Skip to content

ANTA-EN 2015 Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-11-17 09:55:11
JSON

Tax Registration Number: L51511001E
Administrators: Enkelev Kurti
Scope: Investimi dhe operimi në sektorin energjetik në veçanti nëpërmjet projektimit, zbatimit, ndërtimit, shfrytëzimit dhe transferimit sipas rastit, tek autoritetet përkatëse të veprave të ndryshme energjetike. Shoqëria do të ushtrojë gjithashtu aktivitetet, prodhim energjie, tregtim energjie, furnizim me energji konsumatorëve të kualifikuar apo çdo klienti tjetër. Shoqëria do të kryejë çdo lloj aktiviteti në fushën e ndërtimit.
Other Trade Names: ANTA-EN 2015
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 04.03.2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 55 534 300,00
Shares: 1
Child Company: POWER-ELEKTRIK-SLABINJE, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.06.2008 dhe që funksionon sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar K81813003S, me adresë në Tiranë, Rruga Reshit Çollaku, Pallati i Ri (Ndertuar nga "Lani" shpk), Hyrja nr.1, Kati i 2-të, Apt nr.1, me administrator Naimir Kurti, me status aktiv. ANTA-EN 2015 zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.11.2019).
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 29.03.2016, u nënshkrua kontrata e pengut, Nr. 1371 Kol., Nr. 791 Rep, me palë: “Raiffeisen Bank” sha dhe Enkelev Kurti, me objekt: Vënie peng mbi kuotat e kapitalit të shoqërisë “ANTA-EN 2015”, si garanci për përmbushjen e detyrimeve të shoqërive POWER-ELEKTRIK-SLABINJE shpk, LNK shpk, ANTA-EN 2015 shpk për kredinë e marrë nga “Raiffeisen Bank” sha.

II. Më datë 28.12.2017, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 6448 Rep. Nr. 3755 Kol ndërmjet Raiffeisen Bank sh.a dhe shoqërisë “POWER-ELEKTRIK-SLABINJE” shpk, dhe barrëdhënësve “ANTA-EN 2015” shpk dhe Naimir Kurti.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Rruga Teodor Keko, Kompleksi ALES Nr.2, Shk.3, Ap.4, Kati 6, Unaza e Re

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 13.11.2019
Akti i themelimit te shoqerise
Vendim per zmadhimin e kapitalit te shoqerise 09.04.2015
Vendimi per korigjimin e zmadhimit te kapitalit 18.05.2015
Kontrate shit-blerje kuotash 17.03.2016
Kontrate pengu 29.03.2016
Marreveshje siguruese 28.12.2017
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -35 897,00
Worked By : A.Lala