23.07.2019, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L91924026B , me seli qendrore ne Fier, Rruga "Bilal Sina", prane Kopshtit Zoologjik, Ndertesa nr. 2, Kati 1, Farke, Selite, Tirane dhe me ortak te vetëm Arben Goga. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 11.04.2024) .

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.12.2023, terhequr nga QKB ne daten 11.04.2024 , Pronar perfitues i shoqërisë HP VENDRESH ENERGY eshte:

Arben Goga, shtetas shqiptar, lindur me 1968, pronar përfitues per 100% te kapitalit te shoqërisë, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë AG Hpower & Construction, e cila eshte shoqëri meme per HP VENDRESH ENERGY me 100% te kuotave te kapitalit .Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 07.12.2023.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Prodhim hidroenergjie "Hec Vendreshe" -
Legal Cases: I. Më datë 30.05.2019, me anë të Kërkesës Nr.1411/5 Prot. “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Berat, u kërkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “HP VENDRESH ENERGY” sh.p.k, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

II. Me date 28.08.2019, me ane te Urdhrit Nr. 1411/9 Prot, leshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Berat, u urdherua zhbllokimi i mases se sigurimit te detyrimit tatimor te tatimpaguesit “HP VENDRESH ENERGY”me nipt 5 L39604402S.

III. Me date 06.11.2023, eshte depozituar Marreveshja Siguruese, Nr.4233 Rep., Nr 1241. Kol.., lidhur midis 2RC sh.p.k (Barredhenes), JDS sh.p.k (Barredhenes) dhe Banka e pare e Investimeve- Albania sh.a (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre mbi 5% te kuotave dhe te drejtave ne lidhje me to qe zoteron 2RC ne shoqerine HP VENDRESH ENERGY shpk si dhe mbi 95% te kuotave dhe te drejtave ne lidhje me to qe zoteron JDS ne shoqerine HP VENDRESH ENERGY . Depozitimi Marreveshjes Siguruese, (Kolaterali) date 06.11.2023 Nr.4234 Rep., Nr 1241. Kol.., lidhur midis 2RC sh.p.k (Barredhenes), JDS sh.p.k (Barredhenes) dhe Banka e pare e Investimeve- Albania sh.a (Barremarres/Kredidhenes).

Changes
Address:

Seat:
Berat Çorovode Rruga "Bilal Sina", Kopshti Zoologjik, Ndertesa nr. 2, Kati 1, Farke, Selite, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -796 039,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 1 810 523,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -537 515,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -13 856 680,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -122 535,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:3 137 060,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:5 151 037,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 524 460,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:499 829,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani