Skip to content

ARKONSTUDIO
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-03-16 15:54:09
JSON

Tax Registration Number: L42019004I
Administrators: Nasjel Çiço
Scope: Studio projektimi, supervizioni dhe kolaudimi: Masterplane - studime e plane racionale urbanistike, plan rregullues te pergjithshem per qendra te banuara - qytete, studime pjesore urbanistike, projektim objekte civile - industrial - turistike deri 5 kate dhe mbi 5 kate, projektim objekte sportive, projektim interiere, projektim pejsazhi, sistemim siperfaqe te gjelbert, lulishte e parqe, objekte civile - industrial - turistike prej murature e skelet beton/arme deri ne 5 kate dhe mbi 5 kate - objekt me skelet metalik, objekt me shkalle te larte veshtiresie b/ arme, metalike, troje dhe shpate me qendrueshmeri te ulet, instalime h/sanitare, instalime termoteknike - ventilim - kondicionim, linja e rrjete elektrike - telefonike - radiotelefoni - citofoni - sisteme alarmi - televiziv per objekte civile, industriale, turistike, sisteme komplekse te telekomunikacionit, sisteme te furnizimit me gaz, diga, galeri, tunele, furnizim me uje - kolektor shkarkimi, ujesjelles kanalizime urbane e rurale, vepra ujitje - kullimi - uje kolektor shkarkimi, ujsjelles kanalizime urbane e rurale, vepra ujitje - kullimi impjante vaditese – diga deri 10 m - damba, vepra te trajtimit te ujit, vepra hidroteknike: marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri, porte e pontile, vepra naftesjellese – gazsjelles - vajsjelles, rruge auto kategori e I deri V, shtresa rrugore e sistemim asfaltim, autostrada, pista, aeroporte, helioporte, hekurudha e degezime hekurudhore, ura dhe vepra arti mbi 10 m, estakada, ura metalike dhe te varura, tunele rrugore e hekurudhore, centrale hidraulike dhe termike, impiante te prodhimit dhe shperndarjes te energjiese elektrike - diellor - ere, nenstacione elektrike, primare e sekondare - linja te tensionit te larte, kabina elektrike te rrjetit sheperndareslinja te tensionit te ulet dhe te mesem, sinjalizime ne rruge auto kategori I deri V, autostrada dhe degezime me hekurudhen, sinjalizime ne aeroporte dhe helioporte. Shoqeri ndertimi: punime germimi, objekte civile - industrial - turistike deri 5 kate dhe mbi 5 kate objekte civile - industrial - turistike prej murature e skelet beton/arme deri ne 5 kate dhe mbi 5 kate-objekt me skelet metalik, objekt me shkalle te larte veshtiresie b/arme, metalike, troje dhe shpate me qendrueshmeri te ulet, instalime h/sanitare, instalime termoteknike - ventilim - kondicionim, linja e rrjete elektrike - telefonike - radiotelefoni - citofoni - sisteme alarmiteleviziv per objekte civile, industriale, turistike, sisteme komplekse te telekomunikacionit, sisteme te furnizimit me gaz, diga, galeri, tunele, furnizim me uje - kolektor shkarkimi, ujesjelles kanalizime urbane e rurale, vepra ujitje - kullimi - impjante vaditese - diga deri 10 m - damba, vepra te trajtimit te ujit, vepra hidroteknike: marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri,porte e pontile, vepra naftesjellese - gazsjelles - vajsjelles, rruge auto kategori e I deri V, shtresa rrugore e sistemim asfaltim, autostrada, pista, aeroporte, helioporte, hekurudha e degezime hekurudhore, ura dhe vepra arti mbi 10 m, estakada, ura metalike dhe te varura, tunele rrugore e hekurudhore, centrale hidraulike dhe termike, impiante te prodhimit dhe shperndarjes te energjiese elektrike - diellor - ere, nenstacione elektrike, primare e sekondare - linja te tensionit te larte, kabina elektrike te rrjetit sheperndares - linja te tensionit te ulet dhe te mesem, sinjalizime ne rruge auto kategori I deri V, autostrada dhe degezime me hekurudhen, sinjalizime ne aeroporte dhe helioporte. Ushtrim veprimtarie per shit - blerje materiale ndertimi te vendit dhe importi qe perdoren per qellime ndertimi. Objekti i veprimtarise se shoqerise ne projektim, supervizion, kolaudim dhe ndertim behet ne territorin e Republikes se Shqiperise dhe jashte saj. Sherbime ekspertize dhe / ose profesionale te mbrojtjes civile. Sherbim ekspertize per: Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloji. Hartimin e akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise. Auditim ne fushen e energjise / shoqeri e sherbimeve energjitike.
Other Trade Names: ARKONSTUDIO
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 18.08.2014
District: Tirane
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 60 000 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga Mihal Duri, Objekti Nr. 33

Address:
Tirane, Farke, Mjull Bathore, Rruga Dervish Shaba, objekt ne ndertim 2 kat godine sherbimi me podrum.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 16.03.2021
Kontrate shitje kuotash (2017)
Statuti i shoqerise
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 28 807 054,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -5 941 079,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 20 584 041,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 31 170 706,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 600 774,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -109 848,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:433 637 470,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:252 525 325,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:301 001 005,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:197 083 125,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:59 517 135,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 441 665,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala