Skip to content

HP "Prishta 1 & 2 ENERGY"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-17 10:24:34
JSON

Tax Registration Number: L39607401C
Administrators: Alket Dyrmishi
Scope: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e e hidrocentraleve "Prishtë" dhe "Rahovic" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike sipas kontratës së Konçesionit e formës BOT (Ndërtimi, operimi, transferimi) me nr. 10324 Rep., dhe nr. 3318 Kol.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HP "Prishta 1 & 2 ENERGY"
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 30/09/2013
District: Berat
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. D E S T A X H E I është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 25.03.2005 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K51718006P, me adresë në Tiranë, Kashar, Rruga "Sokrat Miho" pallati i shoqërisë "Hapësira X" dyqani nr.4, me administrator Ali Dyrmishi. Ortaket e shoqerise jane Ali Dyrmishi me 50% te kapitalit dhe Merita Kotorri me 50% te kapitalit .Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.05.2022

II. ALBA KONSTRUKSION është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.01.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61812013R, me adresë në Tiranë, Rruga Frederik Shiroka, Pallati i ri, Shkalla B, Kati 2, me administratorë Atnand Koni. Ortak i vetem i shoqerise Xhavit Ismaili.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.05.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me date 17.04.2024.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: I.Më datë 09.05.2019, me anë të shkresës Nr.1379/5 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Berat, Drejtoria e Mbledhjes me Forcë, u urdhërua vendosja e masës së sigurimit tatimor ndaj palës debitore "HP "Prishta 1 & 2 ENERGY" shpk, për moslikujdimin e detyrimeve tatimore në masën 103.076 (njëqind e tre mijë e shtatëdhjetë e gjashtë) lekë, dhe të mos lejojë tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

II. Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.

III.Me date 27.09.2022, eshte depozituar shkresa Nr. 5731 Prot, për “Kërkesë për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Jugor, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor të tatimpaguesit shoqëria “HP "Prishta 1 & 2 ENERGY" “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L39607401C, me perfaqësues ligjor Alket Dyrmishi. Vendosja e kësaj mase synon të moslejohet tjetërsimi i titujve te pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Address:

Seat:
Berat, Çepan, Komuna Çepan, Hidrocentral

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani