Skip to content

SKATINË - HEC
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 11:32:52
JSON

Tax Registration Number: L39809601H
Administrators: Rita Istrefi
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Skatinë", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Konçesionit (shih Kontratën e Formës "BOT", të lidhur midis Konçesionarit "INFO METAL PLAST - AL SHPK dhe Autoritetit Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, noterizuar me Nr. 10431 Rep. Nr. 3365 Kol datë 09. 09. 2013 nga noteri i dhomës së Noterëve Tiranë Julian Zhelegu).
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 05/12/2013
District: Kukës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 500 000,00
Shares: 500
Parent Company / Owner: INFO METAL PLAST - AL është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.01.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K41606512C, me adresë në Durrës, Nish Tulla, me administrator dhe ortak te vetem Besnik Istrefi.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 12.03.2021, terhequr nga QKB date 26.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit SKATINË - HEC zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Besnik Istrefi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme INFO METAL PLAST - AL. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 09.12.2013.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): X - Leje e integruar mjedisore
Prodhim hidroenergjie "HEC Skatina" -
Changes
Address:

Seat:
Kukës, Bytyc, KAM-FSHAT, Poshtë Fshatit Kam, pranë Urës së Skatinës

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 2 364 586,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 11 492 113,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 125 409,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -6 027 039,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:40 975 945,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:42 526 923,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:25 194 162,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:2 221 461,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani