Skip to content

HEC LANABREGAS
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-09-30 09:55:56
JSON

Tax Registration Number: L41918001E
Administrators: Olsi Isufaj
Scope: Prodhim i energjisë elektrike. Shitja e energjisë elektrike. Shoqëria mundet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria do të kryejë çdo veprim me qellim marrjen e lejeve, autorizimeve, licencave dhe miratimeve të nevojshme për realizimin e veprimtarive të saj, për të cilat kërkohen këto dokumente administrative.
Other Trade Names: HEC LANABREGAS
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 06/11/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 192 397 676,00
Shares: 10 000
Type of Ownership: Publike
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Ardjan Ceka; Elisabeta Cjapi; Evis Gjebrea (Kryetar); Enton Osmani; Elda Muçi.
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Në datë 04.09.2015: Është Depozituar Marrëveshja e Pengut Rep.4539, Kol.767 datë 31.07.2015, me palë: “Banka Kombëtare Tregtare”sh.a dhe shoqëria “Hec Lanabregas”sh.a, me objekt: “Vënje peng mbi aksionet që përfaqëson 100% të kapitalit të shoqërisë “UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË”, si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to.
Changes
Additions: I-Ne date 29.09.2019: Eshte depozituar Marreveshja Siguruese mbi aksionet e shoqerise Rep. 1570, Kol. 1022/3 date 04.09.2019, me palë: “Banka Kombëtare Tregtare”sha dhe shoqëria UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË sha, me objekt: krijimin e nje barre siguruese ne emer te Barremarresit si garanci per permbushjen e te gjitha detyrimeve te siguruara”.

II-Ne date 05.03.2021: Ne baze te shkreses se Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve per saktesimin e pronesise, u ndryshua pronesia nga "Shqiptare 100%" ne "Shqiptare Shteterore".

III.Ne date 06.10.2020: Eshte bere depozitimi i Vendimit të aksionarit të vetëm të shoqërisë, date 29.09.2020, ku është vendosur “Miratimi dhe dhënia e dakortësisë që shoqëria HEC Lanabregas sh.a të jetë dorëzanës në kredinë që Ujësjellës Kanalizime Tiranë po mer pranë pranë Bankës Kombëtare Tregtare sh.a, në shumën 850 milionë lekë”.
Address:

Seat:
Dajt; Lanabregas; Lanabregas Komuna Dajt.

Address:
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga e Kavajës, Ish ndërmarrja e ofiçinës së automjeteve.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 20.09.2021
Marrëveshje Pengu datë 31.07.2015
Ndryshimi i Administratorit& Anëtarëve
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Financial Documents: Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 66 012 573,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 111 301 504,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 115 230 072,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 70 078 968,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 91 745 257,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 31 849 245,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 857 655,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:229 928 998,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:284 288 193,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:289 858 672,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:231 179 018,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:269 773 600,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:118 332 013,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 12 766 512,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.B