Skip to content

NCI Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-01-23 11:51:27
JSON

Tax Registration Number: L41709011G
Administrators: Ergys Halili
Scope: Tregtim me shumicë e pakicë import eksport në tërësi të mallrave industrial, ushqimore, pije alkoolike e freskuese, e pajisjeve teknologjike, pajisjeve elektronike, elektrike, material ndërtimi, hidrosanitare. Tregtim i pajisjeve dhe artikujve mjekësore, produkteve farmaceutike dhe sistemeve përkatës të menaxhimit që lidhen me to, pajisje për laboratorë, produkte kimike dhe shërbimeve që lejohen nga legjislacioni shqiptar në fuqi. Tregtim gazi teknik, terapeutik, farmaceutik dhe gazrave të tjerë në përgjithësi. Projektimin realizimin dhe instalimin e impianteve të lidhura me gazin përfshirë këtu dhe projektimin, realizimin e instalimin e impianteve elektrike të domosdoshme për funksionimin tyre. Ndërtime civile, impiante hidraulike, mekanike dhe elektrike për strukturat spitalore, ndërtime ujësjellësish dhe kanalizimesh, rikonstruktim i ndërtesave civile dhe spitalore, gërmime, sistemime, mbushje të terreneve, centrale hidroelektrike. Të merret me projektimin, realizimin e Heceve si dhe shfrytëzimin e tyre. Hapjen e bareve dhe restoranteve, pikave të autoservisit, lavazhit, pjese këmbimi, hotele, fshatrave turistike si dhe agjencive për shit blerje, dhënie me qira të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, 2 agjencive komisionere, transport të udhëtareve e të mallrave si brenda vendit dhe jashtë tij dhe çdo lloj aktiviteti të lejuar nga ligji, etj. Të lëshojë garanci të çdo lloji në favor të të tretëve, për detyrime dhe borxhe të tyre, qofte dhe kur nuk janë ortake. Të marre pjese apo të likuidoje pjesëmarrjen drejtpërsëdrejti ose indirekt, në shoqëri të tjera të formuara ose që janë duke u formuar në Shqipëri apo jashtë saj me objekt aktivitet të ngjashëm apo të lidhur me të sajin, si dhe të realizoje koordinimin teknik, organizativ e financiar të shoqërive të tjera. Ushtrimin e aktivitetit privat në fushën e profesionit të avokatisë, kontabël i miratuar, mbajtje bilanci të shoqërive private, kontabilitete, në fushën e përkthimeve, rikuperim borxhesh, noteri etj. Aktivitete në fushën e konsulencës financiare, ligjore, inxhinierike, noteriale.
Other Trade Names: NCI
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 08.05.2014
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 81 753 029,00
Shares: 1
Child Company: I. ENERGIA PULITA SH.P.K, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 10.09.2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K72117502R, me adrese ne Durres, Lagjia Nr. 4, Rruga Deshmoret, Pallati Nr. 845, me administrator Indrit Isaku. Shoqeria eshte e c’regjistruar nga regjistri tregtar dhe eshte perthithur nga NCI shpk (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.01.2021)

II. IDRO ENERGIA PULITA, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 08.10.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L01305510P, me adrese ne Durres, Lagjja nr.17, Rruga Jahja Ballhysa, Kompleksi Jedas, 2006, Durres, me administrator Gerti Idrizi. NCI shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.01.2021)

III. HYDRO ENERGY SOTIRA, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07.10.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K97212802C, me adrese ne Elbasan, Kushove SOTIRE Godine 1-kateshe e HEC, Sotire Gramsh, zona kadastrale 3494 me nr.246/5, me administrator Albert Tafa. NCI shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.01.2021)

IV. ADR TRANS, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 03.01.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L31304034G, me adrese ne Tirane, Farke, MJULL BATHORE Mjull Bathore, Rruga Akacia, Zona Kadastrale 2704, Pasuria Nr. 465/27, me administrator Vasilika Mano. NCI shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.01.2021)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Me date 22.08.2018, u lidh marreveshja dhe raporti në lidhje me bashkimin me përthithje, ndërmjet shoqërisë "NCI" shpk, shoqëria përthithëse dhe shoqërisë "Energia Pulita" shoqëria e përthithur. Shoqeria "Energia Pulita" do te transferoje me ane te bashkimit me perthithje te gjitha aktivet dhe pasivet qe zoteron te shoqeria perthithese. Shoqeria NCI shpk do te jete zoteruese e kapitalit te shoqerise se perthithur. Kapitali i shoqerise pas bashkimit do te jete sa shuma e kapitalit te dy shoqerive, ne vleren 70.200.000 (shtatedhjete milion e dyqind mije) leke.
Changes
Additions: Te ardhurat vjetore te shoqerise vijne si rezultat i aktivitetit te njesive ekonomike brenda grupit.
Address:

Seat:
Tiranë, Farke MJULL BATHORE Rruga Akacia, Zona Kadastrale 2704, Nr Pasurie 465/27

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.01.2021
Akti i themelimit
Marreveshje dhe raport ne lidhje me bashkimin me perthithje 22.08.2018
Kontrate shitje kuotash 29.12.2016
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 02.12.2019
Vendim i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 18.12.2019
Vendim i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 18.11.2019
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 13.12.2019
Vendim i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 29.07.2019
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 23.07.2019
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 404 640,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 159 183,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -9 520,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -8 976,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -15 974,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -9 196,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:54 261 632,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:81 528 316,00
Worked By : A.Lala