Skip to content

Denisa Beshaj
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-17 13:30:25
JSON

Tax Registration Number: L41904011K
Administrators:
Scope: Tregti me pakice dhe shumice e artikujve te ndryshem. Import -export, tregeti me shumice dhe pakice, montime, servise,mirembajtje te pajisjeve qe perdoren ne fushen e ndertimit, konfeksioneve dhe tekstileve, elektrike, hidraulike, buqesise, hidrosanitare, elektronike, laboratorike, mjekesore, survejimit te alarmeve ne fushen e mobilimit pershkollat dhe universiteteve, spitale, zyra, burgje porte dhe aeroporte, reagent, pajisje lavanderie, kancelari ,detergjente pastrimi dhe dezinfektimi, produkte ushqimore ,pajisje per industrine, pajisje per ujesjellsat dhe automjete sebashku me pjeset e tyre te nderrimit. Tregetim dhe mirembajtjen e softwareve. Import dhe tregetim I lendeve pirroteknike dhe fishekzjarreve. Sherbime kokteile dhe katering. Tregti me shumice e pakice lende djegese dhe dru zjarri. Akomodim. Printime. Transport. Tregtim me shumice dhe pakice te materialeve te ndertimit. Tregti me shumice dhe pakice te veglave te punes, sinjalistike rrugore, tenda. Furnizim vendosje.Projektim ujesjelles kanalizime urbane dhe rurale.Ndertim, studim, projektim, ndertime civile, industrial, turistike, bujqesore, rikonstruksione, vepra betonarmeje te veçanta portuale, rrugore, kanalesh e kanalizime, hekurudhore, hidraulike, tunele te impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise si dhe instalimi dhe montimi I tyre.Studime e projektime urbanistike, mirmbajtje rutine rrugesh, objektesh te ndryshme ndertimi.Sherbime servis makinash.Tregtim te pajisjeve elektromekanike, elektromjeksore.
Other Trade Names: Merylin 2012
Legal Form: Person Fizik
Foundation Year: 04/07/2014
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Type of Ownership: Private
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 25.11.2016, me ane te Urdhrit Nr.0338-16Regj Nr.03198 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.10410 Prot., date 01.12.2016, leshuar nga Shoqeria permbarimore “FLASH”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat/aktivet e pales debitore Denisa Beshaj ne subjektin “Denisa Beshaj” person fizik me Nipt L41904011K dhe ne kuotat qe debitor Denisa Beshaj zoteron ne shoqeri te tjera te regjistruara.

II. Me date 06.01.2017, me ane te urdhrit Nr.0338-16 Regj., Nr.00157 Prot, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor FLASH” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aktivet e pales debitore Denisa Beshaj, me NUIS (NIPT) - L41904011K, sekuestro e cila eshte vendosur ne zbatim te shkreses Nr.03198 Prot., date 25.11.2016.

III. Me date 29.01.2021, u pezullua aktiviteti i personit fizik per nje periudhe te pacaktuar. Statusi kaloi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 7, Rruga Sami Frasheri, pallati ''Delta 1'', shk.1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 09.09.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 401 573,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 401 573,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 705 129,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 994 284,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 646 551,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -83 672,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -154 157,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:11 449 145,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:11 449 145,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:21 249 115,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:23 685 990,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:17 052 970,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:6 639 345,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:2 497 500,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala / P. Nikolli